Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 3/2007 zo dňa 22.2. 2007, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 13/2005 o poskytovaní dotácií

Schválené: 22.2.2007

Účinnosť: 14.3.2007

Mesta Vysoké Tatry č. 3/2007 zo dňa 22.2. 2007,
ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 13/2005 o poskytovaní dotácií


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zákona SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I
 

Nariadenie č. 13/2005 o poskytovaní dotácií sa dopĺňa takto :
 

 1. Čl. 5 sa dopĺňa o odseky 5, 6 a 7, ktoré znejú:

  “5. Počas jedného kalendárneho roka môže mesto poskytnúť dotáciu tomu istému
  žiadateľovi maximálne na jednu žiadosť, ak jej výška presahuje sumu 30 000.-Sk.
  6. Počas jedného kalendárneho roka môže mesto poskytnúť dotáciu tomu istému
  žiadateľovi viacero dotácií, ak ich súhrnná výška nepresiahne sumu 30 000.-.
  7. Dotácia na projekt nesmie byť vyššia ako 70 % skutočne preukázaných nákladov
  na realizáciu projektu.”
   
 2. Čl. 6 sa dopĺňa o odsek 6, ktorý znie:

  “6. Mestský úrad každoročne realizuje prostredníctvom tlače a internetu verejnú výzvu na
  predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií, vrátane určených termínov uzávierky.”
   
 3. V Čl. 7 sa v odseku 4 za slovo “vyúčtovanie” vkladajú slová “celého projektu.”
   
 4. V Čl. 7 sa v odseku 5 za slovo “prostriedky” vkladajú slová “prípadne časť dotácie, ktorá presiahla 70 % nákladov zúčtovaného projektu.”

   

Čl. II
 

Toto nariadenie sa nevzťahuje na dotácie poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tohoto nariadenia.

 

Čl. III
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.
                                                                   Ing. Ján Mokoš
                                                                       primátor
 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka