Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE o miestnej dani za ubytovanie

Schválené: 12.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry č. 7/2013 zo dňa 12. decembra 2013
o miestnej dani za ubytovanie

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách v zmysle § 4 ods. 3 písm. c),  § 6  a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 43 a súvisiacich ustanovení   zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.


Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za ubytovanie (ďalej len „daň“) na území Mesta Vysoké Tatry.

 

Čl. 2
Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (vyhláška č. 277/2008 Z. z.).

 

Čl. 3
Daňovník
  

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

Čl. 4

Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.


Čl. 5
Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

 

Čl. 6
Sadzba dane

Sadzba dane na osobu a prenocovanie je 1 euro.
  

Čl. 7
Vyberanie dane  a splatnosť dane

 1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 
 2. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia. Platiteľ dane je  povinný:
 1. vybratú   daň   odvádzať   mesačne  do  15.  dňa  nasledujúceho  mesiaca   bez  vyrubenia na   účet  správcu dane  prevodným   príkazom,  poštovou   poukážkou,  alebo  do  výšky 300,00 eur  priamo  v  pokladni správcu dane;
 2. do  15. dňa   po  skončení  mesiaca   predložiť  správcovi dane vyplnené hlásenie o počte prenocovaní  ubytovaných  fyzických  osôb  a vybratej  dane  za   predchádzajúci  kalendárny  mesiac  na  príslušnom  tlačive, za  každé  ubytovacie zariadenie na  území  mesta  zvlášť;
 3. viesť samostatne za  každé  ubytovacie  zariadenie  na  území  mesta  evidenciu všetkých ubytovaných  osôb v  písomnej  alebo  elektronickej forme.  Pre  potreby   kontroly  dane za ubytovanie evidencia  musí obsahovať mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich  trvalého pobytu, číslo občianskeho  preukazu alebo  cestovného dokladu a údaje o dátumoch  prenocovania (deň príchodu a deň odchodu);        Všetky údaje  je  platiteľ dane povinný  zapisovať  v deň ubytovania, okrem  údaja  o dni odchodu. Ukončenie ubytovania (deň odchodu)  je  potrebné vyznačiť ihneď po odchode ubytovaného;
 4. vyznačiť v evidencii dôvod oslobodenia od dane ak ide o osobu podľa čl. 8;
 5. vydať daňovníkovi  doklad  o zaplatení dane za  ubytovanie, v  ktorom  vyznačí  sadzbu dane na osobu,  počet prenocovaní, počet osôb a celkovú výšku dane.

 

Čl. 8
Oslobodenie od dane

 

Od dane za ubytovanie je oslobodená:

 1. osoba do 18 rokov veku,
 2. držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 3. držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, vrátane sprievodcu,
 4. osoba v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

   

Čl. 9
Oznamovacia povinnosť

 

 1. Platiteľ  dane  za  ubytovanie  je  povinný  podať oznámenie  o vzniku  daňovej   povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzkovania zariadenia poskytujúceho služby odplatného prechodného ubytovania. Oznámenie podá na ekonomickom oddelení mestského úradu vyplnením tlačiva určeného správcom dane na oznamovaciu  povinnosť k dani za ubytovanie. Daňovému subjektu bude pridelený variabilný symbol a oznámené číslo účtu pre odvod miestnej dane.
 2. Ak  dôjde  k  zmene  daňovej  povinnosti, zmene údajov uvedených v oznámení, alebo  ak  daňová  povinnosť zanikne, je platiteľ dane povinný  túto  skutočnosť písomne oznámiť správcovi  dane  do  30 dní odo dňa,  keď táto  skutočnosť nastala. Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zriadenia, zmenu kategórie ubytovacieho zriadenia, zmenu adresy sídla platiteľa dane a zmenu adresy doručovania písomností. Pri zániku daňovej povinnosti je potrebné uviesť deň ukončenia prevádzky.


Čl. 10
Záverečné ustanovenia

 

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na  konanie vo  veciach miestnej dane  sa vzťahuje  zákon  č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Zrušuje  sa  nariadenie  mesta  č. 7/2012 o miestnej dani za ubytovanie. 
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Ján Mokoš
                                                                                                        primátor

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka