Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Účinnosť: 1.1.2006

 NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 5 /2005 zo dòa 15.decembra 2005 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 36 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. 1

 
 Úvodné ustanovenie:

Správcom dane za užívanie verejného priestranstva je Mesto Vysoké Tatry, (ďalej len „mesto“).

 

 Čl. 2

 
 Predmet dane:

 Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
 Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré sú v Katastri nehnuteľnosti na Správe katastra v Poprade vedené ako druh pozemku ostatná plocha : mestské komunikácie, mestské chodníky, parkoviská, podjazdy, mosty, priechody verejné schody, sady a parky, nezastavané územia – pozemky, vodné plochy, vodné toky, autobusové stanovištia, športové a rekreačné priestory slúžiace verejnému užívaniu. Výnimku tvoria pozemky vo vlastníctve právnických a fyzických osôb.
 Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

 Čl. 3

 
 Daňovník:

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

 

 Čl. 4

 
 Základ dane:

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 , alebo parkovacie miesto.

 

 Čl. 5

 
 Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:

Základná sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň a za dočasné parkovanie motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

Sadzba dane je :

30,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb - stánky, kiosky, pulty, stolíky,

3,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za prístrešky, pojazdné predajne a pod,

5,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za umiestnenie stavebného zariadenia,

2,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za umiestnenie skládky,

100,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,

2,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom parkovisku s vyznačeným dopravným značením,

4,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj zažatý deň za trvalé parkovanie nepojazdných motorových vozidiel, vrakov, karavanov mimo strážených parkovísk.

Sadzba dane za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva vyznačenom príslušnými dopravnými značkami je:

50,- Sk za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto za motocykel a osobné motorové vozidlo,

160,- Sk za 8 hodín a jedno parkovacie miesto za motocykel a osobné motorové vozidlo,

100,- Sk za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto za nákladné motorové vozidlo a autobus,

300 ,- Sk za 8 hodín a jedno parkovacie miesto za nákladné motorové vozidlo a autobus

500,- Sk za predplatné parkovacie karty pre vlastníkov osobných motorových vozidiel s trvalým pobytom v meste a pre vlastníkov osobných motorových vozidiel zamestnaných v meste ;

1 000,- Sk pre osobné motorové vozidlá a autobusy organizácií pôsobiacich v meste s výnimkou TAXI.

Dočasné parkovanie na vyhradenom priestore sa riadi prevádzkovým poriadkom spracovaným prevádzkovateľom.

 

 Čl. 6

 
 Oznamovacia povinnosť:

Daňovník je povinný požiadať mesto o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva v lehote 30 dní pred vznikom daňovej povinnosti. V žiadosti uvedie svoje identifikačné údaje, lokalizáciu umiestnenia zariadenia, plochu zariadenia, účel a dobu využívania. K žiadosti priloží kópiu živnostenského listu, alebo koncesnej listiny a technický preukaz motorového vozidla, ktorým sa vykonáva taxislužba.

Lehota uvedená v odseku 1 neplatí v prípade umiestnenia zariadenia slúžiaceho na poskytnutie služieb ( čl. 5 ods. 2 písm. a, b); v tomto prípade oznámenie možno podať deň pred začatím užívania verejného priestranstva, mimoriadne i v deň začatia jeho užívania.

 

 Čl. 7

 
 Vznik a zánik daňovej povinnosti:

 Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

 

 Čl. 8

 

Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva sa vyrubuje platobným výmerom, v ktorom sa určí vyhradený priestor záberu, doba záberu, výška dane a podmienky ukončenia záberu. Splatnosť je určená podľa doby užívania :
jednorázovo - pri dobe užívania do 30 dní,

jednorázovo, alebo v dvoch splátkach – pri dobe užívania nad 30 dní.

Daň možno zaplatiť prevodným príkazom, alebo v pokladni Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

Súčasťou platobného výmeru pri trvalom parkovaní motorového vozidla na stanovišti TAXI je TAXI karta (príloha č. 1), ktorú je povinný prevádzkovateľ osobného motorového vozidla taxislužby počas užívania stanovíšť TAXI viditeľne umiestniť za predným sklom.

Daň za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhranenom priestore verejného priestranstva podľa čl. 5 ods. 3 je parkovací lístok, alebo parkovacia karta

 

 Čl. 9

 
 Záverečné ustanovenia:

Od dane za trvalé parkovanie vozidiel podľa čl. 5, ods. 2 písm. f) a za dočasné parkovanie podľa čl. 5, ods. 3 písm. a) a b) na vyhradenom priestore sú oslobodené:

  1. vozidlá označené symbolom 01 – prepravujúce osobu ťažko zdravotne postihnutú,
  2. vozidlá označené symbolom 02 – prepravujúce osobu ťažko zdravotne postihnutú a to v prípade, že miesta vyhradené pre tieto vozidlá sú už obsadené.
  3. Od dane za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva sú oslobodení všetci daňovníci od 1.1. do 30.4.2006. 
  4. Mesto poskytne zníženie vo výške 50% daňovej povinnosti: zo stavieb (zariadení) prístreškov, keď daňovník zosúladí ich vzhľad danému koloritu (architektúre materskej stavby, materiálom použitým na jej fasáde, dotvorí zariadenie z prírodných materiálov, a pod.) a zvýši štandart vybavenia tým, že nahradí v zariadeniach plastové materiály inými ušľachtilejšími materiálmi.
  5. Bezplatné parkovacie karty sa vydávajú pre služobné motorové vozidlá Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci, pre služobné motorové vozidlá organizácií, ktoré zriadilo mesto, pre primátora, pre poslancov mestského zastupiteľstva, pre zamestnancov mesta a zamestnancov organizácií ktoré zriadilo mesto, pre členov komisií mestského zastupiteľstva, podľa rozhodnutia primátora v počte 100 ks a pre obyvateľov mesta nad 70 rokov.
  6. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta. 
  7. Na konanie vo veci miestnej dane za užívanie verejného priestranstva sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
  8. Zrušuje sa nariadenie č. 15/2004 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. 
  9. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2006
 

Ing. Ján Mokoš v.r.
primátor

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka