Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O miestnej dani z nehnuteľností

Schválené: 15.12.2005

Účinnosť: 1.1.2006

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 4/2005 zo 15.12.2005 o miestnej dani z nehnuteľností

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Prvá časť

 Čl. 1

 
 Úvodné ustanovenieň:

Toto nariadenie upravuje daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Správcom uvedených daní je Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).

 

 Druhá čas

 Daň z pozemkov

 Čl. 2

 Daňovník:
 1. Daňovníkom dane z pozemkov je:
  1. vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster“),
  2. správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve mesta , alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri,
  3. fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
  4. nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá, alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
  5. nájomca, ak má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, 
  6. nájomca, ak má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a). 
 2.  Ak nemožno určiť daňovníka podľa odseku 1, daňovníkom je osoba ktorá pozemok skutočne užíva.

 Čl. 3

 
 Predmet dane:
 1. Predmetom dane z pozemkov sú : orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy.
 2. Predmetom dane z pozemkov nie sú: 
  1. časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, a sú predmetom dane zo stavieb a dane z bytov,
  2. pozemky, alebo ich časti na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií a železničné dráhy, 
  3. pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa čl. 7 ods. 3.
 3. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán. 
 4.  Pre účely tohto nariadenia sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené právoplatnom stavebnom povolení. Stavebným pozemkom nie je pre účely tohto nariadenia pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.

 Čl. 4

 
 Základ dane:
 1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 . Hodnota pôdy je pre :

  Katastrálne územie orná pôda trvalé trávne porasty

  Štrbské Pleso 0,00 0,70 Sk/m2

  Starý Smokovec 1,95 Sk/m2 0,50 Sk/m2

  Tatranská Lomnica 0,00 0,61 Sk/m2
 2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
 3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 . Hodnota pozemku za 1 m2 je pre:
  1. záhrady 56,- Sk,
  2. zastavané plochy a nádvoria 56,- Sk,
  3. ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 56,- Sk,
  4. stavebné pozemky 560,- Sk/m2.

 Čl. 5

 
 Sadzba dane:
Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25% zo základu dane.

 

 Tretia časť

 Daň zo stavieb

 Čl. 6

 
 Daňovník:
 1. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, alebo správca stavby vo vlastníctve mesta , alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku (ďalej len ,,vlastník stavby“).
 2. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.
 3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
 4. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckehopodielu.

 Čl. 7

 

 Predmet dane:

 1. Predmetom dane zo stavieb sú : 
  1. stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, 
  2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
  3.  stavby rekreačných , záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 
  4.  samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží, 
  5.  priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
  6. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 
  7.  ostatné stavby ktoré nie sú v písmene a) až f).
 2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené zo zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
 3. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov, stavby priehrad, vodovodov a kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie

 Čl. 8

 
 Základ dane:

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

 Čl. 9

 
 Sadzba dane:
 1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
  1. 4,- Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
  2. 4,- Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  3. 15,- Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
  4. 20,- Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží, a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
  5. 80,- Sk priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  6. 90,- Sk za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 
  7.  20,- Sk za ostatné stavby, ktoré nie sú v písmene a) až f).
 2. Pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie 3,- Sk za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
 3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1 a príplatok za podlažie podľa odseku 2, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby. Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

 Štvrtá časť

 Daň z bytov

 Čl. 10

 
 Daňovník:

Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, srávca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve mesta alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku (ďalej len „ vlastník bytu“).

 

 Čl. 11

 
 Predmet dane:

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

 

 Čl. 12

 
 Základ dane:

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu, alebo nebytového priestoru v m2.  

 

 Čl. 13

 
 Sadzba dane:

 Ročná sadzba dane z bytov je:

 1. 4,- Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu,
 2. 20,- Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

 Piata časť

 Spoločné ustanovenie

 Čl. 14

 

 Oslobodenie od dane z nehnuteľnostíí:

 1. Od dane z pozemkov sú oslobodené: 
  1. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, 
  2. pozemky na ktorých sú cintoríny a urnové háje,
  3. ozemky na ktorých sú meračské značky, signály na iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
  4. pozemky verejne prístupných parkov.
 2. Od dane zo stavieb sú oslobodené:
  1. Stavby – kostoly, kaplnky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,
  2. Stavby slúžiace školám a školským zariadeniam, kiná.

 Čl. 15

 

 Zníženie dane z nehnuteľností:

 1. Daň z pozemkov sa znižuje o 50% z daňovej povinnosti u pozemkov vo vlastníctve občanov nad 70 rokov, slúžiacich na ich osobnú potrebu.
 2. Daň zo stavieb a bytov sa znižuje o 50% z daňovej povinnosti :
  1. za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia výlučne na ich trvalé bývanie,
  2. za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané výlučne na ich dopravu, 
  3.  za stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie.
 3. 3. Daňovník požiada písomne správcu dane o zníženie dane z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie. K žiadosti je povinný doložiť kópiu stavebného povolenia. ä
 4. iadosť o zníženie dane u fyzických osôb z dôvodu zdravotného postihnutia bude zohľadnená preukázaním sa preukazom o zdravotnom postihnutí.

 Čl. 16

 
 Vznik a zánik daňovej povinnosti:
 1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. 
 2. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností ktoré nastanú v priebehu roka sa neprihliada, jedine v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením, kedy daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. 
 3.  Fyzická alebo právnická osoba je povinná, v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia, oznámiť správcovi dane vznik a zánik daňovej povinnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

 Čl. 17

 
 Daňové priznanie a vyrubenie dane:
 1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať mestu do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
 2. Daňovník v daňovom priznaní musí uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
 3. Daň z nehnuteľností mesto vyrubuje každoročne do 15. mája bežného zdaňovacieho obdobia.
 4. Daň nižšia ako 100,- Sk sa nevyrubuje ani vyberá.

 Čl. 18

 
 Platenie dane:

Vyrubená daň je do výšky 500,- Sk splatná jednorázovo do 31. mája príslušného zdaňovacieho obdobia. Od výšky 500,- Sk je splatná jednorázovo, alebo v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája, 30. júla, 30. septembra, 30. novembra.

 

 Šiesta časť

 Záverečné ustanovenia

 Čl. 19

 
 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veci dane z nehnuteľností sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
 3. Zrušuje sa nariadenie č. 13/2004 o dani z nehnuteľností.

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2006.
 

Ing. Ján Mokoš v.r.
primátor

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka