Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 13.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Nariadenia č. 13/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší a podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorí prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia a práva a povinnosti orgánov Mesta Vysoké Tatry (ďalej len ,,mesto“) pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.

 

Čl. 2

Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Vonkajším ovzduším sa rozumie okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch (ďalej len ,,ovzdušie“).
 2. Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môžu mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.
 3. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia (,,ďalej len zdroj“).
 4. Zdrojom znečisťovania ovzdušia je:
 1. technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie (ďalej len „stacionárny zdroj“), vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného a priestorového celku,
 2. pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie (ďalej len „mobilný zdroj“).
 1. Stacionárne zdroje sa členia podľa miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie, alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia na:
 1. osobitne závažné technologické celky (ďalej len „veľký zdroj“),
 2. závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja (ďalej len „stredný zdroj“),
 3. ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovania ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja (ďalej len ,,malý zdroj“, výkon do 300 kW)

 

Čl. 3

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov

 

 1. Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
 1. uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými mestom podľa zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší,

 2. umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a mesta alebo týmito orgánmi povereným osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,

 3. vykonať opatrenia na nápravu uložené mestom alebo inšpekciou,

 4. uviesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a na požiadanie poskytnúť mestu údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia,

 5. neprekročiť tmavosť dymu,

 6. oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

 7. pôvodný prevádzkovateľ je povinný oznámiť mestu zmenu prevádzkovateľa malého zdroja alebo zánik malého zdroja do 15 dní od ukončenia jeho prevádzky, vrátane údajov potrebných pre určenie výšky poplatku a jeho výpočet za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom malý zdroj prevádzkoval. Súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa zdroja.


Čl. 4
Poplatky

 

 1. Za znečisťovanie ovzdušia sú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj, povinné platiť poplatky podľa množstva a druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok v zmysle sadzobníka poplatkov, ktorý tvorí prílohu nariadenia.
 2. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje mesto.
 3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území mesta.
 4. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu mesta.
 5. Poplatková a oznamovacia povinnosť sa podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nevzťahuje na malé zdroje prevádzkované:
 1. mestom,
 2. školami a školskými zariadeniami zriadenými mestom a Prešovským samosprávnym krajom,
 3. zdravotníckymi zariadeniami zriadenými štátom, mestom a zdravotníckymi neziskovými organizáciami,
 4. sociálnymi a charitatívnymi organizáciami.


Čl. 5
Pokuty

 

 1. Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a určených v rozhodnutí mesta uloží mesto prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 €.
 2. Pokutu od 3,31 € do 3 319,39 € uloží mesto prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 18 ods.2, v § 20 ods.1 písm. a), c), a e) alebo ak vykonáva činnosti podľa § 22 ods.1 písm. b) zákona o ovzduší bez súhlasu mesta.
 3. Pokutu od 16,59 € do 331,93 € uloží mesto prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 20 ods.1 písm.. b) a d) zákona o ovzduší.
 4. Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa § 38 ods. 6 až 7 zákona o ovzduší a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené mestom, mesto uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v § 38 ods. 6 až 7 zákona o ovzduší a môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja.
 5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

Pokuty uložené mestom vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom mesta.

 

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

 

 1. Zrušuje sa nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 1/2007 z 22. februára 2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.
 2. Zrušuje sa nariadenie mesta Vysoké Tatry č.3/2009 z 7.apríla 2009
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013

 

Ing. Ján Mokoš
primátor

 

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka