Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinnosť: 1.1.2006

Nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 10/2005 zo dňa 15.12.2005
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. 1

 
 Všeobecné ustanovenia:
 1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).
 2. Správcom poplatku je mesto.
 3. Poplatok platí poplatník, ktorým je:

  a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),

  b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

  c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.
 4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 3.
 5. Ak žije viac poplatníkov v spoločnej domácnosti - ods. 3 písm. a), plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu zodpovedá jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
 6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku ručí platiteľ.

 Čl. 2

 Sadzba a určenie poplatku:
 1. Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa čl. 1 ods. 3 písm. a) a b) je 1,3736 Sk na osobu a kalendárny deň, t. j. 500,- Sk na osobu/rok.
 2. Poplatok sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má, alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
 3. Sadzba poplatku pre podnikateľov podľa čl. 1 ods. 3 písm. c) je 0,60 Sk za liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
 4. Poplatok sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník používa v súlade zo zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

 Čl. 3

 
 Ohlásenie:
 1. Fyzickým osobám, ktoré majú v meste trvalý pobyt sa bude poplatok vyrubovať na základe údajov z evidencie obyvateľov.
 2. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú povinní do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti podať ohlásenie mestu a vyplniť predpísané tlačivo na ohlasovaciu povinnosť. 
 3.  Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
 4. V priebehu kalendárneho roka je poplatník povinný nahlásiť zmeny do 30 dní odo dňa vzniku skutočností, ktoré majú vplyv na poplatkovú povinnosť, zároveň je povinný uvedené skutočnosti preukázať písomne.

 Čl. 4

 
 Vyrubenie poplatku:
 1. Poplatok sa vyrubuje platobným výmerom, ktorý je splatný do výšky 600,- Sk jednorazovo; nad 600,- Sk jednorazovo alebo v dvoch splátkach do 30. apríla a do 31. októbra príslušného roka.
 2. Ak poplatník uhradil vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok vráti do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 70,- Sk a poplatok nižší ako 70,- Sk sa nevyrubuje ani nevyberá.

 Čl. 5

 
 Zníženie alebo odpustenie poplatku:
 1. Od poplatku sú oslobodené Chata pod Rysmi, Rainerova chata, Zamkovského chata, Zbojnícka chata, Téryho chata, Skalnatá chata, Chata po Soliskom.
 2. Sadzba poplatku sa znižuje o 30 % pre Horský hotel Popradské Pleso, Horský hotel Sliezsky dom, Hotel Hrebienok, Bílikovu chatu, Chatu Zelené Pleso a Chatu Plesnivec.
 3. Poplatok sa odpustí poplatníkovi za obdobie, za ktoré preukáže:

  a) že sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, napr. potvrdením o dennom štúdiu, potvrdením sprostredkovateľskej agentúry o pobyte, v prípade dlhodobých pobytov potvr- dením o prechodnom pobyte; poplatník doloží aj preklad do slovenského jazyka,

  b) svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby, predložením

  povolávacieho rozkazu alebo potvrdenie príslušného vojenského útvaru.
 4. Poplatok sa zníži o 70 % študentom denného štúdia, ktorí študujú mimo mesta, s výnimkou denne dochádzajúcich, a preukážu sa potvrdením o návšteve školy a poplatníkom, ktorí sú zamestnaní a ubytovaní v mieste sídla zamestnávateľa mimo mesta a preukážu sa potvrdením od zamestnávateľa.
 5. Poplatok sa zníži o 50 % na každého piateho a ďalšieho člena rodiny.
 6. Primátor môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť.

 Čl. 6

 
 Spoločné a záverečné ustanovenia:
 1. Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahujú zákony č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
 2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 3. Zrušuje sa nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 20/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné vznikajúce na území mesta.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2006.
 

Ing. Ján Mokoš v.r.
primátor

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka