Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O miestnej dani z nehnuteľností

NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 7/2007 z 13.12.2007 o miestnej dani z nehnuteľností

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

 

Prvá časť

Čl. 1

Úvodné ustanovenie:

Toto nariadenie upravuje daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Správcom uvedených daní je Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).

Druhá časť


Daň z pozemkov

Čl. 2

Základ dane:

 1. Základom dane z pozemkov za pozemky druhu orná pôda a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2. Hodnota pôdy je pre :

  Katastrálne územie orná pôda trvalé trávne porasty

  Štrbské Pleso 0,00 0,70 Sk/m2
  Starý Smokovec 1,95 Sk/m2 0,50 Sk/m2
  Tatranská Lomnica 0,00 0,61 Sk/m2
 2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. V prípade, že daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom stanovuje sa 15,-Sk za 1 m2.
 3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2. Hodnota pozemku za 1 m2 je pre:
  1. záhrady 56,- Sk,
  2. zastavané plochy a nádvoria 56,- Sk,
  3. ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 56,- Sk,
  4. stavebné pozemky 560,- Sk/m2.

 

Čl. 3

Sadzba dane:

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,50% .

Tretia časť

Daň zo stavieb

Čl.4

Sadzba dane

 1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
  1. 5,- Sk za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
  2. 5,- Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
  3. 20,- Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 
  4. 22,- Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží, a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 
  5. 100,- Sk priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
  6. 110,- Sk za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 
  7. 22,- Sk za ostatné stavby, ktoré nie sú v písmene a) až f). 
 2. Pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie 10,- Sk za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.

 

Štvrtá časť

Daň z bytov

Čl. 5

Sadzba dane:

Ročná sadzba dane z bytov je :

  1. 5,- Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu,
  2. 22,- Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na garážovanie,
  3. 100,- Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na podnikateľskú a inú zárobkovú činnosť.

 

Piata časť

 

Spoločné ustanovenia

Čl. 6

Oslobodenie od dane z nehnuteľností:

Od dane z pozemkov sú oslobodené:

 1. pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
 2. časti pozemkov na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
 3. pozemky verejne prístupných parkov.

 

Čl. 7

Zníženie dane z nehnuteľností

 1. Daň z pozemkov sa znižuje o 50% z daňovej povinnosti u pozemkov vo vlastníctve občanov nad 70 rokov, slúžiacich na ich osobnú potrebu.
 2. Daň zo stavieb a bytov sa znižuje o 50% z daňovej povinnosti :
  1. za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia výlučne na ich trvalé bývanie.
  2. Za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané výlučne na ich dopravu. Doklady potvrdzujúce ťažké zdravotné postihnutie daňovník predloží do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia, 
  3. Za stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie. Daňovník zdokladuje rozsiahlu rekonštrukciu predložením kópie stavebného povolenia a to do konca januára príslušného zdaňavacieho obdobia.

 

Čl. 8

Vyrubenie dane:

Daň nižšia ako 100,- Sk sa nevyrubuje.

Čl. 9

Platenie dane:

Vyrubená daň z nehnuteľností je do výšky 1 000,- Sk splatná jednorázovo do 31. mája. Od výšky 1001,- Sk je splatná jednorázovo do 31. mája, alebo v dvoch splátkach a to: 1. splátka do 31. mája a 2. splátka do 30. septembra príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

Šiesta časť

Záverečné ustanovenia

Čl. 10

 

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veci dane z nehnuteľností sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb.
  o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
 3. Zrušuje sa nariadenie č. 6/2006 o dani z nehnuteľností. 
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2008.


                                                                                Ing. Ján Mokoš
                                                                                     primátor

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka