Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 10.12.2015

Vyhlásené: 14.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 4/2015 zo dňa 10. decembra 2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Mesto Vysoké Tatry podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“)

 

v y d á v a

 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vysoké Tatry č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zák. č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov mesto Vysoké Tatry zavádza od 1.1.2016 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
 2. Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 3. Toto nariadenie upravuje:
  1. sadzby poplatku,
  2. náležitosti platenia poplatku,
  3. podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti,
  4. podmienky a podklady, ktoré ma poplatník preukázať pri znížení alebo odpustení poplatku.

 

Čl. 2

Sadzby poplatku

 

Sadzba poplatku je:

 1. 0,024 eur za jeden liter komunálnych odpadov – množstvový zber
 2. 0,0515 eur za osobu a kalendárny deň
 3. 0,072 eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Pri množstvovom zbere poplatník dohodne s mestom frekvenciu odvozu a objemy zberných nádob.

 

Čl. 3

Spôsob, forma a zaplatenie poplatku

 1. Poplatok sa platí:
  1. na účet mesta uvedený v rozhodnutí,
  2. v hotovosti pri platbách do 300,00 eur v pokladni mestského úradu.
  3. Poplatok v úhrne do 3 eur sa nevyrubuje.

 

 

Čl. 4

Podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 

Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“) vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok alebo ak došlo k zmene poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Podmienky pre vrátenie poplatku sú napr.: zrušenie trvalého pobytu, resp. prechodného pobytu, zánik práva užívať nehnuteľnosť, zrušenie prevádzky, zníženie alebo odpustenie poplatku.

 

Čl. 5

Podmienky a podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku

 

 1. Mesto na základe požiadania poplatníka, ktorý má na území mesta trvalý alebo prechodný pobyt poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku predložením dokladov za každé zdaňovacie obdobie.
 2. Mesto poplatok zníži o 80 % u osôb s trvalým alebo prechodným pobytom, ktoré sa zdržujú na území SR ale mimo územia mesta. Podmienky pre zníženie poplatku sú: návšteva školy, zamestnanie mimo mesta, pobyt v inom meste alebo obci. Preukazujúcim podkladom pre zníženie poplatku je: potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove alebo internáte, potvrdenie o ubytovaní v ubytovacom zariadení, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste pobytu, a iné potvrdenia, ktoré preukazujú skutočnosť pre zníženie poplatku
 3. Podmienky pre odpustenie poplatku sú: výkon väzby alebo trestu, pobyt v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, pobyt v zariadení poskytujúcom sociálne služby, pobyt v zahraničí. Preukazujúcim podkladom pre odpustenie poplatku je: potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou, potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove alebo internáte v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkováva prácu v zahraničí, potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí, potvrdenie o pobyte v zahraničí a iné, ktoré preukazujú skutočnosť pre odpustenie poplatku.
 4. V prípade, že podklady nie sú v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad). Podklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

 

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zrušuje sa nariadenie mesta č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 13. novembra 2014.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.

 

 

                                                                                                                                 Ing. Ján Mokoš

                                                                                                                                        primátor

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka