Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Veľký projekt

Logo EULogo SOP a PSLogo SACRLogo SF

 

Projekt „BUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA INFRAŠTRUKTÚRY CESTOVNÉHO RUCHU V MESTE VYSOKÉ TATRY“ zrealizovaný

Mesto získalo nenávratný finančný príspevok 120 mil. Sk z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ( 75 % ) a štátneho rozpočtu SR ( 20% ) na realizáciu projektu „BUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA INFRAŠTRUKTÚRY CESTOVNÉHO RUCHU V MESTE VYSOKÉ TATRY“ v rámci: Sektorového operačného programu Priemysel a služby, Priorita č.2 Rozvoj cestovného ruchu, Opatrenie č. 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu. Riadiacim orgánom bolo Ministerstvo hospodárstva SR, sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom bola SACR – Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom investícií do infraštruktúry cestovného ruchu zvýšiť turistickú atraktivitu a podporiť trvalo udržateľný ekonomický a sociálny rozvoj mesta Vysoké Tatry, ktoré je svojou polohou a prírodnými podmienkami v predhorí veľhôr Vysokých Tatier predurčené na rozvoj cestovného ruchu. Mesto chce aj naďalej podporovať rozvoj cestovného ruchu a zabezpečiť podmienky pre rozvoj podnikania.
Realizáciou projektu sa malo prispieť k zvýšeniu zamestnanosti, kvality poskytovaných služieb, zvýšeniu návštevnosti, predĺženiu doby pobytu, zvýšeniu využitia ubytovacích a stravovacích kapacít, zvýšeniu kvality života v regióne.

Účel projektu:

Účelom stavby bolo budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu v meste Vysoké Tatry – rekonštrukcia parkovísk a prístupových komunikácií, chodníkov, športových ihrísk, úprava a rekonštrukcia hudobného altánku a verejných hygienických zariadení, rekonštrukcia a revitalizácia zelene na území mesta Vysoké Tatry.

Financovanie projektu:

Celkové schválené oprávnené náklady projektu boli vo výške 126315789 Sk s DPH.
Mestu Vysoké Tatry bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 120000000 Sk. 75% celkových oprávnených nákladov bolo financovaných z ERDF ( Európsky fond regionálneho rozvoja ) v hodnote 94 736 842 Sk a 20 % zo Štátneho rozpočtu v hodnote 25263158 Sk.
Mesto sa zaviazalo financovať schválený projekt z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov na realizáciu projektu t.j. 6 315 789 Sk.

Zhotoviteľ stavby:

Zhotoviteľom stavby boli Inžinierske stavby, a.s., Košice
Projekt sa začal realizovať 21.7.2006.

Aktivity projektu:

 1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov v Tatranskej Lomnici priniesla výmenu povrchu parkoviska pri zdravotnom stredisku - dlažba, parkovisko na autobusovej stanici – asfalt, obnovu povrchu komunikácie ku kostolu, k zotavovni
  Sasanka, predláždenie pešej komunikácie k evanjelickému kostolu, obnovu povrchu komunikácie ku Grand Hotelu Praha.
  V Starom Smokovci – komunikácia a parkovisko pri areáli bývalých Technických služieb, asfaltovanie chodníka pre peších na ľavej strane cesty II/ 537, dlažbu na chodník pre peších na ľavej a pravej strane cesty II/537, dlažba na chodník pre peších na ľavej strane cesty II/537, dlažba na chodník pre peších na ľavej a pravej strane cesty II/537, dlažba na chodník pre peších na ľavej a pravej strane cesty II/537 ( v centre), parkovisko za Grand Hotelom, komunikácia ku hotelu Bystrina, komunikácia k stanici TEŽ, komunikácia a parkovisko za liečebňou Jánošík, parkoviská pri autobusovej stanici
  V mestskej časti Štrbské Pleso – komunikácia pozdĺž Centrálneho parkoviska, výjazdovákomunikácia z parkoviska, príjazdová komunikácia na parkovisko, parkovisko Štrbské Pleso
 2. Parkovisko Nový Smokovec
  – vybudovalo sa nové parkovisko pre osobné motorové vozidlá a autobusy v priestore medzi kostolmi a futbalovým štadiónom, rekonštrukciou sa zároveň rozšírila účelová komunikácia,upravil a spevnil sa chodník, pribudla nová zeleň, dopravné značenie, dažďová kanalizácia a osvetlenie parkoviska
 3. Rekonštrukcia a revitalizácia
  verejnej zelene a chodníkov oddychovej zóny Tatranská Lomnica – verejná zeleň, pešie spevnené plochy i mobiliér súvisiaci s centrálnym parkom (pri bývalom kúpeľnom dome nad hotelom Lomnica ) a iné plochy s charakterom parku (parkové plochy pod autobusovou stanicou, park pri bývalej Obuve). Chodníky z kameniva a asfaltu boli nahradené platňami z umelého kameňa, dlažbovými kockami, mlátom, vymenil sa mobiliér. Zeleň – ošetrenie jestvujúcich stromov, odstránenie náletov, preriedenie živých plotov, odstránenie pňov, výsev trávnikov a výsadba krov a drevín.
 4. Rekonštrukcia a revitalizácia verejnej zelene a chodníkov oddychovej zóny Starý Smokovec
  chodníky, verejná zeleň a príslušný mobiliér v priestore od železničnej stanici k hotelu Grand. Chodníky z kameniva a asfaltu nahradila dlažba z kociek z umelého kameňa. Mobiliér bol nahradený novým. Zeleň rovnako ako v Tatranskej Lomnici.
 5. Rekonštrukcia a revitalizácia verejnej zelene a chodníkov oddychovej zóny Štrbské Pleso
  Verejná zeleň okolo parkoviska a autobusovej stanice, mobiliéru, dláždenie chodníkov. Aj tu mobiliér nahradili nové prvky. Odstránili sa suché kríky, upravil terén a vysadili sa kríky a stromy.
 6. Rekonštrukcia verejných hygienických zariadení v Tatranskej Lomnici (autobusová stanica, za bufetom Veronika)
  –nainštalovaná nová zdravotechnika,vykurovanie a odvetrávanie
 7. Rekonštrukcia verejných hygienických zariadení v Starom Smokovci (prízemná budova pri schodišti od parkoviska k Dexii)
  - elektropráce, zdravotechnika, vykurovanie a odvetrávanie
 8. Oprava hracej plochy a dovybavenie ihriska v Tatranskej Lomnici
  – spojením dvoch ihrísk pri škole sa ihrisko zväčšilo, nová konštrukcia podkladových a povrchových vrstiev ihriska - hracia plocha z umelého trávnika, oplotenie, nový prístrešok, oprava lavičiek. Ihrisko bolo dovybavené na letné viacúčelové využitie.
 9. Oprava hracej plochy a dovybavenie futbalového ihriska v Tatranskej Lomnici
  - nová konštrukcia podkladových a povrchových vrstiev ihriska, nová hracia plocha z umelého trávnika. Ihrisko bolo dovybavené súpravou pre tenis a bránkami na hádzanú (futbal), na zimné obdobie prenosnými montovateľnými mantinelmi a hokejovými bránkami
 10. Oprava hracej plochy a dovybavenie ihriska v Dolnom Smokovci
  - zrekonštruovaná jestvujúca asfaltová plocha ihriska, uložený umelý trávnik s označením pre tenis, basketbal, hádzanú a volejbal. Pre časť ihriska sa uvažuje aj zimné využitie použitím montovateľných prenosných mantinelov pre ľadovú plochu. Ihrisko oplotené.
 11. Oprava hracej plochy a dovybavenie ihriska v Novom Smokovci
  - povrch z umelého trávnika na jestvujúcu asfaltovú plochu, okolo ihriska uložené betónové obrubníky, drevený prístrešok. Ihrisko bude dovybudované súpravami pre letné využitie (tenis a volejbal), pre zimné využitie sa uvažuje s použitím existujúcich mantinelov s hokejovými bránkami.
 12. Rekonštrukcia hudobného altánku v centrálnom parku v Tatranskej Lomnici -
  asanácia drevenej časti altánku, vytvorenie novej drevenej skeletovej konštrukcie s dreveným krovom a zastrešením z dreveného šindľa, výmena drevenej javiskovej podlahy
 13. Vybudovanie lezeckej steny v objekte Starej kotolne v Tatranskej Lomnici
  - v zrekonštruovanom objekte vznikli tri lezecké steny: stena pre dospelých, stena pre deti a posilňovacia stena.
 14. Vybudovanie lezeckej steny na detskom ihrisku v Tatranskej Lomnici


Ochrana životného prostredia:
Realizácia stavby vrátane demontáže v realizácii nemala vplyv a nezhoršila životné prostredie. Pri zemných a búracích prácach nedošlo k vybúraniu nebezpečného odpadu. Vybúrané materiály boli uskladnené na skládke.

Harmonogram realizácie projektu:
Začiatok realizácie projektu 21.07.2006
Projekt ukončený 8/2008
 


 

Práce na projekte

Práce na projekte 01

Práce na projekte

Práce na projekte 02

Práce na projekte

Práce na projekte 03

Práce na projekte

Práce na projekte 04

Práce na projekte


 
 
Práce na projekte 05

Práce na projekte

Práce na projekte 06

Práce na projekte

Práce na projekte 07

Práce na projekte

Práce na projekte 08

Práce na projekte


 
 
Práce na projekte 09

Práce na projekte


 

Príklady zrealizovaných častí

detská lezecká stena v Tatranskej Lomnici

Zrealizované časti

detská lezecká stena vnútorná v Tatranskej Lomnici

Zrealizované časti

lezecká stena pre dospelých - vnútorná v Tatranskej Lomnici

Zrealizované časti

parkovisko Nový Smokovec

Zrealizované časti


 
 
viacúčelové ihrisko v tatranskej Lomnici 1

Zrealizované časti

zrekonštruované chodníky v centre Starého Smokovca

Zrealizované časti

zrekonštruované chodníky, mobiliér v centre Starého Smokovca

Zrealizované časti

Zrekonštruované verejné hygienické zariadenia 2

Zrealizované časti


 
 
Zrealizované časti

Zrealizované časti

Zrealizované časti

Zrealizované časti

Zrealizované časti

Zrealizované časti

Zrealizované časti

Zrealizované časti


 
 

 
ÚvodÚvodná stránka