Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE o opatrovateľskej službe

Schválené: 24.4.2014

Účinnosť: 9.5.2014

Návrh

 

Nariadenie

Mesta Vysoké Tatry č. 2/2014 z 24. 4. 2014

o opatrovateľskej službe

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 

Čl. 1

 

Úvodné ustanovenie

 

Toto nariadenie upravuje poskytovanie opatrovateľskej služby v Meste Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“), ako aj výšku a spôsob určenia jej úhrady.

 

 

Čl. 2

 

Opatrovateľská služba

 

 1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivitách podľa prílohy čl. 4 zákona.
 2. Opatrovateľská služba ako terénna forma sociálnej služby sa poskytuje v domácom prostredí prijímateľa v pracovných dňoch v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.
 3. Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá ma najmenej jeden rok trvalý pobyt v meste Vysoké Tatry.

 

 

Čl. 3

 

Posudková činnosť

 

 1. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu. Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.
 2. Zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby vykonáva zdravotnícky pracovník na základe zmluvy s mestom.
 3. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti spolupracuje so sociálnym pracovníkom mesta tak, aby výsledky posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na dosiahnuté body podľa prílohy č. 3 zákona, neboli v rozpore s výsledkami sociálnej posudkovej činnosti.
 4. Na základe výsledkov posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, priemerný rozsah odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v hodinách a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.
 5. Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je posudzovanie individuálnych pred pokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III zákona.
 6. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 zákona, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona. Obsahom posudku je aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých úkonoch vyjadrený predpokladaným rozsahom hodím v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B. zákona.
 7. Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník mesta.
 8. Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje
  1. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B zákona,
  3. návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie,
  4. určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

 

Čl. 4

 

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby

 

 1. Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 2. Fyzická osoba (ďalej len „ prijímateľ“), ktorá má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy na Mestský úrad Vysoké Tatry v Starom Smokovci (ďalej len „poskytovateľ“) a v žiadosti je povinná uviesť poskytovateľovi sociálnej služby na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby tieto údaje:
  1. meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
  2. miesto poskytovania sociálnej služby,
  3. druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
  4. deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a
  5. potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a započítavajú.
 3. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej - opatrovateľskej služby, fyzická osoba predloží aj právoplatné rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu službu.
 4. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli.
 5. ň Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady a platenie úhrady za opatrovateľskú službu, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve.
 6. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
 7. Mesto môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby z týchto dôvodov:
  1. prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu,
  2. mesto neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby,
  3. mesto rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
 8. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa odseku 7, mesto doručí prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.
 9. Prijímateľ sociálnej služby je povinný oznámiť mestu do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za opatrovateľskú službu.

 

 

Čl. 5

 

Výška a spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu

 

 1. Za poskytovanie opatrovateľskej služby sa platí úhrada.
 2. Úhrada za opatrovateľskú službu sa určuje vo výške 1,00 € (slovom jedno euro) na jednu hodinu.
 3. Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa urči podľa rozsahu poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 1,00 € a počtu hodín opatrovateľskej služby.
 4. Úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu sa platí do pokladne mesta, prípadne bezhotovostným prevodom na účet mesta, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na základe zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.
 5. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi , ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,4 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Čl. 6


Účasť rodiny a iných osôb na platení

 

 1. Ak prijímateľ, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá uzatvorí s mestom zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
 2. Ak prijímateľovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť (čl.5, ods.5), prechádza tátopovinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa opatrovateľskej služby; zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65-násobok sumy životného minima podľa zákona č. 601/2003 Z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa čl. 6, ods. 2, medzi poskytovateľom sociálnej služby a zaopatrenými plnoletými deťmi alebo rodičmi, mesto vydá rozhodnutie o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu mestu, ako poskytovateľovi sociálnej služby za opatrovateľskú službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť.
 4. Ak podľa čl.5, ods. 5 a čl. 6, ods.2 nevznikne prijímateľovi opatrovateľskej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka mesta, ako poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.

 

Čl. 7

Evidencia

 

Mesto vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby podľa § 95 zákona. V súlade s § 94 zákona spracúva osobné údaje zhromaždené na účely opatrovateľskej služby.

 

 

 

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Nariadenie zverejnené na pripomienkovanie – 9.4.2014
 2. Zrušuje sa nariadenie č. 1/2009 z 12. februára 2009 o opatrovateľskej službe a nariadenie č. 4/2013, ktorým sa mení Nariadenie č. 1/2009 o opatrovateľske službe.
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9.5.2014

 

 

 

 

                                                                                 Ing. Ján M o k o š

                                                                                       primátor

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka