Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Dátum zverejnenia návrhu: 22.10.2018

Schválené: 8.11.2018

Vyhlásené: 9.11.2018

Účinnosť: 1.1.2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 6/2018 zo dňa 8. novembra 2018 o dani
z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.


Mesto Vysoké Tatry v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

vydáva


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 6/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, daniza predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje


Úvodné ustanovenie


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z. ) zavádza od 1. januára 2019 miestne dane:

 1. daň z nehnuteľností,
 2. daň za psa,
 3. daň za predajné automaty,
 4. daň za nevýherné hracie prístroje.

PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Čl. 1
Základné ustanovenia


Základné náležitosti o miestnej dani z nehnuteľností sú ustanovené v § 4 až § 18 zákona č. 582/2004 Z. z.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 1. daň z pozemkov,
 2. daň zo stavieb,
 3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Čl. 2
Daň z pozemkov
Základ dane


Hodnota pozemku, ktorou a pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je 0,498 eur/m2.
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,50%.

Čl. 3
Daň zo stavieb
Sadzba dane

 

 1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
  1. 0,20 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
  2. 0,20 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  3. 0,90 eur za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
  4. 0,80 eur za samostatne stojace garáže,
  5. 0,80 eur za stavby hromadných garáží,
  6. 0,80 eur za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
  7. 3,320 eur za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  8. 3,651 eur za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
  9. 0,730 eur za ostatné stavby, ktoré nie sú v písmene a) až h).
 2. Pri viacpodlažných stavbách je pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,33 eur za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.

Čl. 4
Daň z bytov
Sadzba dane


Ročná sadzba dane z bytov za byty a nebytové priestory za každý aj začatý m2
podlahovej plochy je:

 1. 0,20 eur za byty v bytových domoch.
 2. Za nebytové priestory v bytových domoch je:
  1. 0,80 eur za nebytové priestory využívané za garážovanie,
  2. 2,00 eur za nebytové priestory využívané na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.

Čl. 5
Oslobodenie od dane z nehnuteľností


Oslobodenie od dane z nehnuteľností:

 1. pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
 2. časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
 3. pozemky verejne prístupných parkov.

Čl. 6
Zníženie dane z nehnuteľností

 1. Daň z pozemkov sa znižuje o 50% za pozemky vo vlastníctve fyzických osôb nad 70 rokov, ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
 2. Daň zo stavieb na bývanie a bytov sa znižuje o 50%:
  1. za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
  2. za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
 3. Daň z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž sa znižuje o 50%:
  1. za garáž a nebytové priestory v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
  2. za garáž a nebytové priestory v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Čl. 7
Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

 1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
 2. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
Čl. 8
Úvodné ustanovenie


Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až § 29 zákona č. 582/2004 Z. z.

Čl. 9
Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 20,00 eur.

Čl. 10
Oslobodenie od dane

 1. Od dane je oslobodený:
  1. držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  2. držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
  3. vlastník alebo držiteľ psa zložiek Ministerstva vnútra SR,
  4. vlastník alebo držiteľ záprahového psa, ktorý sa zúčastňuje na pretekoch, minimálne jedenkrát ročne.
 2. Ak daňovník podľa ods. 1 písm. a) a b) vlastní alebo drží viac psov, je oslobodený od dane iba za jedného psa.
 3. Oslobodenie od dane musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie predložením preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ŤZP/S), potvrdenia od organizácie MV SR a potvrdenia účasti na pretekoch.

Čl. 11
Vznik a zánik daňovej povinnosti

 1. Pri vzniku daňovej povinnosti je daňovník povinný predložiť veterinárny preukaz prihlasovaného psa. Správca dane vydá daňovníkovi evidenčnú známku pre psa.
 2. Pri zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný predložiť doklady preukazujúce zánikdaňovej povinnosti, napr. potvrdenie od veterinára, darovaciu zmluvu, potvrdenie o umiestnení do útulku.
 3. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY


Čl. 12
Úvodné ustanovenie


Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 44 až § 51 zákona č.
582/2004 Z. z.


Čl. 13
Sadzba dane


Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 166,00 eur.

Čl. 14
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných
automatov

 1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde musí dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, typ a výrobné číslo.
 2. Daňovník, ktorý predajné automaty prevádzkuje je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných automatov umiestnených na území mesta.

Čl. 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal
prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak
dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE


Čl. 16
Úvodné ustanovenie


Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až § 59
zákona č. 582/2004 Z. z.

Čl. 17
Sadzba dane

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 166,00 eur.

Čl. 18
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných
hracích prístrojov

 1. Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu o počte nevýherných hracích prístrojov, ktoré sú v prevádzke. Evidencia musí obsahovať:
  1. výrobné číslo prístroja,
  2. dátum začatia prevádzkovania prístroja,
  3. označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený,
  4. identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, IČO, sídlo resp. adresa, miesto podnikania). Na výzvu alebo pri kontrole je daňovník povinný túto evidenciu predložiť.
 2. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, IČO, sídlo resp. adresa podnikania, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.

Čl. 19
Vznik a zánik daňovej povinnosti


Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj
začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu
dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

PIATA ČASŤ
Spoločné ustanovenia

 1. Daň najviac v úhrne do sumy 3 eur sa nebude vyrubovať.
 2. Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
 3. Na správu miestnych daní sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa nariadenie mesta č. 9/2014 o miestnej dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2019.

 

Ing. Ján Mokoš
     primátor

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka