Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 1/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Schválené: 23.2.2016

Účinnosť: 10.3.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 1/2016  zo dňa 23. februára  2016

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

 

 

 

Mesto Vysoké Tatry podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení  neskorších  predpisov  (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“)

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vysoké Tatry  č. 1/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zák. č 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. c)    zákona    č. 582/2004  Z. z. v  znení  neskorších  predpisov  mesto Vysoké  Tatry  ukladá  miestnu   daň za užívanie verejného priestranstva.
 2. Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v  § 30 až  § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 2

Predmet dane

 

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
 2. Verejným priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti prístupné  pozemky vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry a to najmä: miestne komunikácie, účelové komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, autobusové stanovištia, verejná zeleň. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré  mesto prenajalo podľa osobitného zákona (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník). Zoznam parciel vymedzujúcich verejné priestranstvo na území mesta Vysoké Tatry je uvedený  v prílohe č. 1  tohto nariadenia.
 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom parkovisku, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

 

Čl. 3

Sadzby dane

 

Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

 1. 0,35 eur za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb - stánky, kiosky, pulty, stolíky, stojany
 2. 0,10 eur za prístrešky, pojazdné predajne
 3. 0,17 eur za umiestnenie stavebného zariadenia
 4. 0,07 eur za umiestnenie skládky
 5. 0,07 eur za trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom parkovisku s vyznačeným dopravným značením,
 6. 0,13 eur za trvalé parkovanie nepojazdných motorových vozidiel, vrakov, karavanov

            mimo strážených parkovísk.

 

Čl. 4

Oznamovacia povinnosť

 

 1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
 2. V oznámení daňovník uvedie:
  1. právnická osoba - obchodné meno a názov, IČO, DIČ, sídlo, kontaktné údaje (číslo telefónu, mailová adresa), údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno,  priezvisko, adresa trvalého  pobytu, kontaktné údaje
  2. fyzická osoba - podnikateľ - obchodné meno a názov, IČO, DIČ, sídlo, kontaktné údaje   údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno,  priezvisko, ročné číslo, adresa trvalého  pobytu, kontaktné údaje fyzická osoba - meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo doručovaciu adresu, ak sa platiteľ nezdržiava na adrese trvalého pobytu, kontaktné údaje
  3. údaje rozhodujúce na určenie dane - miesto užívania verejného priestranstva, účel, rozsah  v m2 (situačný náčrt) a dobu užívania.
 3. Daňovník je povinný predložiť správcovi dane výpis z obchodného registra, živnostenský list alebo inú zriaďovaciu listinu na základe, ktorej osoba vykonáva činnosť.

 

Čl. 5

Platenie dane

 

Daň vyrubenú rozhodnutím  je možné zaplatiť prevodom z účtu, alebo v  pokladni Mestského  úradu Vysoké Tatry Starý Smokovec.

 

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zrušuje sa nariadenie č. 13/2008 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva zo dňa 11. decembra 2008.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 10.3.2016.

 

 

                                                                                                        Ing. Ján Mokoš, v. r.

                                                                                                                primátor

 

 

Príloha č. 1

 

 1. Starý Smokovec
  • parc. C-KN  č. 239/1  priestor pred budovou Centrál
  • parc. C-KN č. 4133/14 pod Jakubkovou lúkou
  • parc. C-KN č. 235/3 priestor pri budove pošty
 2. Tatranská Lomnica
  • parc. C-KN č. 402/1, č. 406/3 priestor pri železničnej stanici
  • parc. C-KN č. 4453/2 priestor pri údolnej stanici kabínkovej lanovky (parkovisko vo    vlastníctve mesta Vysoké Tatry)
  • parc. C-KN č. 233/1 autobusová stanica
 3. Tatranská Kotlina
  • parc. C-KN č. 534/16 a č. 534/1  priestor na parkovisku pod Belianskou jaskyňou

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka