Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 13.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Platné do: 31.12.2013

NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry č. 5 /2012
zo dňa 13. decembra 2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

 1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).
 2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
  1. fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
  2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
  3. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta za účelom podnikania
 3. Ak v spoločnej domácnosti žije viac poplatníkov, na ktorých sa vzťahuje plnenie  povinnosti podľa ods. 2 písm. a), môže toto plnenie prevziať jeden z nich ako určený  zástupca.
 4. Pre poplatníkov podľa ods. 2 písm. c) je zavedený množstvový zber, ktorý zabezpečuje spoločnosť VPS Vysoké Tatry, s.r.o. (ďalej len „VPS“)

Čl. II
Sadzba a určenie poplatku

 1. Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa článku I, ods. 2 písm. a) a b)  je 0,0515 eur za osobu a kalendárny deň.
 2. Poplatok je určený ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní, počas ktorých sa na poplatníka vzťahuje ustanovenie § 77 tohto zákona.
 3. Pre poplatníkov, ktorí požiadajú o zníženie poplatku v súlade s § 82 ods. 2 tohto zákona, je na toto obdobie určená najnižšia sadzba 0,0066 eura za osobu a kalendárny deň .
 4. Pre poplatníkov podľa čl. I, bod 4 je sadzba 0,0223 eur za liter odpadu.

Čl. III
Oznamovacia povinnosť

 1. Poplatník podľa čl. I, ods. 2 a) a b) je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa jej vzniku a:
  1. uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa ustanovenia čl. I, ods. 3 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti,
  2. uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku.
 2. Poplatník podľa čl. I, ods. 2 písm. a) a b) alebo určený zástupca, je povinný do 30 dní odo  dňa zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie poplatku oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali a zároveň predložiť príslušné doklady.
 3. Poplatník podľa čl. I, ods. 2 písm. b) je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť do 30.júna príslušného zdaňovacieho obdobia, pričom uvedie rodné číslo (IČO), priezvisko,         meno a adresu nehnuteľnosti, resp. právny vzťah s ďalším užívateľom tejto nehnuteľnosti.
 4. Poplatníci podľa čl. I, ods. 2 písm. c) sú povinní uzatvoriť zmluvu o odvoze a likvidácii odpadu s VPS.

Čl. IV
Vyrubenie, splatnosť poplatku a spôsob úhrady

 1. Zdaňovacím obdobím na vyrubenie poplatku rozhodnutím je kalendárny rok.
 2. Splatnosť vyrubeného poplatku určuje správca poplatku v rozhodnutí.
 3. Poplatok sa uhrádza poštovou poukážkou, bezhotovostne - prevodom z účtu v peňažnom ústave, a v hotovosti jednorazovo v sume do 331,94 eur do pokladne Mestského úradu v Starom Smokovci.
 4. Poplatok v sume do 3 eur sa nevyrubuje.
 5. Poplatníci podľa čl. I, bod 4 uhrádzajú náklady na likvidáciu odpadu na základe daňového dokladu (faktúry) VPS, a to v štvrťročných splátkach vopred, v mesiacoch január, apríl, júl, október.

Čl. V
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

 1. Poplatníci, ktorí požiadajú o zníženie poplatku v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z., predložia správcovi poplatku hodnoverné doklady, a to potvrdenie o návšteve školy alebo zo študentského internátu mimo územia mesta, alebo potvrdenie od zamestnávateľa, resp. ubytovateľa mimo územia mesta, avšak na území SR, z ktorých je určiteľný počet dní oprávňujúcich na podanie žiadosti podľa  § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.. Na takýchto poplatníkov sa plne vzťahuje ustanovenie čl. II odsek 3.
 2. Poplatníci, ktorí požiadajú o odpustenie  poplatku v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z., predložia správcovi poplatku hodnoverné doklady, akými sú v tomto prípade potvrdenie  nápravno-výchovného zariadenia o výkone trestu alebo väzby, zariadenia zdravotnej alebo sociálnej služby s denným pobytom, alebo potvrdenie zamestnávateľa, resp. ubytovateľa v zahraničí (v úradnom jazyku, pričom sa nevyžaduje úradný preklad), z ktorých je určiteľný počet dní oprávňujúcich ich o žiadosť.
 3. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. O vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti môže písomne požiadať aj zástupca poplatníka, ak zároveň predloží kópiu úmrtného listu poplatníka, na ktorého sa žiadosť vzťahuje.
 4. Pri vzniku preplatku predloží poplatník k písomnej žiadosti hodnoverné doklady.
 5. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie, odpustenie poplatku, alebo vrátenie preplatku písomnou žiadosťou a zároveň nepredloží potrebné hodnoverné doklady do 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia, nárok na zníženie a odpustenie poplatku alebo vrátenie preplatku mu zaniká.

Čl. VI
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 8/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 2. Na konanie vo veci sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2013.

                                                                                     

                                                                                           Ing. Ján Mokoš
                                                                                                 primátor

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka