Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE o podmienkach vodenia psov na území mesta Vysoké Tatry

Schválené: 19.9.2013

Nariadenie

Mesta Vysoké Tatry č. 5/2013 o podmienkach vodenia psov na území mesta Vysoké Tatry

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov , sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje podmienky vodenia psa držiteľom psa alebo osobou, ktorá psa vedie, voľného pohybu psov, vymedzuje miesta, na ktorých je voľný pohyb psov zakázaný, a ďalej miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný. Ustanovuje povinnosť čistenia verejných priestranstiev od ich znečistenia výkalmi psov na území mesta Vysoké Tatry.
 2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných a vodiacich psov používaných podľa osobitných predpisov.

 

 

Článok 2

Základné ustanovenia

 

 1. Držiteľom psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo má psa v dočasnej držbe a nakladá s ním ako s vlastným (ďalej len "držiteľ psa")
 2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
 3. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov;
 4. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sa považujú všetky verejnosti prístupné pozemky v meste ako sú mestské komunikácie, ulice, námestia, chodníky, parkoviská, mosty, prechody, verejné schody a parky, nezastavané územia, pozemky, nábrežia vodných tokov, autobusové stanovištia, trhoviská, športové a rekreačné priestory slúžiace verejnému užívaniu.

 

Článok 3

Vodenie psa

 1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
 2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mat nebezpečný pes nasadený náhubok.
 3. Voľný pohyb psa na verejnom priestranstve je zakázaný.
 4. Psa možno vodiť na verejné priestranstvo len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byt primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
 5. Vstup so psom je zakázaný :
  1. do všetkých verejnosti prístupných budov
  2. plotom ohradených priestorov
  3. na detské ihriská a pieskoviská a k ním priliehajúce plochy verejnej zelene
  4. do areálov školských a predškolských zariadení
  5. do kostolov
  6. do zdravotníckych zariadení

Zákaz vstupu so psom musí byt viditeľne označený značkou. Označenie zabezpečí
osoba, ktorá má k nehnuteľnosti právny vzťah, na vlastné náklady.

 

Článok 4

Čistenie verejných priestranstiev

 1. Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku (papierové vrecko s lopatkou alebo iné bežne používané vrecko) na odstraňovanie psích výkalov.
 2. Každý držiteľ psa, alebo ten kto vedie psa, ktorý znečistil verejné priestranstvo výkalmi, je povinný znečistenie bezodkladne odstrániť. Vrecko s výkalmi uzatvoriť a vhodiť do odpadovej nádoby na to vyhradenej alebo do nádoby na komunálny odpad.

 

Článok 5
zodpovednosť

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

Článok 6

Kontrola

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva podľa príslušných právnych noriem a predpisov Mestská polícia Vysoké Tatry.

 

Článok 7

Priestupky

 

 1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
  1. umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 3 ods. 1 a 2,
  2. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
  3. nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
 2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
  1. neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
  2. nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera, alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
  3. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
  4. nepreukáže známkou totožnosť psa,
  5. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
  6. neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo, vozidlá verejnej dopravy a spoločné bytové  priestory .
 3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
 4. Priestupky podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia prejednáva:
  1. mesto Vysoké Tatry,
  2. v blokovom konaní mestská polícia,
  3. orgán Policajného zboru.
 5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch, a to Zákon  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
 6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce, okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa nariadenie č. 1/2004 o vodení a pohybe psov v meste Vysoké Tatry
 2. Nariadenie čo 5/2013 o podmienkach vodenia psov na území mesta Vysoké Tatry nadobúda účinnosť 15. októbra 2013


                                                            Ing. Ján Mokoš v.r.
                                                                    Primátor

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka