Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o miestnej dani za psa

Schválené: 15.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry č. 7/2011 zo dňa 15. decembra 2011
o miestnej dani za psa

 


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1
Predmet dane

 1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
 2. Predmetom dane za psa nie je pes
  1. chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  2. umiestnený v útulku zvierat,
  3. so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
   postihnutím (ďalej len ŤZP).
 3. Ak pes nie je predmetom dane podľa odseku 2, daňovník je povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 30 dní od jej vzniku predložením
  1. potvrdenia veterinárnej správy, ktorá vykonáva pokusy na zvieratách na základe akreditácie
  2. potvrdenia z útulku zvierat o umiestnení psa
  3. preukazu občana s ŤZP vrátane potvrdenia, že pes má špeciálny výcvik.

Čl. 2
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

 1. vlastníkom psa alebo
 2. držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.

Čl. 3
Správa dane


Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.

Čl. 4
Základ dane


Základom dane je počet psov.

 

Čl. 5
Sadzba dane


Sadzba dane za jedného psa, chovaného na území mesta, za kalendárny rok je 20,00 eur.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Čl. 6
Splatnosť dane

 1. Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
 2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrube- nia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V uvedenom prípade daňovník uhradí daň na základe údajov zaslaných správcom dane.
 3. Daň sa môže platiť poštovou poukážkou, prevodom z účtu v peňažnom ústave, vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, alebo v hotovosti do pokladne správcu dane.


Čl. 7
Oslobodenie od dane

 1. Od platenia dane za psa je oslobodený vlastník alebo držiteľ psa
  1. s ťažkým zdravotným postihnutím
  2. zložiek Ministerstva vnútra SR
  3. záprahového, ktorý sa s ním zúčastňuje na pretekoch, minimálne jedenkrát ročne.
 2. Oslobodenie od dane za psa si vlastník alebo držiteľ psa musí uplatniť do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie predložením preukazu občana s ŤZP, potvrdenie od organizácie MV SR, potvrdenie účasti na pretekoch.

Čl. 8
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa čl. 1 ods. l, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Čl. 9
Oznamovacia povinnosť

 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na ekonomickom oddelení mestského úradu predložením zdravotného preukazu psa a vyplnením ohlásenia k miestnej dani za psa. Zároveň daňovník prevezme evidenčnú známku pre psa.
 2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočnosť písomne oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
 3. V písomnom oznámení o zániku daňovej povinnosti je potrebné okrem základných úda- jov: meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, uviesť aj dátum a dôvod zániku daňovej povinnosti. Pri zániku daňovej povinnosti je potrebné predložiť doklady preukazujúce skutočnosť, napr. potvrdenie od veterinára, darovaciu zmluvu, potvrdenie o umiestnení do útulku.

Čl. 10
Záverečné ustanovenia

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta
 2. Na konanie vo veciach miestnej dane za psa sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 3. Zrušuje sa nariadenie č. 10/2008 o miestnej dani za psa.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

 

 

 

                                                                                  Ing. Ján Mokoš
                                                                                      primátor
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka