Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O verejnom poriadku, ochrane a tvorbe životného prostredia na území Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 5.9.2007

Účinnosť: 1.10.2007

 NARIADENIE

 

Mesta Vysoké Tatry č. 5 /2007 z 5. septembra 2007
o verejnom poriadku, ochrane a tvorbe životného prostredia na území Mesta Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. 1

 

 Úvodné ustanovenie

 
 1. Účelom tohto nariadenia je usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého životného prostredia na území Mesta Vysoké Tatry ( ďalej len ,,mesto“).
 2. Každý má právo žiť vo všestranne priaznivom a najmä zdravom a esteticky kvalitnom životnom prostredí, zodpovedajúcom čo najúplnejšie potrebám a požiadavkám rozvoja občanov, podieľať sa na starostlivosti o neho, byť informovaný o stave životného prostredia, o jeho príčinách a dôsledkoch a upozorňovať na prípady ohrozovania a poškodzovania životného prostredia.
 3. Každý je povinný sa zdržať všetkého, čím by nad mieru určenú osobitnými predpismi ohrozoval alebo zhoršoval stav životného prostredia a oznamovať príslušným orgánom všetky prípady ohrozovania životného prostredia.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je udržiavanie čistoty verejného priestranstva, ochrana verejného poriadku a rozširovanie zelene.

Čl. 2

 

Čistota verejných priestranstiev

 
 1. Za verejné priestranstvá sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu, zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to najmä mestské komunikácie, chodníky, cesty, mosty, parkoviská, verejná zeleň a parky.
 2. V záujme zdravia a bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia je na verejných priestranstvách zakázané najmä: 
  1. odhadzovať odpadky (smetie, papier, obaly, zvyšky ovocia a zeleniny, iné nepotrebné veci a pod.),
  2. znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, odpadovými vodami alebo inými znečisťovacími tekutinami, vrátane tekutých fekálií, maštaľného hnoja a humusu, 
  3. znečisťovať verejné priestranstvá umývaním a čistením motorových vozidiel všetkého druhu, 
  4. znečisťovať chodníky, cesty a vozovky ohorkami cigariet, 
  5. vyberať z odpadových nádob (košov) akýkoľvek odpad, 
  6. akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť zeleň, verejné objekty a zariadenia, pamiatkové objekty, reklamné pútače, dopravné značky a informačné zariadenia, drobnú architektúru (lavičky, odpadkové koše), chránené druhy fauny a flóry, 
  7. vypaľovať trávu, spaľovať lístie a ihličie a zvyšky rastlín, 
  8. nechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehávať alebo znečisťovať komunikácie, chodníky, detské ihriská a verejné priestranstvá, 
  9. uskladňovať materiály a predmety šíriace nepríjemné zápachy, uskladňovať sypké materiály, ktoré by mohli byť roznášané vetrom alebo inými poveternostnými vplyvmi po okolí, vytvárať skládky odpadov, 
  10. spôsobovať nadmerný hluk najmä reprodukovanou hudbou, rádioprijímačmi, hudobnými nástrojmi a výkrikmi počas dňa a vo večerných hodinách, 
  11. voziť sa na bicykloch, kolieskových korčuliach a iných dopravných prostriedkoch po chodníkoch, okrem vyčlenených trás pre tento účel. 
 3. Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré susedia s verejným priestranstvom, je povinný vlastník (užívateľ, správca) upravovať a trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvá.
 4. Vlastníci (užívatelia, správcovia) domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných porastov, vyčnievajúce na chodníky a ulice pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov a nerušili cestnú premávku. 
 5. Dvory, záhrady, pozemky, areály súkromných osôb, organizácií a podnikov sú povinní vlastníci (užívatelia, správcovia) upratovať a trvalo udržiavať tak, aby neboli porastené burinou, prašné a nevzhľadné. 
 6. Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené funkčnými odkvapovými žľabmi a dažďovými zvodmi, aby voda nestekala na chodníky a chodcov. 
 7. Fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov a nevhodných kresieb. 
 8. Za dodržiavanie povinností uvedených v odsekoch 5, 6 a 7 zodpovedá vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti. 
 9. Obchodné reklamy a firemné tabule musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby nevyčnievali na chodníky, aby neprekážali a neobmedzovali chodcov a nevytvárali prekážky v cestnej premávke. 
 10. Za čistotu a čistenie chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník (užívateľ, správca) priľahlej nehnuteľnosti.

Čl. 3

 

Čistota komunikácií

 
 1. Na území mesta je zakázané najmä:
  1. jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a tiež vozidlám, ktoré majú nadmernú hlučnosť a nadmerne znečisťujú životné prostredie,
  2. jazdiť vozidlami, ktoré prepravujú náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený (v uzatvorených nádobách, prekrytý plachtou a pod.) tak, aby rozpadávaním alebo odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie zápachom, 
  3. jazdiť motorovými vozidlami po mestskej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich. 
 2. Správcovia parkovísk (strážených a vyhradených) sú povinní zabezpečiť na týchto parkoviskách poriadok a čistotu.
 3. Za čistotu a pravidelné čistenie (zametanie a umývanie) komunikácie zodpovedá vlastník (užívateľ, správca). 
 4. Pri znečistení komunikácie, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil uviesť komunikáciu do pôvodného stavu, v prípade ak sa tak nestane je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a uvedením komunikácie do pôvodného stavu.

Čl. 4

 

Čistota vodných tokov

 
 1. Do vodných tokov a nádrží je zakázané:
  1. vhadzovať smetie, odpad a akékoľvek predmety, alebo ich ukladať na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť do nich splavené a ohroziť tak ich akosť, alebo zdravotnú nezávadnosť,
  2. vylievať alebo vypúšťať tekutiny závadné z hľadiska zdravotného alebo bezpečnostného, ako sú zvyšky olejov, ropné látky, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohrozovať zdravie užívateľov vody, poškodzovať ich, alebo hrubo narušovať vodný tok. 
  3. Vo vodných tokoch je zakázané umývať motorové vozidlá a na ich brehoch robiť ich údržbu a opravy.

Čl. 5

 

Skladanie a nakladanie materiálov a výrobkov

 
 1. Je zakázané:
  1. skladať a skladovať tovary, obaly, alebo akéhokoľvek materiály na komunikácií alebo chodníku,
  2. vchádzať na chodníky akýmkoľvek dopravným prostriedkom za účelom odvozu alebo dovozu materiálu.
 2. Nakladať a skladať materiál a výrobky akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve možno len v nevyhnutných prípadoch, ak to nie je možné na inom mieste. Po ukončení prác je prepravca alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.

Čl. 6

 

Osobitné užívanie verejného priestranstva

 
 1. Každý kto užíva verejné priestranstvo osobitným spôsobom je povinný:
  1. používať verejné priestranstvo tak, aby sa čo najmenej obmedzovalo jeho užívanie obyvateľmi mesta,
  2. zabezpečiť ochranu užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočných hodinách,
  3. zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení, 
  4. po skončení užívania je povinný uviesť verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu, 
  5. zabezpečiť prístup ku kanalizačným vpustom, uzáverom vody, požiarnym hydrantom, hlásičom požiarov a záchrannej služby, 
  6. zachovať pri skladovaní protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty a priestor pre prípadný protipožiarny zásah, 
  7. zabezpečiť poriadok, čistotu a estetickú úroveň v bezprostrednom okolí letných terás, stánkov, kioskov a podobných zariadení, zabezpečiť v ich v bezprostrednej blízkosti dostatočné množstvo košov na odpadky a zabezpečiť ich včasné vyprázdňovanie,
  8. umiestňovať reklamné zariadenia (plagáty, vývesky, reklamy, pútače a iné oznámenia) mimo k tomu určených miest sa zakazuje,
  9. zabezpečiť označenie pracoviska na viditeľnom mieste tabuľkou s presnou adresou organizácie alebo majiteľa, ktorý práce vykonáva s uvedením doby povolenia k osobitnému užívaniu. 
 2. Využívať verejné priestranstvo vo vlastníctve mesta pre iný účel ako zodpovedá ich určenie je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase mesta.

Čl. 7

 

Čistenie a údržba verejného priestranstva

 
 1. Za čistotu a čistenie verejného priestranstva zodpovedá ten, komu je zverené verejné priestranstvo do užívania a kto toto verejné priestranstvo spravuje.
 2. Za čistenie chodníkov zodpovedá vlastník (užívateľ, správca) priľahlej nehnuteľnosti. 
 3. Subjekty zodpovedajúce za čistenie a údržbu verejného priestranstva sú povinné najmä:
  1. zabezpečiť prostriedky potrebné na čistenie, sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve,
  2. zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva, 
  3. zabezpečovať zjazdnosť vozoviek a schodnosť ciest, v zimnom období tiež odstraňovanie snehu, 
  4. zaobstarávať a rozmiestňovať dostatočný počet odpadkových košov, pravidelne ich vyprázdňovať a starať sa ich údržbu, 
  5. po skončení zimnej údržby odstrániť posypový materiál v termíne určenom operačným štábom zimnej údržby mesta, 
  6. používať len ten posypový materiál, ktorý bol odsúhlasený Obvodným úradom životného prostredia v Poprade, 
  7. oznamovať znečisťovateľov, ako aj tých, ktorí si neplnia svoje povinnosti pri udržiavaní čistoty a to bezodkladne na Mestský úrad Vysoké Tatry v Starom Smokovci. 
 4. Vlastníci (užívatelia, správcovia) pozemkov sú povinní udržiavať poriadok a čistotu okolo zberných nádob; do zberných nádob dávať len odpad, ktorý tam patrí.
 5. Za čistenie a čistotu ostatných plôch okrem verejných priestranstiev na území mesta zodpovedajú ich vlastníci (užívatelia, správcovia).

Čl. 8

 

Zeleň

 
 1. Zeleň tvoria dreviny, byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na určitej ploche prirodzeným prírodným spôsobom, alebo zámerným cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom.
 2. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie zelene, porastov, stromov, okrasných kríkov a kvetinových záhonov. Každý je povinný zdržať sa takého konania, ktoré by bolo na ujmu zelene alebo zariadení, ktoré sú jej súčasťou. 
 3. Výrub stromov sa bez príslušného povolenia Obvodného úradu životného prostredia v Poprade a mesta je zakázaný. 
 4. Na území mesta sú všetky právnické a fyzické osoby povinné zabezpečovať sústavné kosenie trávneho porastu na svojich pozemkoch, najmä pred kvitnutím (zdravotné hľadisko, vysemeňovanie do okolitých porastov) tak, aby tieto svojou estetickou úrovňou dotvárali charakter územia mesta. Ďalej sú povinné likvidovať na svojich pozemkoch cudzokrajné rastliny ( napr. Bolševník obrovský) prostredníctvom odbornej organizácie. 
 5. Pokiaľ dôjde ku škode na zeleni, je povinná ju nahradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju spôsobila. 
 6. Správa, údržba mestskej zelene a jej náhradná výsadba sa realizuje prostredníctvom odbornej organizácie.

Čl. 9

 

Priestupky a sankcie

 
 1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno fyzickej osobe, podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, uložiť pokutu do výšky 5 000 Sk.
 2. V zmysle § 13 ods. 8 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže primátor za porušenie tohto nariadenia uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200 000,- Sk.
  3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa primátor dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil, najneskôr však do troch rokov od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.

Čl. 10

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Zrušuje sa nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 10/2004 zo dňa 1.7.2004 o verejnom poriadku, ochrane a tvorbe životného prostredia na území Mesta Vysoké Tatry. 
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1. októbra 2007.
 

Ing. Ján Mokoš v.r.
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka