Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 9/2014 z 13.11.2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Schválené: 13.11.2014

Účinnosť: 1.1.2015

Všeobecne záväzné nariadenie

Mesta Vysoké Tatry č. 9/2014 zo dňa 13. novembra 2014

o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani

za nevýherné hracie prístroje

 

 

Mesto Vysoké Tatry v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 9/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

 

 

Úvodné ustanovenie

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) zavádza od 1. januára 2015 miestne dane:

 1. daň z nehnuteľností,
 2. daň za psa,
 3. daň za predajné automaty,
 4. daň za nevýherné hracie prístroje.

 

 

PRVÁ ČASŤ

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

Základné náležitosti o miestnej dani z nehnuteľností sú ustanovené v § 4 až § 18 zákona č. 582/2004 Z. z.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 1. daň z pozemkov,
 2. daň zo stavieb,
 3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

 

 

Čl. 2
Daň z pozemkov

Základ dane

 

Hodnota pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je 0,498 eur/m2.

 

Sadzba dane

 

Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,50%.

 

 

Čl. 3

Daň zo stavieb

Sadzba dane

 

 1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
  1. 0,20 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
  2. 0,20 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  3. 0,90 eur za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
  4. 0,80 eur za samostatne stojace garáže,
  5. 0,80 eur za stavby hromadných garáží,
  6. 0,80 eur za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
  7. 3,320 eur priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  8. 3,651 eur za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
  9. 0,730 eur za ostatné stavby, ktoré nie sú v písmene a) až h).
 2. Pri viacpodlažných stavbách je pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,33 eur za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

Čl. 4
Daň z bytov
Sadzba dane

 

Ročná sadzba dane z bytov za byty a nebytové priestory za každý aj začatý m2 podlahovej plochy je:

 1. 0,20 eur za byty v bytových domoch.
 2. Za nebytové priestory v bytových domoch je:
  1. 0,80 eur za nebytové priestory využívané na garážovanie,
  2. 2,00 eur za nebytové priestory využívané na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.

 

 

Čl. 5
Oslobodenie od dane z nehnuteľností

 

Oslobodenie od dane z nehnuteľností:

 1. pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
 2. časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
 3. pozemky verejne prístupných parkov,
 4. pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených prírodných prvkoch, vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného významu.

 

Čl. 6

Zníženie dane z nehnuteľností

 

 1. Daň z pozemkov sa znižuje o 50% za pozemky vo vlastníctve fyzických osôb nad 70 rokov, ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
 2. Daň zo stavieb na bývanie a bytov sa znižuje o 50%:
  1. za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
  2. za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
 3. Daň z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž sa znižuje o 50%:
  1. za garáž a nebytové priestory v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
  2. za garáž a nebytové priestory v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

 

Čl. 7

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

 1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
 2. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutím o dedičstve.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ ZA PSA

 

Čl. 8

Úvodné ustanovenie

 

Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až § 29 zákona č. 582/2004 Z. z.

 

Čl. 9

Sadzba dane

 

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 20,00 eur.

 

 

Čl. 10

Oslobodenie od dane

 

 1. Od dane je oslobodený:
  1. držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  2. držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
  3. vlastník alebo držiteľ psa zložiek Ministerstva vnútra SR,
  4. vlastník alebo držiteľ záprahového psa, ktorý sa s ním zúčastňuje na pretekoch, minimálne jedenkrát ročne.
 2. Ak daňovník podľa ods. 1, písm. a) a b) vlastní alebo drží viac psov, je oslobodený od dane iba za jedného psa.
 3. Oslobodenie od dane musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie predložením preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ŤZP/S), potvrdenia od organizácie MV SR a potvrdenia účasti na pretekoch.

 

 

Čl. 11

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

 1. Pri vzniku daňovej povinnosti je daňovník povinný predložiť veterinárny preukaz prihlasovaného psa. Správca dane vydá daňovníkovi evidenčnú známku pre psa.
 2. Pri zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný predložiť doklady preukazujúce zánik daňovej povinnosti, napr. potvrdenie od veterinára, darovaciu zmluvu, potvrdenie o umiestnení do útulku.
 3. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byt predmetom dane.

 

 

TRETIA ČASŤ

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

 

 

Čl. 12

Úvodné ustanovenie

 

Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 44 až § 51 zákona č. 582/2004 Z. z.

 

 

Čl. 13

Sadzba dane

 

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 166,00 eur.

 

Čl. 14

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob

identifikácie predajných automatov

 

 1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. adresa, IČO, miesto podnikania, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, typ a výrobné číslo.
 2. Daňovník, ktorý predajné automaty prevádzkuje je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných automatov umiestnených na území mesta.

 

 

Čl. 15

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 


Čl. 16

Úvodné ustanovenie

 

Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až § 59 zákona č. 582/2004 Z. z.

 

Čl. 17

Sadzba dane

 

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 166,00 eur.

 

 

Čl. 18
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob

identifikácie nevýherných hracích prístrojov

 

 1. Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu o počte nevýherných hracích prístrojov, ktoré sú v prevádzke. Evidencia musí obsahovať:
  1. výrobné číslo prístroja,
  2. dátum začatia prevádzkovania prístroja,
  3. označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený,
  4. identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, IČO, sídlo resp. adresa, miesto podnikania).

Na výzvu alebo pri kontrole je daňovník povinný túto evidenciu predložiť.

 1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, IČO, sídlo resp. adresa podnikania, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.

 

 

Čl. 19

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

 

 

PIATA ČASŤ

Spoločné ustanovenie

 

 1. Daň najviac v úhrne do sumy 3 eur sa nebude vyrubovať.
 2. Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
 3. Na správu miestnych daní sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zrušuje sa nariadenie mesta č. 6/2012 o miestnej dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015.

 

 

 

 

                                                             Ing. Ján Mokoš

                                                                 primátor

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka