Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Podpora prípravy spoločného územia Tatry-Pieniny prístupom LEADER

Podpora prípravy spoločného územia Tatry-Pieniny prístupom LEADER

Začiatky spoločnej turistickej destinácie ?

Mikroregión Belianske Tatry je záujmové združenie právnických osôb , ktoré vzniklo v septembri 2003 z iniciatívy miestnych územných samospráv s cieľom prípravy, koordinácie a realizácie spoločných aktivít v snahe propagácie Vysokých Tatier a ich blízkeho okolia a podpory rozvoja cestovného a turistického ruchu v rámci podpory regionálneho rozvoja celého tatransko-podtatranského regiónu využívajúc aj územnú blízkosť poľských partnerov v pohraničí. Zvlášť východná strana Vysokých Tatier potrebuje spoločensky mobilizovať obyvateľstvo, pretože nebola adekvátne dotknutá doterajším rozvojom Vysokých Tatier. Je to špecifické územie s nehomogénnym obyvateľstvom a s prejavujúcimi sa problémami v sociálnej súdržnosti ešte od 2.sv.vojny/odsun Nemcov, prisťahovalci, Rómovia.../ Je tu vysoká nezamestnanosť. Je to územie s prioritnou ponukou pre vidiecky cestovný ruch mimoriadnej významnosti v rámci Prešovského samosprávneho kraja a s potrebou podpory diverzifikácie poľnohospodárskych a lesných činností/napr.Lendak, T.Javorina.../

Mikroregión začal svoju aktívnu činnosť v roku 2004 po registrácii mikroregiónu na Krajskom úrade v Prešove.
Zakladajúcimi členmi mikroregiónu boli mesto Vysoké Tatry , mesto Spišská Belá a obec Ždiar. V roku 2005 vstúpili do mikroregiónu – obec Lendak a obec Tatranská Javorina v záujme lepšej koordinácie spoločných aktivít na danom území .
Mikroregión sa zapojil do prípravy PHSR mesta Vysoké Tatry a Mesta Spišská Belá a tiež do prípravy územného plánu mesta Vysoké Tatry a mnohých lokálnych projektov. Mikroregión bol pred otázkou riešenia vlastnej územnej rozvojovej a stmeľujúcej stratégie.
Avšak územie Mikroregiónu Belianske Tatry si vyžaduje ale byť zapojené do širšej subregionálnej rozvojovej stratégie. Spoločná rozvojová stratégia musí rešpektovať významné multiplikatívne a synergické zámery jednotlivých obcí mikroregiónu a navrhovať spoločné strategické opatrenia ktoré napríklad regionálna rozvojová stratégia VÚC neobsahuje alebo by mala obsahovať. A práve pre tento zámer by bola ideálna stratégia prístupu LEADER /“z dola“/s jej originálnym mobilizačným prístupom k územiu.
Najvyššia afinita/súdržnosť/ Mikroregiónu Belianske Tatry je práve k susednému súdržnému územiu tzv.„mikroregiónu Zamagurie-Pieniny“ ktoré je oddelené pohorím rázovitej Spišskej Magury. Práve toto pohorie je určitou bariérou pre rozvoj územia okolo a zvlášť na Zamagurí. Spoločné krasové územia oboch mikroregiónov sú navštevované spravidla tými istými návštevníkmi/Tatry-Pieniny/. Preto spolupráca a lepšia prepojenosť oboch území by bola ideálnym prvkom na zlepšenie hospodárskej a sociálnej kohézie celého spoločného, naviac prihraničného územia. Potvrdzuje to aj posledná „Územná prognóza regiónu Prešov – disponibilnosť územia Prešovského kraja pre vstup investorov“ pre oblasť cestovného ruchu.

Za týmto účelom Mikroregión Belianske Tatry a Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria uzatvorili „Dohodu o spolupráci na spoločnej rozvojovej stratégii územia“ zo dňa 29.4.2007. Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria je reprezentatívnym a organizačne vyspelým verejnosúkromným občianským združením mikroregiónu Zamagurie-Pieniny založeným 3. marca 1999 a združujúcim všetky obce mikroregiónu Zamagurie-Pieniny a mnohé tamojšie podnikateľské a neziskové subjekty/cca 35 subjektov/.

Obidva spolupracujúce mikroregióny Mikroregión Belianske Tatry a Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria počas spoločnej prípravy podpísali dňa 10. 8. 2007 aj Zmluvu o vzájomnej spolupráci s Mikroregiónom Šumava –Západ, ktorý sa nachádza tiež v horskom a prihraničnom území s podobnou problematikou a postupuje rovnakým spôsobom v príprave svojej rozvojovej integrovanej stratégie. Po už predchádzajúcich jednaniach sa taktiež plánujú podpísať ďalšie nadnárodné zmluvy/Poľsko,Francúzko.../

S iniciatívou a podporou Regionálnej rozvojovej agentúry Tatry-Spiš z Kežmarku už niekoľko rokov pracoval prípravný výbor tejto strategickej iniciatívy.

Uvedená aktivita bola v roku 2007 podporená aj z NEFO fondu PSK n.f., čím došlo k spracovaniu prípravy rámca Integrovanej rozvojovej stratégie spoločného územia Tatry-Pieniny s ohľadom na dovtedy známe pravidlá. Konkrétne metodiky pre prístup LEADER a jeho podporu boli zverejnené MP SR až v apríli tohto roku ,od kedy bolo nutné prístup prípravy prepracovávať na novo v réžii prípravného výboru. Uvedeným ministerstvom bolo vydané Usmernenie pre administráciu tzv.“osi 4 Leader“ z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 , v ktorom sú definované podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, schváleným Európskou komisiou dňa 4. decembra 2007 a Systémom finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, schváleného uznesením vlády 1091 z 12. decembra 2007. Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 je ďalším podporným rozvojovým zdrojom mimo štrukturálnych fondov a je určený predovšetkým vidieckym oblastiam.


2.časť

Podpora prípravy spoločného územia Tatry-Pieniny prístupom LEADER

Miestna akčná skupina


MAS (miestna akčná skupina) predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniká ako inštitucionalizované partnerstvo verejného a súkromného sektora, vrátane občianskeho a neziskového, ktoré pôsobia na určitom území.
Prostredníctvom MAS sú do praxe zavádzané princípy prístupu Leader (tzv. “zdola“) v záujme miestnej komunity smerujúce k integrovanému rozvoju vidieckeho územia vyjadrenému v spoločnom programe tzv.“Integrovanej stratégie rozvoja územia“.
Tak ako každá organizácia je riadená určitým spôsobom, je potrebné, aby aj MAS prostredníctvom jednotlivých orgánov organizačnej štruktúry realizovala projekty a činnosti, ktoré sú rozpracované v spoločnej stratégii. Organizačná štruktúra MAS musí byť vytvorená tak, aby jej jednotlivé orgány plnili funkciu koordinačnú, iniciačnú, výkonnú a kontrolnú.
Podpora týchto procesov je možná v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013 (PRV) ako ďalšieho neštrukturálneho podporného fondu EÚ a je možné sa o ňu uchádzať žiadosťou inštitúcie zastupujúcej spoločné riešené územie v rámci aktuálnej Výzvy v termíne od 1.12.2008 – 15.12.2008 pre Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny .
Globálnym cieľom Program rozvoja vidieka 2007-2013 je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a zlepšenie životného prostredia zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov a kvalitu života na vidieku s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.
Program má svoje zdroje štruktúrované v 4 tzv. Osiach . Cieľom Osi 1 je zvýšiť konkurencieschopnosť agropotravinárskeho a lesníckeho sektora. Cieľom Osi 2 vytvárať multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy s priaznivým dosahom na životné prostredie,prírodu a vzhľad krajiny. Cieľom Osi 3 zvýšiť zamestnanosť na vidieku a podporiť rozvoj obcí. Cieľom Osi 4 je podpora budovania a rozvoj miestnych partnerstiev a využitie vnútorného rozvojového potenciálu vidieka.
Každá rozvojová os má svoje priority a opatrenia na ktoré sa postupne vyhlasujú jednotlivé súťažné výzvy.
Práve posledné dve rozvojové osi riešia oblasť potrebného rozvoja vidieckych komunít.
Oprávnení žiadatelia môžu na výzvy Osi 3 podávať žiadosti o podporu priamo na Riadiaci orgán PRV.
Konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) nenávratného finančného príspevku opatrení osi 4 Leader môže byť len občianske združenie v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré je vybrané Riadiacim orgánom PRV na implementáciu svojej spoločnej Integrovanej stratégie a to na základe splnenia kritérií hodnotenia Integrovanej stratégie rozvoja územia a bol mu udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny ( „MAS“). Teda kolektívny verejnosúkromný reprezentatívny orgán subregiónu takto získava prostriedky na podporu svojho spoločného programu, ktorý implementuje tzv.regrantingom, stáva sa sám riadiacim orgánom svojho programu vo svojom území pomocou týchto získaných zdrojov a vyberá a podporuje projekty ktoré sú v súlade s týmto subregionálnym programom. Os 4 PRV podporuje tri opatrenia
1. Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
2. Vykonávanie projektov spolupráce
3. Chod miestnej akčnej skupiny

Aby sa MAS stala oprávneným subjektom zaradeným do výberu pre podporu na RO PRV musí splňať tzv.Kritéria oprávnenosti MAS (objektívne výberové kritériá):
a) stratégia musí byť realizovaná na území SR;
b) MAS je zoskupenie verejného a súkromného sektora na miestnej úrovni, kde na úrovni rozhodovania partnerstvo musí pozostávať z min. 50 % zástupcov zo súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového a max. z 50% zástupcov verejného sektora;
c) MAS má právnu subjektivitu a povinné orgány, ktoré sú schopné spravovať verejné prostriedky ako aj manažovať činnosť MAS v súlade s Usmernením pre administráciu tzv.“osi 4 Leader“,
d) počet obyvateľov na území MAS musí byť vyšší ako 10 000 obyvateľov a nesmie prekročiť počet 150 000 obyvateľov;
e) z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať žiadosť o podporu v rámci implementácie stratégie;
f) oblasť na ktorú sa vzťahuje stratégia musí pokrývať súvislé vidiecke územie, ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, sformované na princípe spoločného záujmu;
g) územie musí mať miestnou akčnou skupinou vypracovanú Integrovanú stratégiu rozvoja územia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, príp. aktivitami a spôsobom implementácie;
h) musia byť predložené všetky doklady o formovaní územia MAS spolu so súhlasom všetkých zahrnutých obcí t. j. uznesenie zastupiteľstva všetkých obcí vyjadrujúce súhlas so zaradením do územia;
i) členovia MAS musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS;
j) stratégia musí zahrňovať inovačné prístupy t. j. stimulačné a novátorské prístupy k rozvoju územia.

O konečnom výbere z oprávnených žiadostí po návrhu výberovej komisie rozhoduje minister poľnohospodárstva vzhľadom aj na proporcionálnosť rozloženia oprávnených subregiónov MAS.

Na základe takejto metodiky sa niekoľkoročný proces prípravy spoločného územia Tatry-Pieniny blíži k záveru jeho prvej etapy a to prípravy spoločného rozvojového programu prístupom LEADER. Metodika tohto procesu si vyžaduje čo najvačšiu interaktivitu zúčastnených partnerov. Nejedná sa o prístup programovania akého sme do teraz boli svedkom na regionálnej/VÚC/ a národnej úrovni.
Finalizácia tejto etapy sa pripravuje na blížiace sa zakladajúce Valné zhromaždenie členov „miestnej akčnej skupiny “ občianského združenia „ Tatry-Pieniny LAG „ /Local Action Group/ . Členmi sa môžu stať fyzické a právnické osoby v súlade s Kritériami oprávnenosti podľa písm. i/.
Zoznam miest a obcí spolupracujúcich na príprave MAS: Mikroregión Pieniny a Zamagurie: Červený Kláštor, Haligovce, Havka, Jezersko, Lechnica, Lesnica, Majere, Malá Franková, Osturňa, Reľov-Hágy, Spišské Hanušovce, Stará Spišská Ves s mestskou časťou Lysá nad Dunajcom, Stráňany, Veľká Franková, Veľká Lesná, Veľký Lipník, Zálesie, Matiašovce
Mikroregión Belianske Tatry: Spišská Belá, Vysoké Tatry, Ždiar, Lendak, Tatranská Javorina
Kontakt na prípravný výbor občianskéeo združenia „Tatry-Pieniny LAG“: rozvoj@rozvoj.org

3.časť


Podpora prípravy spoločného územia Tatry-Pieniny prístupom LEADER

Príprava na schválenie spoločnej Integrovanej rozvojovej stratégie


Keďže sa blíži zakladajúce valné zhromaždenie občianskeho združenia „ Tatry-Pieniny LAG“ ktorého dôvody a históriu vzniku sme uviedli v predchádzajúcich častiach našej komplexnej informácie, prebieha postupné odsúhlasovanie obecných a mestských zastupiteľstiev , podnikateľských subjektov a neziskových organizácií k ich vstupu do tohto integračného subregionálneho zoskupenia a oboznamovanie sa s mechanizmami podmienok a možností spoločnej subregionálnej Integrovanej rozvojovej stratégie.
Vzhľadom na výraznú obmedzenosť alokácie finančných prostriedkov a krátkosť času od zverejnenia konečných pravidiel podporného programu Programu rozvoja vidieka na roky 2007- 2013 k príprave Integrovaných rozvojových stratégií k termínu ukončenia Výzvy pre podávanie žiadostí územných verejnosúkromných partnerstiev o podporu implementácie týchto stratégii, prípravný výbor tejto aktivity pod Tatrami pripravil špecifickú stratégiu využitia týchto možností. Tento postup je vyjadrený v pripravovanom návrhu Integrovanej rozvojovej stratégie spoločného územia Tatry-Pieniny.
V rámci tohto podporného programu sa umožní uchádzajúcemu sa občianskému združeniu (ak bude úspešné so svojom integrovanou stratégiou v rámci uvedenej výzvy) získať určitý objem finančných prostriedkov ( cca 2 mil EUR) na podporu projektov nižšie uvedených konečných príjemcov v rámci územia, ktoré zastrešuje toto občianské združenie O rozdelení týchto finančných prostriedkov budú rozhodovať orgány tohto združenia.

Stratégia obsahuje v úvode identifikáciu konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa) občianske združenie Tatry-Pieniny LAG/Local Action Group/.
Je tam opísaná história a vznik partnerstva mikroregiónov Mikroregiónu Belianske Tatry a Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria.
V analytickej časti v prehľade zdrojov územia je popis prírodných zdrojov, demografickej situácie, spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických zdrojov, materiálnych zdrojov a ekonomických zdrojov. Je spracovaná interaktívna SWOT analýza a problémová analýza so stanovením základných problémov a ich príčin. V návrhovej časti je návrh vízie a identifikácia strategických cieľov a následne je rozvedená špecifikácia cieľov a opatrení.

Prípravný výbor vzhľadom na vyššie uvedené obmedzujúce príčiny riešenia komplexnosti rozvoja navrhol v Integrovanej rozvojovej stratégii spoločného územia podporovať regionálnym mechanizmom LEADER len následovné opatrenia podľa Programu rozvoja vidieka na roky 2007- 2013/PRV/ a jeho podpornej OSI 3 –Rozvoj vidieka:
1.Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu -marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu mimo súkromných investícií.
Konečnými príjemcami finančnej pomoci môžu byť právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

2.Vzdelávanie a informovanie
Konečnými príjemcami finančnej pomoci môžu byť inštitúcie pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania, ak v predmete svojej činnosti majú vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory – pôsobiace min. 12 mesiacov pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok).

3.Obnova a rozvoj obcí
Konečnými príjemcami finančnej pomoci môžu byť obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu.

4.Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo
Konečnými príjemcami finančnej pomoci môžu byť obce nezaradené do pólov rastu .

5.Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja
Konečnými príjemcami finančnej pomoci môžu byť Verejno – súkromné partnerstvá
(partnerstvo verejného a súkromného sektora zastúpené nasledovnými subjektmi: občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby – zákon č. 213/1997 Z.z., záujmové združenie právnických osôb – § 20f - § 20j zákona č. 47/1992 Z.z., obce a súkromný sektor)

Teda investície do cestovného ruchu a diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam v území pôsobenia občianského združenia Tatry-Pieniny LAG budú podporované mimo Integrovanej stratégie, priamo z OSI 3 PRV na MP SR.. Uvedený strategický prístup umožní podnikateľom spoločného územia slobodne podávať investičné projekty na výzvy vyhlasované priamo MP SR.


Na rozdiel od tuctových Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí tento návrh Integrovanej rozvojovej stratégie obsahuje aj závazný Akčný plán a návrh implementačného rámca Integrovanej rozvojovej stratégie.
Časový plán implementácie Integrovanej stratégie je do roku 2015.

V konečnom dôsledku bude ako najhlavnejší očakávaný prínos z tejto iniciatívy začatie a praktizovanie spolupráce aktívnych verejných a súkromných partnerov , čo by
malo byť predpokladom úspechu čerpania aj štrukturálnych fondov do budúcna podľa
nových avízovaných mechanizmov EÚ. Prístup LEADER sa plánuje postupne zavádzať do všetkých
budúcich finančných podporných mechanizmovna rôznych úrovniach.

Program LEADER
je veľkou výzvou a šancou budúcej ľudskej a inštitucionálnej
solidarity pre verejné rozvojové impulzy.

Získať môžu aktívni občania a ich inštitúty....

      Ing.Štefan Danko
–––––––––––––––––––––––––-
za Prípravný výbor iniciatívy
„Tatry - Pieniny LAG“


 
ÚvodÚvodná stránka