Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE o verejnom poriadku a čistote v Meste Vysoké Tatry

Dátum zverejnenia návrhu: 11.6.2019

Schválené: 27.6.2019

Vyhlásené: 28.6.2019

Účinnosť: 13.7.2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 6/2019 o verejnom poriadku a
čistote v Meste Vysoké Tatry

Mesto Vysoké Tatry na základe ustanovenia § 6 ods. l v spojení s § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. a
5. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA VYSOKÉ TATRY č..../2019
O VEREJNOM PORIADKUA ČISTOTE V MESTE VYSOKÉ TATRY

(ďalej aj ako ,,nariadenie“ alebo ,,VZN“)

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet a účel

 

 1. Účelom a predmetom tohto nariadenia je vymedzenie práv a povinností fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb a stanovenie pravidiel pre dodržiavanie verejného poriadku a čistoty na území Mesta Vysoké Tatry a tiež zabezpečovanie riadneho spoločenského spolunažívania, ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia na území mesta.
 2. Na území mesta je každý povinný zdržať sa činností, ktoré narúšajú verejnú čistotu, verejný poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami občianskeho spolužitia.
 3. Toto VZN je záväzné na území Mesta Vysoké Tatry pre všetky fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby zdržiavajúce sa na území mesta, a to či trvalo alebo prechodne.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

 1. Verejné priestranstvo podľa §2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 2. Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn tvoria pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré nie sú právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru a presvedčenia nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského spolunažívania a vytvárania usporiadaného života obyvateľov v meste.
 3. Čistenie verejného priestranstva - pre účely tohto nariadenia sa čistením verejného priestranstva rozumie jeho zametanie, zmývanie, polievanie, kropenie, vyzbieranie odpadu, odstránenie buriny, blata a iných nečistôt.
 4. Zariadením na verejnom priestranstve sa na účely tohto nariadenia rozumejú najmä predajné stánky, kiosky, lavičky, hracie prvky ihrísk, uličné koše na odpadky, sochy, pamätníky, fontány, zariadenia elektrických káblových rozvodov, telefónne automaty, stĺpy verejného osvetlenia, reklamné, propagačné a informačné zariadenia (ďalej len „zariadenie“).

DRUHÁ ČASŤ
ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU, ČISTOTY V MESTE A OCHRANY
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Článok 3
Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách

 1. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru a účelu, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, nehnuteľností, zariadení verejného priestranstva, znečisteniu zložiek životného prostredia a narušenia prírodnej rovnováhy, t. j. pôdy, verejnej zelene, vodných tokov, podzemných vôd, ovzdušia, ktoré by boli v rozpore s verejným poriadkom.
 2. Verejné priestranstvo je možné užívať aj iným spôsobom (osobitné užívanie, zvláštne užívanie) ako je uvedené v odseku 1 tohto článku na základe povolenia príslušného orgánu.
 3. Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejnom priestranstve. Kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva alebo zariadenia, je povinný ho na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať nápravu.
 4. V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov mesta, estetického vzhľadu mesta a udržiavania poriadku a čistoty v meste sa na verejných priestranstvách zakazuje:
  1. odhadzovať odpadky (smeti, papier, obaly všetkého druhu, ohorky z cigariet, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, cestovné lístky a pod.) mimo odpadových nádob alebo miest na to určených mestom,
  2. znečisťovanie okolia vyberaním odpadu z odpadových nádob,
  3. znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného odpadu parkovaním, zastavením, alebo státím vozidla pred stanovišťom zberných nádob a na prístupovej komunikácii ku stanovišťu,
  4. umiestňovať zbernú nádobu na chodník alebo komunikáciu, pričom zákaz neplatí v dňoch odvozu komunálneho odpadu,
  5. ukladať domový odpad a odpad z miestnych prevádzok do malých odpadových nádob umiestnených na verejnom priestranstve,
  6. vyhadzovať, vymetať alebo inak vynášať odpad všetkého druhu z domov, bytov, reštauračných, ubytovacích, obchodných prevádzok, prevádzok ambulantného (stolového) alebo stánkového predaja, prevádzkových miestností a iných objektov a ukladať ho mimo nádob na to určených,
  7. zametanie odpadu a predmetov na verejnú zeleň, do uličných vpustí, vodných tokov, verejných studní, na zelené pásy, pod schody, lavičky, za kvetináče alebo do blízkosti umeleckých diel a pod.,
  8. skladovať tovar na komunikácii dlhšie ako tri hodiny,
  9. kŕmiť, resp. prikrmovať túlavú zver (psy, mačky) a voľne žijúcu lesnú zver, najmä jeleniu, srnčiu, medvediu a diviačiu zver, pričom tento zákaz sa nevzťahuje na drobné spevavé vtáctvo a kŕmenie zvery realizované poľovníckymi združeniami, správcami a vlastníkmi lesov.
 5. Vlastník nehnuteľnosti hraničiacej s verejným priestranstvom je povinný v záujme vytvárania a udržiavania estetického vzhľadu mesta, udržiavania poriadku a čistoty v meste a v záujme ochrany osôb pohybujúcich sa na území mesta:
  1. udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich pochádzajúce neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho využívaní, neohrozovali bezpečnosť a práva iných osôb a nenarúšali vzhľad a životné prostredie mesta,
  2. udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov, hmyzu, resp. iných nežiadúcich živočíchov a v prípade potreby vykonať jej deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu,
  3. steny a priečelia nehnuteľnosti udržiavať v čistote, bez nevhodných nápisov, kresieb a hesiel tak, aby svojim technickým stavom nenarúšali estetický vzhľad mesta a  neohrozovali bezpečnosť občanov (napr. nepovolené grafity, opadávajúca omietka, deravé odkvapové žľaby a zvody),
  4. zo striech odstraňovať nahromadený sneh, príp. ľadové kvaple, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia osôb,
  5. na verejné priestranstvá prerastajúce vetvy, konáre stromov a rastlín upraviť tak, aby nepresahovali a neprekážali chodcom, cyklistom a neohrozovali ich bezpečnosť, nebránili cestnej premávke, nezakrývali informačné tabule, dopravné značky a neboli prekážkou pri vykonávaní údržby miestnych komunikácií,
  6. v dňom zvýšenej návštevnosti mesta, t. j. v dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov zdržať sa vykonávania stavebných, rekonštrukčných, búracích prác a terénnych úprav vo vonkajšom prostredí, pri ktorých sa hlukom ťažkých strojov a znečisťovaním okolia obmedzuje voľný pohyb na verejných priestranstvách, obmedzenie sa nevzťahuje na havárie inžinierskych sietí a opravy komunikácií,
  7. zabezpečovať sústavné kosenie trávneho porastu na svojich pozemkoch, najmä pred kvitnutím (zdravotné hľadisko, vysemeňovanie do okolitých porastov),
  8. likvidovať na svojich pozemkoch cudzokrajné rastliny (napr. bolševník obrovský) prostredníctvom odbornej organizácie.
 6. Zariadenia musia byť udržiavané tak, aby svojim stavom nenarúšali vzhľad a prostredie mesta a neohrozovali bezpečnosť fyzických osôb.

Článok 4
Zodpovednosť za znečistenie verejného priestranstva

 1. Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva je povinný ho na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať nápravu. V prípade, že tak nevykoná, znečistenie odstráni správca, a to na náklady toho, kto znečistenie (poškodenie) spôsobil.
 2. Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, vykonávajúce odvoz odpadu, sú povinné bezodkladne vyčistiť verejné priestranstvo, ktoré bolo touto ich činnosťou znečistené.
 3. Zvolávateľ zhromaždenia podľa zák. č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov, organizátor verejného kultúrneho podujatia podľa zák. č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov a organizátor verejného športového podujatia podľa zák. NR SR č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný zabezpečiť bezodkladne, najneskôr však do 2 hodín po ukončení zhromaždenia alebo podujatia vyčistenie verejného priestranstva, na ktorom sa zhromaždenia alebo podujatie uskutočnilo.
 4. Vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia zariadení na prevádzkovanie predaja tovarov, poskytovania služieb ako aj prevádzkovatelia dočasných zariadení na verejných priestranstvách (napr. pojazdné predajne, predajne v stánkoch a výčapné bufety, reštauračné a občerstvovacie letné terasy) sú povinní pravidelne zabezpečovať čistotu a poriadok v okolí svojej prevádzky počas prevádzkovej doby; prevádzkovatelia dočasných zariadení sú povinní umiestniť v bezprostrednom okolí tejto prevádzky dostatočné množstvo nádob na odpad a zabezpečiť ich pravidelné a riadne vyprázdňovanie.

Článok 5
Zimná a letná údržba verejných priestranstiev

 1. Mesto Vysoké Tatry prostredníctvom obchodnej spoločnosti VPS Vysoké Tatry, a. s. zabezpečuje pluhovaním, zhŕňaním, posypom vhodným materiálom, kosením, čistením verejných priestranstiev a pod. :
  1. zimnú a letnú údržbu verejných priestranstiev
  2. zjazdnosť miestnych komunikácií
  3. schodnosť chodníkov
 2. Mesto Vysoké Tatry zabezpečuje výkon zimnej údržby podľa schváleného ,,Plánu zimnej údržby“ tak, aby prioritne bola zabezpečená:
  1. schodnosť komunikácií, ktoré zaisťujú hromadnú autobusovú dopravu
  2. prístupnosť k zdravotníckym zariadeniam a školám
  3. priechodnosť nástupných plôch zastávok verejnej dopravy, priechodov pre chodcov, schodov a iné.
 3. Pri tvorení poľadovice na všetkých komunikáciách a chodníkoch je dovolené používať posypový inertný materiál.
 4. V rámci vykonávania zimnej údržby sa zakazuje hromadenie snehu a ľadu na miestach, kde by boli zatarasené vstupy do budov, priechody pre chodcov, kanalizačné vpuste, prístupy k zastávkam verejnej dopravy, prístupy a príjazd k stanovištiam zberných nádob komunálneho odpadu.

Článok 6
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja

 1. Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný pokoj, ktorý je stanovený od 22.00 hod. do 6.00 hod.
 2. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť nad mieru primeranú pomerom hlasovými, zvukovými a svetelnými prejavmi. Spôsob ochrany nočného pokoja je určený v §47 ods.1 písm. b) zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch.
 3. Toto obmedzenie sa nevzťahuje:
  1. organizované podujatia, ktoré boli mestu vopred oznámené
  2. na posledný a prvý deň roka,
  3. pri kultúrnych, spoločenských a športových akciách usporadúvaných mestom pre širokú verejnosť, za podmienok zabezpečenia verejného poriadku zo strany mesta a zúčastnených strán,
  4. v prípadoch určeného plánu činností, ktoré nemožno vykonať v inom čase a to najmä úpravy komunikácií, čistenia, umývania, zimnej údržby komunikácií, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 7
Kontrola

Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mesto prostredníctvom
Mestskej polície vo Vysokých Tatrách a poverených zamestnancov mesta.

Článok 8
Sankcie

 1. Pri ukladaní sankcie sa postupuje podľa všeobecných právnych predpisov.
 2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok a je sankcionované podľa príslušných ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 3. Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom môže byť klasifikované podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako správny delikt a sankcionované podľa príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 4. Sankciu podľa odseku 2. tohto článku možno uložiť najneskôr do jedného roka odo dňa kedy sa obec dozvedela o konaní, ktorým došlo k porušeniu tohto VZN, najneskôr však do troch rokov odo dňa konania, ktorým došlo k porušeniu tohto VZN.

Článok 9
Zrušovacie ustanovenia

 1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 5/2007 o verejnom poriadku, ochrane a tvorbe životného prostredia na území Mesta Vysoké Tatry.
 2. Týmto všeobecne záväzným nariadením Mesta Vysoké Tatry sa zrušuje Nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 11/2012 o verejných kultúrnych podujatiach.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

 1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené 3/5 väčšinou prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách dňa 27.06.2019.
 3. Všeobecne záväzné neriadenia Mesta Vysoké Tatry č.../2019 o verejnom poriadku a čistote v Meste Vysoké Tatry nadobúda účinnosť 15-dňom od vyvesenia na úradnej tabuli a webovej stránke mesta.


                                                                                                    Ing. Ján Mokoš
                                                                                                         primátor

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka