Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o verejných kultúrnych podujatiach

Schválené: 13.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

N á v r h

NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 11/2012 o verejných kultúrnych podujatiach


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách, na základe čl. 68 Ústavy SR, podľa § 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1 , § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , podľa zákona č. 96/1991 Zb. z. o verejných kultúrnych podujatiach, zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


P r v á č a s ť

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Toto všeobecne záväzné nariadenie( ďalej len „ nariadenie“) upravuje podmienky pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí na území mesta Vysoké Tatry.

 

D r u h á č a s ť

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len „podujatie“) podľa tohto nariadenia sú verejnosti prístupné:
 1. divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
 2. koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
 3. výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
 4. festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
 5. artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.
 1. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených účastníkov.
 2. Usporiadateľom podujatia môže byť fyzická alebo právnická osoba.
 3. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na podujatia uvedené v Čl. 2 ods. 1 tohto Nariadenia, ktoré sa konajú v priestoroch škôl a školských zariadení, ak sú účastníkmi podujatia iba žiaci alebo študenti škôl.

 

Článok 2
Oznamovacia povinnosť

 1. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať verejné kultúrne podujatie na území Mesta Vysoké Tatry Mestskému úradu, odd. kultúry a športu na predpísanom tlačive (viď príloha č. 1 tohto nariadenia) najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.
 2. Ak sa podujatie koná v exteriéroch, tak neoddeliteľnou súčasťou oznámenia musí byť povolenie výnimky príslušného orgánu štátnej ochrany prírody v súlade s § 81 až § 86 zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z. z. Bez tejto povinnej prílohy bude oznámenie považované za neplatné.
 3. Ak usporiadateľ nie je vlastníkom objektu alebo pozemku, kde sa má podujatie konať, je povinný priložiť k oznámeniu o konaní podujatia súhlas vlastníka.
 4. Oddelenie kultúry a športu vedie evidenciu podujatí a kópiu oznámenia postupuje Mestskej polícii Vysoké Tatry ( ďalej len „mestskej polícii“).
 5. Usporiadateľ, ktorý realizuje podujatia pravidelne, si môže oznamovaciu povinnosť splniť formou jedného oznámenia na dlhšie časové obdobie, maximálne však na jeden štvrťrok kalendárneho roka vopred.
 6. Neoznámenie podujatia, nedodržanie určenej lehoty na oznámenie podujatia, resp. predloženie neúplného oznámenia alebo nepravdivých údajov v oznámení o konaní podujatia sa považuje za nesplnenie oznamovacej povinnosti a môže byť dôvodom na zákaz podujatia.
 7. Oznamovacia povinnosť podľa tohto nariadenia sa nevzťahuje na podujatia, ktorých organizátorom je Mesto Vysoké Tatry.
 8. Oznamovacia povinnosť podľa tohto nariadenia sa nevzťahuje na podujatia, na ktorých participuje Mesto Vysoké Tatry ako jeden s rovnocenných spoluorganizátorov a pracovníci mesta sú kompetentnými členmi organizačného výboru podujatia.

 

Článok 3
Ostatné povinnosti usporiadateľa podujatí

 

 1. Usporiadateľ kultúrno-hudobného podujatia v exteriéroch na území mesta Vysoké Tatry v čase od 7,00 h do 22,00 h je po povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila prípustné hodnoty ekvivalentnej hladiny A akustického tlaku počas trvania podujatia.
 2. Prípustná hodnota ekvivalentnej hladiny A akustického tlaku pre trvanie podujatia v chránenom vonkajšom prostredí budov v zastavanom území je 95 dB a v chránenom vonkajšom prostredí (voľnom priestranstve) je 100 dB.
 3. Ak sa podujatie koná na verejnom priestranstve, je usporiadateľ povinný toto podujatie ukončiť do 22, 00 hod. Výnimku môže písomne povoliť len primátor mesta.
 4. Usporiadateľ ďalej zodpovedá za:
 1. utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia,
 2. zachovanie poriadku počas celého priebehu podujatia,
 3. dodržiavanie príslušných autorskoprávnych a daňových predpisov,
 4. dodržiavanie zdravotno-hygienických, protipožiarnych a bezpečnostných predpisov,
 5. umožnenie dozoru na to oprávneným orgánom , t.j. štátna a mestská polícia, prípadne osoba, ktorá je dozorom písomne poverená primátorom mesta.
 1. Za splnenie povinností uvedených v Čl. 3 zodpovedá okrem usporiadateľa podujatia i osoba, ktorá zariadenie prevádzkuje, alebo osoba, ktorá prevádzkuje verejnú hudobnú produkciu.
 2. Bezodkladne po ukončení podujatia, ktoré sa konalo na verejnom priestranstve, je usporiadateľ povinný uviesť miesto, na ktorom sa podujatie uskutočnilo, do pôvodného stavu.
 3. V prípade neukončenia podujatia v určenom čase, bude toto podujatie ukončené príslušníkmi mestskej polície, pričom za porušenie tejto povinnosti môže mesto uložiť usporiadateľovi sankciu určenú podľa čl. 6 tohto nariadenia.

 

Článok 4
Práva a povinnosti Mesta Vysoké Tatry

 

 1. Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „ mesto“) je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením.
 2. Osoba, ktorú primátor mesta výkonom dozoru písomne poveril /ďalej len "dozorný orgán"/, upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie.
 3. Mesto je povinné zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo ohrozenia zdravia, alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva.
 4. Mesto musí zakázať podujatie, ktorého konanie nebolo nahlásené v zmysle oznamovacej povinnosti podľa Čl. 2 tohto nariadenia.
 5. Mesto môže zakázať podujatie aj vtedy, ak jeho usporiadateľom je subjekt, ktorý počas uplynulých 3 rokov závažne porušil niektoré z ustanovení tohto nariadenia.

 

Článok 5
Dozor nad podujatiami

 1. Dozorným orgánom v Meste Vysoké Tatry sú príslušníci mestskej polície, prípadne iné osoby, ktoré písomne poverí dozorom nad podujatím primátor mesta.
 2. Dozorný orgán upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie.
 3. Dozorný orgán podujatie zakáže alebo preruší, ak sa na podujatí porušujú ľudské práva alebo slobody.
 4. Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia doručí usporiadateľovi do troch dní.


Článok 6
Sankcie

 1. Mesto Vysoké Tatry môže podľa § 7 zákona č. 96/1991 Zb. uložiť usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, za nesplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie verejného kultúrneho podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa podujatia pokutu do výšky 331 €.
 2. Porušenie verejného poriadku a ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Za tento priestupok možno uložiť pokutu podľa § 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. vo výške 33 – 165 €.
 3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže primátor mesta v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6 638 € v prípadoch, ak :
 1. poruší toto nariadenie,
 2. neudrží čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta,
 3. znečistí verejné priestranstvo,
 4. odkladá veci mimo vyhradených miest.
 1. Uložené pokuty sú príjmom mesta.


T r e t i a č a s ť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
 1. hlavný kontrolór mesta,
 2. príslušníci mestskej polície,
 3. poslanci mestského zastupiteľstva,
 4. členovia komisie školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí.
 1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je Príloha č. 1 Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie
 2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013.

 


                                                                          Ing. Ján Mokoš, v.r.
                                                                                 primátor

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka