Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 19.5.2016

Účinnosť: 4.6.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č.2/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm.g a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)., v súlade s §81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

I. ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1

Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia

 1. Toto VZN vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Vysoké Tatry (ďalej len "mesto") s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta a životného prostredia v meste. Toto všeobecne záväzné nariadenie bližšie upravuje
  1. nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
  2. spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov,
  3. nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
  4. nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
  5. spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
   1. elektroodpadov z domácností,
   2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
   3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
   4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
   5. jedlých olejov a tukov,
  6. spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
  7. spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
  8. prevádzkovanie zberného dvoru,
  9. spôsob zberu drobného stavebného odpadu,
 2. Toto VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a pre všetky, fyzické osoby- podnikateľov, právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi pochádzajúcimi z územia mesta Vysoké Tatry a na nakladaní aj s inými odpadmi, ak tak určuje osobitný predpis1).

II. Časť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§2

Hierarchia odpadového hospodárstva

 1. V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:
  1. predchádzanie vzniku odpadu,
  2. príprava na opätovné použitie,
  3. recyklácia,
  4. iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie),
  5. zneškodňovanie.
 2. Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná. Odkloniť sa od nej je možné iba pre určité prúdy odpadov v prípade, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví zákon o odpadoch alebo osobitný predpis.

§3

Vymedzenie základných pojmov

 1. Odpad - je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 2. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb .
 3. Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 4. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
 5. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 6. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
 7. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov; sú to najmä odpady zo zelene, zemina a kamenivo, drevo, odpad z potravín, kuchynský odpad z domácností a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky, odpady z papiera a lepenky.
 8. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, vrátane odpadu z potravín a jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na odpad pochádzajúci od fyzických osôb z domácností, za ktorý zodpovedá mesto a na odpad pochádzajúci z prevádzkovania reštaurácií, zo stravovacích zariadení, za ktorý zodpovedá právnická osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia domovov sociálnych služieb, stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení, bufety, stánkový predaj stravy a pod.), (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“).
 9. Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá podrobnejšie definujúce obal2); za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
 10. Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a ktorý je možné zaradiť do skupín výrobkov z plastov, papiera a lepenky, skla a viacvrstvových kombinovaných materiálov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.
 11. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
 12. Použitá batéria alebo akumulátor je prenosná, automobilová batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom.
 13. Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom nie je možné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad (napr. nábytok a jeho časti, sanita, koberce, tabuľové sklo, okná, dvere a pod.).
 14. Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je taký komunálny odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu3) a jeho umiestnenie do nádob na zmesový komunálny odpad alebo na triedené zložky je zakázané.
 15. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
 16. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
 17. Zber odpadu (vr. mobilného) je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
 18. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené a prevádzkované .
 19. Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu sú odpady z výrobku patriaceho do skupiny výrobkov - elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly - papier, sklo, plasty, kovy a neobalové výrobky, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.
 20. Zberné miesto elektroodpadu a akumulátorov je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení, výrobcom batérií a akumulátorov alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, prípadne treťou osobou (len pre batérie a akumulátory) zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad (vonkajší rozmer je menší ako 25 cm), elektroodpad zo svetelných zdrojov do nádoby určenej na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu a batérií a akumulátorov.
 21. Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia
  1. pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
  2. v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
 22. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je zber batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
 23. Pôvodca odpadu - je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
 24. Držiteľ odpadu - je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
 25. Organizácia zodpovednosti výrobcov vytvára, financuje, prevádzkuje a udržiava funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, vr. zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu, prípravy na opätovné použitie, recykláciu a úhrady nákladov triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore.
 26. Zberová spoločnosť je spoločnosť vykonávajúca na území mesta zber, mobilný zber a prepravu komunálnych odpadov, triedených zložiek, biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, jedlých olejov a tukov, elektroodpadov z domácností, použitých batérií a akumulátorov.

§4

Všeobecné pravidlá nakladania s komunálnymi odpadmi

a drobnými stavebnými odpadmi

 1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto, ak osobitný predpis4) neustanovuje inak.
 2. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi v obci súlade s týmto VZN a zákonom o odpadoch takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k :
  1. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
  2. obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,
  3. nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
 3. Náklady mesta pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ovplyvňuje riadne triedenie komunálneho odpadu jej obyvateľmi a tým následné znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu.

§5

Povinnosti pôvodcu odpadov

Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:

 1. nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN
 2. zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste,
 3. užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v meste,
 4. ukladať komunálny odpad alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný odpad na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v meste.

§6

Povinnosti držiteľa odpadov

 1. Držiteľ odpadu je povinný:
  1. správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
  2. zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
  3. zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady,
  4. zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
  5. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
  6. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
  7. ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
  8. umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu
  9. vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstva
 2. Držiteľ zmesového komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu je povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého vo všetkých katastrálnych územiach mesta

Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí nasledovne:

 1. zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný,
 2. na zber odpadu sa použije uzamykateľná zberná nádoba alebo
 3. na zber odpadu sa použije zberná nádoba, ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje prístup medveďovi hnedému k odpadu.

§7

Program odpadového hospodárstva

 1. Program odpadového hospodárstva je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona.
 2. Mesto má povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) pretože produkuje ročne viac ako 350 ton komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a prevyšuje počet 1000 obyvateľov.
 3. Mesto je pri zostavovaní a aktualizovaní programu mesta oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na jej území, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu obce.
 4. Mesto zverejní svoj program do 30 dní od jeho schválenia na svojom webovom sídle.
 5. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a podniká na území mesta je povinný dodržiavať schválený program obce.

§ 8

Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu

 1. Oddelene zbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu sa rozumie :
  1. odpady z obalov – papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvový kombinovaný materiál,
  2. odpady z neobalov – papier, plast, sklo, viacvrstvový kombinovaný materiál .
 2. Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu zodpovedá zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov. Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s akumulátormi zodpovedá tretia osoba.
 3. V prípade riadneho triedenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu občanmi, právnickými osobami a zabezpečenia dostatočnej čistoty triedenia môže mať daná skutočnosť vplyv na prehodnotenie zníženia nákladov mesta/obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a na úpravu výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§9

Zber, preprava komunálneho odpadu a jeho zložiek

 1. Vykonávať na území mesta zber a výkup, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže mesto samo alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území mesta môže len ten, kto má okrem zmluvy s mesto uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou mesto uzavrelo zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania o odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

§10 Zákazy

 1. Prísne sa zakazuje iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom ako je určené zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to najmä:
  1. uložiť alebo ponechať komunálny odpad a drobný stavebný odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN,
  2. zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
  3. zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
  4. zneškodňovať skládkovaním vytriedené zložky komunálneho odpadu,
  5. zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
  6. zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,
  7. spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,
  8. ukladať do zberných nádob určených mestom na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad,
  9. ukladať do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
  10. ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu (vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad, odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
  11. vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu (odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s mestom.

III. Časť

SYSTÉM ZBERU A NAKLADANIA S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI ODPADU

§11

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

 1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
 2. Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20.
 3. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Mesto ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.
 4. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
 5. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša mesto a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 6. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8 zákona o odpadoch, hradí mesto z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.
 7. Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.
 8. Mesto pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vychádza zo skutočných nákladov mesta na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 6. Do miestneho poplatku mesto nemôže zahrnúť náklady uvedené v odseku 7. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije mesto výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov.

§12

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

 1. Zmesový komunálny odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo
  • 20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O.
 2. Na území mesta sa zavádza zber komunálnych odpadov pre:
  1. fyzické osoby – občanov, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území mesta oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
  2. fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území mesta.
 3. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi mestského systému zberu zmesového komunálneho odpadu.
 4. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 110, 120 a 240 litrové KUKA-nádoby alebo 1100 litrové maloobjemové kontajnery.
 5. Mesto určuje na zber zmesového komunálneho odpadu nasledujúce zberné nádoby:
  • 1 nádoba o objeme 120 litrov pre rodinný dom,
  • 1 nádoba o objeme 240 litrov pre rodinný dom,
  • 1 kontajner o objeme 1100 litrov pre bytový dom.
 6. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi. V danom poplatku sú zahrnuté aj náklady na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu alebo iný spôsob úhrady.
 7. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob schválený mestom a zodpovedajúci systému zberu.
 8. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný požiadať o pridelenie zbernej nádoby.
 9. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (napr. zemina, kamene), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad.
 10. Zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území mesta výhradne organizácia, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu na zber odpadov.
 11. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu organizácia, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.
 12. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom stránke mesta.

§13

Nakladanie s objemným odpadom

 1. Objemné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:
  • 20 03 07 - objemný odpad - O.
 2. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území mesta (napr. starý nábytok, sedačka, koberce,...).
 3. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel mesto zabezpečí umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu určených mestom.
 4. Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania (informácia v Tatranskom dvojtyždenníku alebo na web stránke mesta).
 5. Počas celého roka je objemný odpad od fyzických osôb možné ukladať na zberný dvor. VPS Vysoké Tatry s.r.o. v Starom Smokovci.

§14

Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok

 1. Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.
 2. Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané:
  1. ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
  2. odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN.

§15

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

 1. Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:
  • 20 03 08, 170 107 - drobný stavebný odpad - O.
 2. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
 3. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určuje mesto vo VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 4. Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať na zbernom dvore ktorý je zriadený mestom.
 5. Zberné miesto na drobný stavebný odpad sa nachádza v areáli firmy VPS Vysoké Tatry s.r.o., 062 01 Starý Smokovec 45.
 6. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob a vriec určených na zmesový komunálny odpad alebo do priestoru vyhradeného miesta pre určené nádoby a vrecia.
 7. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber drobného stavebného odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestov, ak túto činnosť nezabezpečuje mesto samo.

§16

Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov

(papier, plasty, sklo a kovy)

 1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša do 30.júna 2016 mesto.
 2. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša od 1. júla 2016 organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.
 3. Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob.
 4. Organizácia zodpovednosti výrobcov nemusí uhradiť náklady na triedený zber, ak sa v ňom nachádza viac ako 50 % odpadov iných ako je odpad, na ktorý boli určené príslušné nádoby.
 5. Triedený zber odpadov:
  1. z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 01 - papier a lepenka - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
   1. Triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov, nádob.
   2. Mesto určuje na triedený zber papiera modré plastové kontajnery, nádoby
    • nádoba o objeme 1100 litrov s vývozným intervalom 4 - krát za mesiac,
   3. Zberné kontajnery, nádoby musia byť označené štítkom, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajneri, zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.
   4. Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier, viacvrstvové kombinované materiály a pod.
   5. Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, voskovaný, znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal a pod.
   6. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
  2. z plastových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 39 - plasty - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
   1. Triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov, nádob.
   2. Mesto určuje na triedený zber plastov žlté plastové kontajnery, nádoby:
    • nádoba o objeme 1100 litrov s vývozným intervalom 2 - krát za mesiac,
   3. Zberné kontajnery, nádoby musia byť označené štítkom ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajneri, zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.
   4. Do plastov patria: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše, hračky a iné .
   5. Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod.
   6. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
  3. zo sklenených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 02 - sklo - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
   1. Triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov a nádob.
   2. Mesto určuje na triedený zber skla zelené plastové kontajnery:
    • nádoba o objeme 1100 litrov s vývozným intervalom 2 - krát za mesiac,
   3. Zberné kontajnery, nádoby musia byť označené štítkom ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajneri, zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.
   4. Do skla patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod.
   5. Do skla nepatria: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.
 6. Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom stránke mesta a to: www.vysoketatry.sk.
 7. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. neoprávení výkupcovia a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom a zároveň zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

§17

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností

 1. Elektroodpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla:
  • 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - N,
  • 20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky - N,
  • 20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti - N,
  • 20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 - O.
 2. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.
 3. Mesto umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady
  1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,
  2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
 4. Počas celého roka sú občania povinní elektroodpad od fyzických osôb ukladať na určenom mieste mesta resp. na zbernom dvore zriadeným mestom Vysoké Tatry.
 5. Vytriedené elektroodpady je zakázané:
  1. ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
  2. ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,
  3. odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (neoprávneným výkupcom),
  4. rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.
 6. Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:
  1. pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
  2. v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
 7. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať na zbernom dvore VPS Vysoké Tatry s.r.o. v Starom Smokovci.
 8. Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod.
 9. Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

§18

Nakladanie s batériami a akumulátormi

 1. Batérie a akumulátory sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:
  • 20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie – N,
  • 20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 - O.
 2. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom.
 3. Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií a akumulátorov znáša výrobca, tretia osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.
 4. Počas celého roka sú akumulátory od fyzických osôb možné ukladať na zbernom dvore VPS Vysoké Tatry s.r.o. v Starom Smokovci.
 5. Vytriedené akumulátory je zakázané:
  1. ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností,
  2. ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,
  3. odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (tzv. pouličným výkupcom),
  4. rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.
 6. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného zberu batérií a akumulátorov. Spätný zber použitých akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
 7. Akumulátory je možné odovzdať aj na zbernom mieste akumulátorov, ktoré sa nachádza v areáli VPS Vysoké Tatry s.r.o. Zberné miesto použitých akumulátorov je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre akumulátory, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber.
 8. Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a automobilové batérie a akumulátory.
 9. Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

§19

Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

 1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:
  1. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
  2. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
  3. jedlé oleje a tuky z domácností.
 2. Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:
  • 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
  • 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
  • 20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností.
 3. Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov a určuje na zber v prípade individuálnej bytovej výstavby nádoby alebo kompostovacie zásobníky
  • 1 nádoba o objeme 240 litrov pre každú domácnosť, s vývozným intervalom 1 krát za 14 dní od marca do novembra.
  • nádoba o objeme 1100 litrov pre penzióny, hotely, rekreačné zariadenia , liečebne a väčšie podnikateľské subjekty s vývozným intervalom 1 krát za 7-14 dní,
 4. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny.
 5. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.
 6. Zakazuje sa ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad, na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
 7. Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov okrem tých, ktorých pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Na zber zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa mesta počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 240 litrov. Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, ktorá musí byť najmenej jedenkrát za 14 dní. Mesto určuje na zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov nádoby:
  • 1 nádoba o objeme 240 litrov pre rodinný dom, s vývozným intervalom 1 krát za 7-14 dní,
  • 1 nádoba o objeme 240 litrov pre penzióny, hotely, rekreačné zariadenia , liečebne a väčšie podnikateľské subjekty s vývozným intervalom 1 krát za 7-14 dní,
 8. Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.
 9. Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov nepatria: zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, burina, kvety a pod.
 10. Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho zo záhrad, parkov, cintorínov a kuchynských odpadov musia byť:
  • vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu - napríklad vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby,
  • farebne odlíšené hnedou farbou,
  • označené štítkom, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“.
 11. Náklady na nádoby na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov znáša mesto.
 12. Mesto vedie evidenciu o množstve biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci. Údaje o množstve a nakladaní vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu uvádza v ročnom výkaze o komunálnom odpade z mesta pre Štatistický úrad SR.

§20

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

 1. Jedlé oleje a tuky sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:
  • 20 01 25 - jedlé oleje a tuky - O.
 2. Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
 3. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
 4. Odpad uvedený v odseku 2 je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.
 5. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na zbernom dvore v meste.
 6. Prepravu a zneškodňovanie odpadu uvedeného v odseku 1 zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má VPS Vysoké Tatry s.r.o. uzatvorenú zmluvu.
 7. Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

§21

Nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom

a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

 1. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:
  • 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - O.
 2. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
 3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
 4. Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo na základe zmluvného základu prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie s týmto odpadom.
 5. Celkové náklady za zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne.
 6. Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby určené pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.
 7. Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa kuchyne a musia byť udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.
 8. Prevádzkovateľ kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali živočíchy najmä hlodavce a ani verejnosť.
 9. Ak sú k dispozícii sklady odpadu (chladiace zariadenie – chladnička odpadu), potom musia byť skonštruované a vedené takým spôsobom, aby bolo možné udržiavať ich v čistote, zároveň musí byť vytvorená možnosť výkonu ich čistenia a dezinfekcie. Odpad nesmie predstavovať priamy alebo nepriamy zdroj kontaminácie.
 10. Frekvencia zberu musí byť minimálne 1 krát za dva týždne.
 11. Zakazuje sa:
  1. dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v meste,
  2. používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
  3. zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie,
  4. kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO a zvieratá v útulkoch.

§22

Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami

 1. Zber nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok je upravený v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
 3. Lieky a zdravotnícke pomôcky nespotrebované fyzickými osobami je povinná zhromažďovať verejná lekáreň, ktorá ich odovzdá Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.
 4. Nespotrebované lieky je zakázané:
  1. vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich,
  2. vyhadzovať na verejné priestranstvá mesta.

§23

Nakladanie s odpadovými pneumatikami

 1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktoré zabezpečuje mesto.
 2. Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky.
 3. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
 4. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

§24

Zberný dvor

 1. Zberný dvor je miesto, na ktorom môžu poplatníci mesta odovzdať jednotlivé komodity komunálneho odpadu. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.
 2. Zberný dvor je prevádzkovaný zodpovednou osobou. Zodpovednou osobou na účely tohto VZN je pracovník VPS Vysoké Tatry s.r.o.
 3. Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako uvedenou v odseku 1 nie je dovolené.
 4. Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz komunálneho odpadu od fyzických osôb. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s komunálnym odpadom na území mesta.
 5. Zberný dvor:
  1. sa nachádza v areáli spoločnosti VPS Vysoké Tatry s.r.o. v Starom Smokovci.
  2. je prevádzkovaný nontop.,
  3. je vedený pracovníkom VPS Vysoké Tatry s.r.o., telefonický kontakt 052/4422587,
 6. Odvoz odpadov zo zberného dvora sa uskutočňuje v intervale podľa potreby a zabezpečuje ho spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú zmluvu s mestom.

§25

Nakladanie s textilom

 1. Textil a šatstvo sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:
  • 20 01 10 - šatstvo - O,
  • 20 01 11 - textílie - O.
 2. Do textilu a šatstva patria čisté šatstvo a textil (odevy, deky, prikrývky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (klobúky, čiapky, šále, rukavice), prípadne iné druhy šatstva a textilu.
 3. Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných kontajnerov ktoré budú k dispozícii na zbernom dvore v areáli VPS Vysoké Tatry v Starom Smokovci.
 4. Do nádob na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadov.

§26

Nezákonne umiestnený odpad

 1. Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo mestu, v ktorom územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
 2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu podľa bodu 1.
 3. O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa mesto a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa oznámenia.

IV. Časť

KONTROLNÁ ČINNOSŤ, PRIESTUPKY A SANKCIE

§27

Kontrolná činnosť

 1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonávať:
  1. poverení zamestnanci mesta,
  2. príslušná komisia mestského zastupiteľstva,
  3. príslušníci mestskej polície,
  4. kontrolór mesta.

§28

Priestupky a sankcie

 1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
  1. uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom,
  2. uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená,
  3. zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch,
  4. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch, t. j. „Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť mestu alebo príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva“,
  5. zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
  6. nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, t. j. „Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel“,
  7. nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch, t. j. „Osoba, ktorá nakladá s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií“
  8. koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, t.j. „Zakazuje sa ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení“,
  9. koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, t.j. „Pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta, zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste, ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste“,
  10. koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch, t. j. „Vykonávať na území mesta zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže mesto samo alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území mesta môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou mesto uzavrelo zmluvu podľa § 59 ods. 2.“,
  11. neposkytne mestom požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch, t. j. „Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi“.
 2. Priestupky podľa odseku 2 písm. a) až k) prejednáva mesto. Iné priestupky podľa zákona o odpadoch prejednáva Okresný úrad. Iné správne delikty prejednáva Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
 3. Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) až k) môže mesto uložiť pokutu do 1 500 eur.
 4. Mesto môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší niektoré z ustanovení VZN a toto porušenie nie je správnym deliktom podľa zákona o odpadoch.
 5. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 6. Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 2 sú príjmom rozpočtu mesta.

V. Časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§30

Záverečné ustanovenia

 1. Toto VZN vychádza z platnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky.
 2. Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj iných zákonov, nie sú týmto nariadením dotknuté.
 3. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Vysoké Tatry zverejnený na úradnej tabuli mesta Vysoké Tatry a na internetovej stránke mesta: www.vysoketatry.sk od 6.5. 2016 do 19.5.2016.
 4. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Starom Smokovci dňa 19.5.2016
 5. VZN č. 2/2016 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. dňa 4.6.2016
 6. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 2/2016 sa zrušuje a nahrádza VZN mesta Vysoké Tatry č. 2/2008 a VZN č.4/2009 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Vysoké Tatry v znení neskorších doplnkov.
 7. VZN č. 2/2016 bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na mestskom úrade v Starom Smokovci a na internetovej stránke mesta: www.vysoketatry.sk

 

 

 

 

                                                                         ........................................................

                                                                                    podpis a pečiatka

 

 

1) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

2) § 52 ods. 3 a Príloha č. 7 zákona č. 79/2015 Z. z.

3) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014

4) zákon č. 79/2015 Z. z.

 

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka