Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE mesta ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení v meste Vysoké Tatry

Schválené: 29.6.2017

Účinnosť: 1.9.2017

NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 2 /2017 z 29. júna 2017,

ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

na činnosť škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení

v meste Vysoké Tatry

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 odst. 5, § 49 odst. 4 a § 114 odst. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

 

 1. Toto nariadenie upravuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov:
  • za pobyt dieťaťa v materskej škole,
  • spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,
  • spojených s činnosťou školského klubu detí.

 

 1. Toto nariadenie tiež určuje prípady oslobodenia od platenia príspevkov uvedených v odseku 1.

 

Čl. II.

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,– €.

 

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole za dieťa mladšie ako 3 roky , vrátane mesiaca v ktorom dovŕši vek 3 roky, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 50,– €.

 

 1. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré:
  • má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
  • má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, preukázateľným spôsobom.

 

 1. Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok uvedený v odseku 1 za dieťa neuhrádza.

 

 1. V prípade že dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zo strany zriaďovateľa alebo iných závažných dôvodov, zákonný zástupca dieťaťa uhradí pomernú časť príspevku určeného v odseku 1.

 

 

 

 

Čl. III.

Príspevok v základnej umeleckej škole

 

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:
  • v prípravnom štúdiu v hudobnom odbore, v literárno-dramatickom odbore a vo výtvarnom odbore 6,– €,
  • v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore 12,– €,
  • v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní vo výtvarnom odbore a v literárno-dramatickom odbore6,60 €

 

 1. V štúdiu pre dospelých prispieva dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole mesačnou sumou:
  • v individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore 23,80 €
  • v skupinovom vyučovaní vo výtvarnom odbore a literárno-dramatickom odbore pôvodne 16,60 €.

 

 1. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevky uvedené v odseku 1 a 2 neuhrádza.

 

 

Čl. IV.

Príspevok v školskom klube

 

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca  žiaka mesačne sumou 10,– €.

 

 1. Ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi základnej školy, súčasťou ktorej je školský klub detí, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, riaditeľ základnej školy môže príspevok uvedený v odseku 1 znížiť alebo odpustiť.

 

Čl. V.

Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa nariadenie č.9/2012, z 13.12.2012, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení v meste Vysoké Tatry.

 

 1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1.9.2017.

 

Ing. Ján Mokoš v.r.

       primátor

Vyvesené: 30.6.2017

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka