Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

Nariadenie o vyvesovaní oznámení, informácií, plagátov a iných tlačovín v úradných a informačných tabuliach v Meste Vysoké Tatry

Schválené: 9.11.2006

Účinnosť: 1.1.2007

 

 
Nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 3/2006 zo dňa 9.11.2006
o vyvesovaní oznámení, informácií, plagátov a iných tlačovín
v úradných a informačných tabuliach v Meste Vysoké Tatry
 
     Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:
 
Čl. 1
 
 Úvodné ustanovenia:

    Toto nariadenie upravuje postup pri vyvesovaní oznámení, informácií, plagátov a iných tlačovín v úradných a informačných tabuliach /ďalej len „materiály“/v Meste Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/.

 
Čl. 2
 1. Úradné a informačné tabule v meste spravujú Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry Starý Smokovec /ďalej len „Verejnoprospešné služby“/, ktoré sa starajú aj o ich údržbu.  
   
 2. Verejnoprospešné služby zabezpečujú tiež vyvesovanie oznámení, informácií, plagátov a iných tlačovín v úradných a informačných tabuliach v meste.
Čl. 3
 

 Vyvesovanie v úradných tabuliach

 1. V úradných tabuliach sa vyvesujú všeobecne záväzné nariadenia mesta, oznámenia o konaní mestského zastupiteľstva a ďalšie informácie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, verejné vyhlášky a oznámenia podľa osobitných predpisov /napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov/, oznámenia o zrušení trvalého pobytu, prípadne iné informácie podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.
 2. Materiály, ktoré sa majú vyvesiť v úradných tabuliach sa sústreďujú na sekretariáte prednostu Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci /ďalej len „mestský úrad“/, ktorý bezodkladne zabezpečí ich doručenie Verejnoprospešným službám.
 3. Materiál musí obsahovať dátum vyvesenia a dátum zvesenia. Verejnoprospešné služby zodpovedajú za to, aby materiál bol v úradnej tabuli vyvesený najneskôr v určený deň vyvesenia a zvesený do 2 dní od dátumu uvedeného o zvesení.
 4. Okrem materiálov uvedených v odseku 1, je v úradných tabuliach zakázané vyvesovanie akýchkoľvek iných informácií.
Čl. 4
 
 Vyvesovanie v informačných tabuliach
 1. V informačných tabuliach sa vyvesujú pozvánky na kultúrne, spoločenské, športové a prezentačné podujatia, charitatívne a humanitárne akcie, ale aj reklamy na tovary a služby.
 2. Materiály určené na vyvesenie v informačných tabuliach, sa sústreďujú na Verejnoprospešných službách.
 3. Verejnoprospešné služby zabezpečujú vyvesenie a zvesenie materiálov v termínoch určených objednávateľmi.
 4. Služby uvedené v odseku 3 poskytujú Verejnoprospešné služby všetkým právnickým a fyzickým osobám za odplatu podľa cenníka odsúhlaseného primátorom.
 5. Materiály uvedené v odseku 1, možno vyvesovať len v informačných tabuliach. Vyvesovanie na iných miestach v meste je zakázané.
 Čl. 5
 
Spoločné a záverečné ustanovenia
 1. Na náklady súvisiace s vyvesovaním materiálov v úradných tabuliach a materiálov mesta v informačných tabuliach prispieva mesto Verejnoprospešným službám z rozpočtu mesta.
 2. Materiály vyvesované v úradných a informačných tabuliach v meste nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami mesta, morálnymi a etickými princípmi.
 3. Za porušenie tohto nariadenia možno uložiť pokutu podľa § 46 a 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 Čl. 6
 
 1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva mestská polícia.
 2. Zrušuje sa nariadenie č. 33/1994 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom.
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2007.
 
Ing. Ján Mokoš v.r.
primátor

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka