Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy (MŠ), so sídlom: Tatranská Lomnica 264, 059 60 Vysoké Tatry

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy (MŠ), so sídlom: Tatranská Lomnica 264, 059 60 Vysoké Tatry Vytlačiť
 

Mesto Vysoké Tatry

Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry v zastúpení Ing. Jánom Mokošom, primátorom

 

vyhlasuje

 

v zmysle § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov,

 

 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy (MŠ), so sídlom: Tatranská Lomnica 264, 059 60 Vysoké Tatry s nástupom

od 01.09.2019, najneskôr 15. 09.2019.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie prvej atestácie zmysle platnej legislatívy,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu výberového konania.
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • ovládanie aspoň jedného svetového jazyka výhodou
 • bezúhonnosť,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • organizačné a riadiace, osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
 • znalosť práce s počítačom

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • referencie z predchádzajúceho zamestnania,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (max. rozsah 2 strany),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • písomný súhlas s tým, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberového konania, bude Mesto Vysoké Tatry spracovávať podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

Uzávierka žiadostí, termín doručenia, je 18. júla 2019 do 12.00 h

Prihlášky s označením „Výberové konanie, riaditeľ MŠ Tatranská Lomnica  NEOTVÁRAŤ“

je potrebné doručiť na adresu: Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry. Žiadosť môžete podať aj do elektronickej schránky. Ak nebude elektronicky podaná žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, je uchádzač povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi Mestu Vysoké Tatry aj printovo do 3 dní od podania žiadosti elektronickou formou. Email na doručenie žiadostí: lucia.petrasova@vysoketatry.sk

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ v Starom Smokovci, resp. dátum a čas prijatia emailu.

 

Vyhlasovateľ nezaradí do výberového konania tých, ktorí nesplnia požadované podmienky.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

                                     

 

 

 

                                                                                                      Ing. Ján Mokoš

                                                                                                           primátor


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka