Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o miestnej dani za ubytovanie

Schválené: 13.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Platné do: 31.12.2013

Návrh
NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry č. 7/2012 zo dňa 13. decembra 2012
o miestnej dani za ubytovanie

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 43 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.


Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za ubytovanie („ďalej len daň“) na území Mesta Vysoké Tatry.

 

Čl. 2

Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (vyhláška č. 277/2008 Z. z.).

 

Čl. 3

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

Čl. 4

Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.Čl. 5

Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

 

Čl. 6

Sadzba dane

Sadzba dane na osobu a prenocovanie je 1 euro.

 

Čl. 7

Vyberanie dane a splatnosť dane

 1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
 2. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia. Platiteľ dane je povinný:
 1. vybratú daň odvádzať mesačne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca bez vyrubenia a účet správcu dane prevodným príkazom, poštovou poukážkou, alebo do výšky 300,00 eur priamo v pokladni správcu dane;
 2. do 15. dňa po skončení mesiaca predložiť správcovi dane vyplnené hlásenie o počte ubytovaných fyzických osôb a vybratej dane za predchádzajúci kalendárny mesiac na príslušnom tlačive, za každé ubytovacie zariadenie na území mesta zvlášť;
 3. viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území mesta evidenciu všetkých ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre potreby kontroly dane za ubytovanie evidencia musí obsahovať mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a údaje o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň odchodu); Všetky údaje je platiteľ dane povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o dni odchodu. Ukončenie ubytovania (deň odchodu) je potrebné vyznačiť ihneď po odchode ubytovaného;
 4. vyznačiť v evidencii dôvod oslobodenia od dane ak ide o osobu podľa čl. 8;
 5. vydať daňovníkovi doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí sadzbu dane na osobu, počet prenocovaní, počet osôb a celkovú výšku dane.

 

Čl. 8

Oslobodenie od dane

Od dane za ubytovanie je oslobodená:

 1. osoba do 18 rokov veku,
 2. osoba nad 70 rokov veku,
 3. držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 4. držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, vrátane sprievodcu,
 5. osoba v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.


Čl. 9

Oznamovacia povinnosť

 1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať oznámenie o vzniku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzkovania zariadenia poskytujúceho služby odplatného prechodného ubytovania. Oznámenie podá na ekonomickom oddelení mestského úradu vyplnením tlačiva určeného správcom dane na oznamovaciu povinnosť k dani za ubytovanie. Daňovému subjektu bude pridelený variabilný symbol a oznámené číslo účtu pre odvod miestnej dane.
 2. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, zmene údajov uvedených v oznámení, alebo ak daňová povinnosť zanikne, je platiteľ dane povinný túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zriadenia, zmenu kategórie ubytovacieho zriadenia, zmenu adresy sídla platiteľa dane a zmenu adresy doručovania písomností. Pri zániku daňovej povinnosti je potrebné uviesť deň ukončenia prevádzky.

 

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veciach miestnej dane sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Zrušuje sa nariadenie mesta č. 9/2008 o miestnej dani za ubytovanie.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ing. Ján Mokoš
primátor

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka