Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O vyvesovaní oznámení, informácií, plagátov a iných tlačovín v úradných a informačných tabuliach v Meste Vysoké Tatry

Platné do: 1.5.2008

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 1/2008 z 3. apríla 2008
o vyvesovaní oznámení, informácií, plagátov a iných tlačovín
v úradných a informačných tabuliach v Meste Vysoké Tatry

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Úvodné ustanovenia

Čl. 1

Toto nariadenie upravuje postup pri vyvesovaní oznámení, informácií, plagátov a iných tlačovín /ďalej len „materiály“/ v úradných a informačných tabuliach v Meste Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/.

Čl. 2

 1. Úradné a informačné tabule sú majetkom mesta, ktoré ich spravuje a zabezpečuje aj ich údržbu.
 2. Mesto zabezpečuje tiež vyvesovanie oznámení, informácií, plagátov a iných tlačovín v úradných a informačných tabuliach.

Čl. 3

Vyvesovanie v úradných tabuliach

 1. V úradných tabuliach sa vyvesujú všeobecne záväzné nariadenia mesta, oznámenia o konaní mestského zastupiteľstva a ďalšie informácie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, verejné vyhlášky a oznámenia podľa osobitných predpisov /napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov/, oznámenia o zrušení trvalého
  pobytu, prípadne iné informácie podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a materiály podľa rozhodnutia príslušného mestského výboru.
 2. Materiály, ktoré sa majú vyvesiť v úradných tabuliach sa sústreďujú na sekretariáte prednostu Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci /ďalej len „mestský úrad“/, ktorý bezodkladne zabezpečí ich vyvesenie, evidenciu a zvesenie.
 3. Materiál musí obsahovať dátum vyvesenia a dátum zvesenia. Materiál v úradnej tabuli musí byť vyvesený najneskôr v určený deň vyvesenia a zvesený po dátume uvedenom ako deň zvesenia.
 4. Okrem materiálov uvedených v odseku 1, je v úradných tabuliach zakázané vyvesovanie akýchkoľvek iných informácií. Výnimočne možno v úradných tabuliach vyvesiť plagáty informujúce o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach organizovaných mestom, a to najmä v tých častiach mesta, kde sa nenachádza informačná tabuľa.

Čl. 4

Vyvesovanie v informačných tabuliach

 1. V informačných tabuliach sa vyvesujú najmä pozvánky na kultúrne, spoločenské, športové a prezentačné podujatia, charitatívne a humanitárne akcie, ale aj reklamy na tovary a služby.
 2. Materiály určené na vyvesenie v informačných tabuliach, sa sústreďujú na mestskom úrade – oddelení kultúry a športu, ktoré zabezpečí aj ich vyvesenie a zvesenie. 
 3. Vyvesovanie materiálov v informačných tabuliach sa realizuje pre právnické a fyzické osoby za odplatu podľa cenníka odsúhlaseného primátorom. 
 4. Materiály uvedené v odseku 1, možno vyvesovať len v informačných tabuliach. Vyvesovanie na iných miestach v meste je zakázané.

Spoločné a záverečné ustanovenia

Čl. 5

 1. Materiály vyvesované v úradných a informačných tabuliach v meste nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami mesta, morálnymi a etickými princípmi.
 2. Za porušenie tohto nariadenia možno uložiť pokutu podľa § 46 a 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa
  § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čl. 6

 1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva mestská polícia.
 2. Zrušuje sa nariadenie č. 3/2006 o vyvesovaní oznámení, informácií, plagátov a iných tlačovín v úradných a informačných tabuliach v meste Vysoké Tatry. 
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

                                                                                       Ing. Ján M o k o š, v.r.
                                                                                                primátor

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka