Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie ekonomické

Odd Ekonomické
FunkciaMeno a priezviskoDruh kontaktuČíslo a mail
Vedúca oddeleniaIng. Mária FÁBRYOVÁTelefón:+421 (0) 52 4780433
Mail:maria.fabryova@vysoketatry.sk
Mobil:+421 (0) 911 084621
ÚčtovníctvoIng. Marcela ŠAVELOVÁTelefon:+421 (0) 52 4780463
Mail:marcela.savelova@vysoketatry.sk
Účtovníctvo, rozpočetMarcela VOJTAŠŠÁKOVÁTelefon:+421 (0) 52 4780434
Mail:marcela.vojtassakova@vysoketatry.sk
Miestne daneMária MOKRAŇOVÁTelefon:+421 (0) 52 4780431
Mail:maria.mokranova@vysoketatry.sk
Daň z nehnuteľnostíMartina BEDNÁRIKOVÁTelefón:+421 (0) 52 4780432
Mail:martina.bednarikova@vysoketatry.sk
PokladňaDaniela MOKOŠOVÁTelefón:+421 (0) 52 4780435
Mail:daniela.mokosova@vysoketatry.sk
Personalistika a mzdyLucia PETRASOVÁTelefón:+421 (0) 52 4780437
Mail:lucia.petrasova@vysoketatry.sk

Kde nás nájdete?

Kancelárie ekonomického oddelenia nájdete na prízemí vľavo, číslo dverí 2 - 7 v budove Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

Oddelenie ekonomické pri svojej činnosti zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • zostavuje návrh rozpočtu mesta v spolupráci s ostatnými oddeleniami mestského úradu
 • vykonáva predbežnú finančnú kontrolu a zodpovedá za vykonávanie základnej finančnej kontroly podľa príslušných ustanovení zákona
 • zabezpečuje v spolupráci s ostatnými oddeleniami mestského úradu financovanie úloh a hospodárenie mesta a ním riadených organizácií v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými predpismi upravujúcimi rozpočtové a finančné hospodárenie
 • zabezpečuje úlohy týkajúce sa zriaďovania účtov v peňažných ústavoch, dispozičného oprávnenia, podpisových vzorov a iných úloh určených právnymi predpismi a pokynmi peňažných ústavov v oblasti hospodárskych dispozícií
 • pripravuje návrhy na zmenu rozpočtu a zabezpečovanie ich realizácií, navrhovanie dispozícií s rozpočtovými rezervami, vedenie evidencie o schválených zmenách rozpočtu
 • zabezpečuje kontrolu plnenia rozpočtu mesta, vypracováva rozbory a správy o plnení rozpočtu a odstraňuje nedostatky
 • zabezpečuje finančné usporiadanie hospodárenia mesta
 • navrhuje a vykonáva dispozície s rezervným fondom a fondom rozvoja bývania
 • navrhuje finančné zabezpečenie nových a rozpočtovo nezabezpečených úloh
 • vyjadruje sa k návrhom zmlúv o združovaní prostriedkov s inými organizáciami
 • vedie účtovníctvo podľa platnej účtovnej osnovy a zostavuje účtovné výkazy mesta
 • obstaráva platobné a zúčtovacie styky, bankové dispozície, a prevody finančných prostriedkov, vykonáva kontroly bankových dokladov
 • preveruje správnosť súhrnných účtovných výkazov
 • zostavuje podklady pre záverečný účet mesta
 • vykonáva kontrolu cestovných účtov
 • eviduje a sleduje úhrady vystavených faktúr a splátok za predaj bytov
 • vedie účtovníctvo o pohybe majetku mesta
 • zabezpečuje pokladničnú agendu, vyplácanie miezd, cestovných účtov a pod., prijíma tržby za miestne poplatky, správne poplatky, pokuty a pod.
 • vykonáva správu miestnych poplatkov a dane z nehnuteľnosti / výrub, evidencia, upomienky, žiadosti a pod./
 • kontroluje včasnosť a správnosť platenia dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov a zo zistených rozdielov predpisuje penále
 • predpisuje pokuty za nesplnenie nepeňažných povinností poplatníkov
 • kontroluje dodávateľské faktúry , nákladov vyplývajúcich s nájmom
 • pripravuje návrhy na vydávanie povolení na prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov a vyrubuje správne poplatky
  eviduje kúpeľné bloky, eviduje a vydáva trestné bloky, známky pre psov
 • spolupracuje s právnikom mesta na vymáhaní daňových nedoplatkov
 • inventarizuje záväzky a pohľadávky mesta, zabezpečuje inventarizáciu majetku mesta, vyhodnocuje a preúčtováva výsledky inventarizácie
 • pripravuje návrhy na vyraďovanie majetku mesta a pripravuje návrhy na nakladanie s vyradeným majetkom
 • sleduje finančné plnenie z nájomných zmlúv a zo záväzkov
 • zúčtovanie nákladov spojených s nájmom
 • fakturácia nákladov, spojená s užívaním nebytových priestorov podľa nájomných zmlúv
 • spolupracuje pri uzatváraní nájomných zmlúv
 • zabezpečuje rozbor príjmov a výdavkov v správe o hospodárení s majetkom mesta
 • zabezpečuje mzdovú a personálnu agendu mesta a škôl a školských zariadení , ktoré mesto zriadilo, vykonáva zrážky a pod./ sporenie, pôžičky, poistky /
 • spracováva mesačné hlásenia dávok nemocenského poistenia a štatistických hlásení
 • zabezpečuje odvody dane zo mzdy a odvody do fondov
 • eviduje hmotný majetok mesta, okrem pozemkov a budov
 • spolupracuje s dobrovoľnými verejnými požiarnymi zbormi, preventivárom mesta a komisiou požiarnej ochrany a plní ďalšie úlohy na tomto úseku v zmysle príslušných zákonov
 • spolupracuje pri zabezpečovaní "Tatranského požiarnického dňa"
 • navrhuje rozpočet pre činnosť dobrovoľných verejných požiarnych zborov a preventivára a sleduje čerpanie

 

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka