Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE mesta Vysoké Tatry č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 10.12.2015

Vyhlásené: 29.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 2/2015

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vysoké Tatry

Mestské zastupiteľstvo mesta Vysoké Tatry v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

nariadenie mesta Vysoké Tatry (ďalej len nariadenie) č. 2/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/ .

Čl. I

Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

 1. Miestom konania zápisu sú sídla základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
  • Základná škola, Vyšné Hágy č. 29 , Vysoké Tatry
  • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  • Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
 2. Zápis sa koná v jednotnom termíne, a to v prvom plnom aprílovom týždni v stredu, v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod. v školách uvedených v bode č. 1.

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

 1. Návrh nariadenia mesta 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa 24. 11. 2015 a zvesený dňa 10. 12. 2015.
 2. Nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva, konaného dňa 10. 12. 2015
 3. Nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vysoké Tatry bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa 14. 12. 2015 a zvesené dňa 29. 12. 2015.
 4. Nadobudnutím účinnosti nariadenia mesta Vysoké Tatry č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa ruší Nariadenie č. 6/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vysoké Tatry
 5. Nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vysoké Tatry nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2016.

 

 

                                                                                                          Ing. Ján M o k o š

                                                                                                            pimátor mesta                         

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka