Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozpočet mesta na roky 2009-2011

 Rozpočet bežných príjmov Mesta Vysoké Tatry na roky 2009 - 2011 v tis.Sk/tis.€

 

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

Daňové príjmy

Sk

Sk

Sk

Sk

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb

37 000

1 228,17

40 245

1 335,89

41 000

1 360,95

42 620

1 410,74

Daň z nehnuteľností

 21 357

708,92

26 000

863,04

26 000

863,04

26 000

863,04

Daň za psa

 150

 4,98

 75

 2,49

 75

 2,49

 75

 2,49

Daň za nevýherné hracie prístroje

 110

 3,65

 120

 3,98

 120

 3,98

 120

 3,98

Daň za predajné automaty

 90

 2,99

 70

 2,32

 70

 2,32

 70

 2,32

Daň za ubytovanie

 19 850

 658,90

 23 600

 783,38

 24 000

 796,65

 24 000

 796,65

Daň za užívanie verejného priestranstva

 250

 8,30

 300

 9,96

 300

 9,96

 300

 9,96

Poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady

 2 100

 69,71

 2000

 66,39

 2 000

 66,39

 2 000

 66,39

Daňové príjmy - spolu

 80 907

2 685,62

 92 410

3 067,45

93 565

3 105,79 

95 185

3 155,58 


 

 

 2008

 2008

2009 

2009

2010 

2010

2011

2011

Nedaňové príjmy

Sk

Sk

Sk

Sk

Nájomnné-byty,
nebytové priestory,
pozemky

10 300

341,90

9 500

315,34

9 440

313,35

9 448

314,94

Nájomné-parkoviská VPS

 8 360

277,50

7 700

255,59

7 700

255,59

7 700

255,59

Správne polatky

 600

19,92

600

 19,92

600

 19,92

 600

19,92

Pokuty

 100

3,32

100

 3,32

100

 3,32

 100

 3,32

Príjmy zdravotníctva -
poplatky ZP

 1 800

59,75

1 600

 53,11

 1 600

 53,11

 1 600

 53,11

Internet

 300

9,96

300

 9,96

 300

 9,96

 300

 9,96

Tatranský dvojtýždenník-
inzercia, predaj

 100

3,32

100

3,32

 100

 3,32

 100

 3,32

Príjmy kín a knižníc

 230

7,63

200

 6,64

 200

 6,64

 200

 6,64

Príjmy za opatrovateľskú
službu

 180

5,97

180

 5,97

 180

 5,97

 180

 5,97

Platby z minulých rokov

 50

1,66

50

 1,66

 50

 1,66

 50

 1,66

Príjmy škôl

 1 445

47,97

1 552

 51,52

1 547

 51,35

 1 547

 51,35

Poplatok za znečistenie
ovzdušia

 120

3,98

120

 3,98

120

 3,98

 120

 3,98

Úroky

 100

3,32

100

 3,32

100

 3,32

 100

 3,32

Výťažky zo stáv. hier
a výher. automatov

 100

3,32

50

 1,66

50

 1,66

 50

 1,66

Recyklačný fond

 344

11,42

300

 9,96

200

 6,64

200

 6,64

Dividendy a odvody

  2 720

90,29

1 330

 44,15

1 330

 44,15

1330

 44,15

Ostatné príjmy

 166

 5,51

100

 3,32

100

 3,32

 100

 3,32

Nedaňové príjmy-spolu

 27 015

 896,73

23 782

 789,42

 23 617

783,94

 23 665

 785,53


 

 Granty a transfery

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

 

Sk

Sk

Sk

Sk

Transfer na školstvo

16 349

542,69

16 235

538,90

16 700

554,34

17 000

 564,30

Transfer na matriku

543

18,02

613

20,35

613

20,35

613

 20,35

Transfer na ostatné prenesené kompetencie

225

7,47

280

9,29

290

9,63

300

 9,96

Granty zo štruk. fondov

9 303

308,80

 

 

 

 

 

 

Dotácia z enviromentálneho fondu

23 774

789,15

 

 

 

 

 

 

Grant na verejnoprospešné práce

375

12,45

 

 

 

 

 

 

Granty na zmiernenie škôd spôs. živ. pohrom.

200

6,64

 

 

 

 

 

 

Granty a transfery- spolu

50 769

1 685,22

17 128

568,55

17 603

584,31

17 913

594,60

Bežné príjmy - celkom

158 691

5 267,58

133 320

4 425,41

134 785

4 474,04

136 763

4 535,72


 

 Rozpočet bežných výdavkov Mesta Vysoké Tatry na roky 2009 - 2011 v tis.Sk/tis.€

 

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

 

Sk

Sk

Sk

Sk

Správa mesta

 27 321

 906,89

30 983

1 028,45

31 077

1 031,57

32 144

1 066,99

Majetok mesta

 7 246

 240,52

7 972

 264,62

8 070

 267,87

8 213

268,64

Bezpečnosť, právo, poriadok

 4 163

 138,19

4 385

 145,56

 4 490

 149,04

4 671

155,05

Rozvoj mesta

 2 747

 91,18

2 050

 68,05

 1 950

 64,73

1 950

64,73

Cestovný ruch

 4 554

 151,17

4 904

 162,78

 4 904

 162,78

4 904

162,78

Životné prostredie

 7 998

 265,48

8 690

 288,46

 8 800

 292,11

8 900

 295,43

Komunikácie

 28 418

 943,30

31 280

 1 038,31

 31 140

 1 033,66

31 270

1 037,97

Zdravotníctvo

 2 906

 96,46

2 924

 97,06

 3 130

 103,90

3 330

 110,54

Vzdelávanie

 30 461

 1 011,12

31 620

 1 049,59

 32 036

 1 063,40

32 427

1 077,87

Šport

  1 290

 42,82

1 410

 46,80

 1 365

42,31

1 420

47,14 

Kultúra

 2 645

 87,80

2 645

 87,80

 2 742

 91,02

2 836

94,14 

Vysielacie a vydavateľské služby

 1 077

 35,75

1 122

 37,24

 1 171

 38,87

1 230

40,83 

Sociálne služby

 2 890

 95,93

2 910

 96,59

 3 307

 109,77

3 415

113,36 

Ostatné

 34 968

 1 160,72

 

 

 

 

 

 

Bežné výdavky

-celkom

 158 684

5 267,34

132 895

4 411,31

134 182

4 454,03 

136 755

4 535,45


 

 Kapitálový rozpočet Mesta Vysoké Tatry na roky 2009-2011 v tis.Sk/tis.€       

 

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

Príjmy

Sk

Sk

Sk

Sk

Grantové projekty

36 739

1 219,51

7 500

248,95

4 500

149,37

4 500

149,37

Dotácia MV a RR  

7 944

263,69

    

Príjmy z predaja majetku mesta

40 078

1 330,35

23 066

765,65

22 316

740,76

14 119

468,66

Kapitálové príjmy -celkom

 76 817

 2 549,86

38 510

1 278,30

 26 816

 890,13

18 619

 618,04

         
Výdavky 

 

 

 

 

 

 

 

Správa mesta

780

25,89

600

19,92

800

25,26

800

26,56

Majetok mesta

 77 375

 2 568.38

 25 990

 862.71

 15 915

 528,28

 10 615

 352,35

Životné prostredie  

 1 120

37,18

    
Komunikácie

 500

16,60

5 400

179,25

1 500

 49,79

 250

8,30

Rozvoj bývania

 8 300

275,51

29 727

 986,76

 10 000

331,94

 5 000

 165,97

Kapitálové výdavky -celkom

 86 995

2 886.38

62 837

2 085,81

28 215

936,57

16 665

553,18

 

Rozpočet finančných operácií Mesta Vysoké Tatry na roky 2009-2011 v tis.Sk/tis.€
Príjmy

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

Prevody z fondu rozvoja bývania

100

3,32

      

Prevody z rezervného fondu

1 000

33,19

9 000

298,75

5 000

165,97

2 242

74,42

Prijaté úvery

11 941

396,37

18 755

622,55

    

Príjmy z finan. operácií-celkom

13 041

432,88

27 755

921,30

5 000

165,97

2 242

74,42

 

Výdavky

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

Splátky úverov

2 910

96,59

3 853

127,90

4 204

139,55

4 204

139,95

Výdavky z finan. operácií -celkom

 2 910

96,59

3 853

127,90

4 204

139,55

4 204

139,55


 

Celkový rozpočet Mesta Vysoké Tatry na roky 2009-2011 v tis.Sk/ tis.€

 

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

 

Sk

Sk

Sk

Sk

Bežné príjmy

158 691

 5 267,58

 133 320

 4 425,41

134 785

4 474,04

 136 763

4 539,70

Kapitálové príjmy

 76 817

 2 549,86

 38 510

 1 278,30

26 816

 890,13

 18 619

 618,04

Príjmy z finančných operácií

 13 041

 432,88

 27 755

 921,30

5 000

 165,97

 2 242

74,42

Celkom

 248 549

 8 250,32

 199 585

 6 625,01

166 601

 5 530,14

 157 624

 5 232,16

Bežné výdavky

 158 684

 5 267,34

 132 895

 4 411,31

134 182

 4 454,03

 136 755

4 539,43

Kapitálové výdavky

 86 955

 2 886,38

 62 837

 2 085,81

28 215

 936,57

 16 665

 553,18

Výdavky z finančných operácií

 2 910

 96,59

 3 853

 127,90

4 204

 139,55

 4 204

 139,55

Celkom

 248 549

 8 250,31

 199 585

 6 625,01

166 601

 5 530,14

 157 624

5 232,16

         

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka