Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o miestnej dani za ubytovanie

Schválené: 11.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

 

NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 9/2008 zo dňa 11. decembra 2008

o miestnej dani za ubytovanie

 

 

       Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých  Tatrách  podľa  § 6  zákona  č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa  uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 Čl. 1

Predmet dane

 

       Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (Vyhláška č. 277/2008 Z. z.).

Čl. 2

Daňovník

   

       Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

Čl. 3

Správa dane

Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.

 Čl. 4

Základ dane

      

Základom dane je počet prenocovaní.

 

 Čl. 5

Sadzba dane

 

Sadzba dane za osobu a prenocovanie je 1 euro.

   

Čl. 6

Vyberanie dane a splatnosť dane

 

 1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia. Prevádzkovateľ  zariadenia (platiteľ dane),  ktorý  odplatné  prechodné ubytovanie poskytuje je povinný:
  1. vybratú   daň   odvádzať   mesačne  do  15.  dňa   nasledujúceho  mesiaca  bez  vyrubenia  na  účet  mesta  prevodným  príkazom,  poštovou   poukážkou  alebo  priamo  v   pokladni  Mestského  úradu Vysoké Tatry,  Starý Smokovec;
  2. do 15. dňa  po  skončení  mesiaca   predložiť  správcovi  dane vyplnené  hlásenie  o  počte ubytovaných  fyzických  osôb a  vybratej dane za   predchádzajúci  mesiac  na  príslušnom tlačive, za každé ubytovacie zariadenie na území mesta  zvlášť;  
  3. viesť  evidenciu všetkých ubytovaných  osôb v  písomnej  alebo  elektronickej  forme  pre   potreby  kontroly  dane  za  ubytovanie,  ubytované  osoby  zaevidovať  v  deň ubytovania.   Evidencia  musí obsahovať meno a priezvisko, dátum  narodenia, úplná adresa ubytovanej    osoby, deň príchodu a deň odchodu, počet prenocovaní a dôvod neplatenia dane v prípade,  ak ide o osobu podľa čl. 7.
 2. Daň sa môže platiť poštovou poukážkou, prevodom z účtu vedeného v peňažnom ústave, vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, alebo v hotovosti do pokladne správcu dane do výšky 331,94 eur. 

 

Čl. 7

Oslobodenie od dane

 

        Od dane za ubytovanie je oslobodená:

 1. osoba do 18 rokov veku,
 2. osoba nad 70 rokov veku,
 3. držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ŤZP),
 4. držiteľ preukazu občana s ŤZP so sprievodcom, vrátane sprievodcu.

 

Čl. 8

Oznamovacia povinnosť

 1. Platiteľ  dane  za  ubytovanie je povinný podať oznámenie o vzniku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzkovania zariadenia poskytujúceho služby prechodného ubytovania na ekonomickom oddelení mestského úradu vyplnením tlačiva určeného správcom dane na oznamovaciu  povinnosť k dani za ubytovanie. Daňovému subjektu bude pridelený variabilný symbol a oznámené číslo účtu pre odvod miestnej dane.
 2. Ak  dôjde  k  zmene  daňovej  povinnosti, zmene údajov uvedených v oznámení, alebo  ak  daňová  povinnosť zanikne, je platiteľ dane povinný  túto  skutočnosť písomne oznámiť správcovi  dane  do  30 dní odo dňa,  keď táto  skutočnosť nastala. Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zriadenia, zmenu kategórie ubytovacieho zriadenia, zmenu adresy sídla platiteľa dane a zmenu adresy doručovania písomností. Pri zániku daňovej povinnosti je potrebné uviesť deň ukončenia prevádzky.

   

Čl. 9

Záverečné ustanovenie

 

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na  konanie vo veciach miestnej dane za ubytovanie sa vzťahuje zákon č. 511/1992  Zb.  o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
 3. Zrušuje  sa  nariadenie  mesta  č. 8/2007  o miestnej dani za ubytovanie.  
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

 

 

 

                                                                                                     Ing. Ján Mokoš

                                                                                                         primátor

 

 

 

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka