Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v zariadeniach školského stravovania

Schválené: 13.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 8/2012 z 13. decembra 2012,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Vysoké Tatry sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 140 ods. 9, 10 a § 141 ods. 5, 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia.

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 1. Toto nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín (ďalej len „príspevok na stravu“), výšku príspevku na režijné náklady (ďalej len „príspevok na režijné náklady) a podmienky ich úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vysoké Tatry.
 2. Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie a sú zriadené na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. Zariadenia školského stravovania sú:
 1. školská jedáleň,
 2. výdajná školská jedáleň.
 1. Výšku príspevku na stravu a výšku príspevku na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vysoké Tatry určeného týmto nariadením zverejní riaditeľ školy obvyklým spôsobom.

 

Čl. 2
Školská jedáleň

 1. V školskej jedálni sa pripravujú, vydávajú a konzumujú jedlá a nápoje pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže pripravovať jedlá a nápoje pre viac výdajných školských jedální.
 2. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci a zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom Mesta Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“) a regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.


Čl. 3
Výdajná školská jedáleň

 1. Vo výdajnej školskej jedálni sa vydávajú a konzumujú jedlá a nápoje pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
 2. Stravníkom vo výdajnej školskej jedálni môžu byť deti, žiaci a zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom mesta a regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu vo výdajnej školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

 

Čl. 4
Príspevok na stravu

 1. Zariadenia školského stravovania poskytujú stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
 2. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo finančných pásmach nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín (ďalej len „finančné pásma“).
 3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku príspevku na stravu v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vysoké Tatry vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom takto:
 1. Materská škola denné (stravníci od 2 - 6 rokov)

desiata 0,28 €

obed 0,68 €

olovrant 0,23 €

Celkom 1,19 €

 1. Základná škola (stravníci od 6 - 11 rokov)

obed 1,01 €

 1. Základná škola (stravníci od 11 - 15 rokov)

obed 1,09 €

 1. Zariadenia školského stravovania poskytujú stravovanie aj zamestnancom škôl a školských zariadení. Výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo pre zamestnancov škôl a školských zariadení je určená v súlade s 3. finančným pásmom podľa vekovej kategórie stravníkov od 15 – 18/19 rokov vo výške 1,19 €. Úhrada za stravu sa realizuje podľa Zákonníka práce, prípadne platnej kolektívnej zmluvy.
 2. V prípade stravovania iných fyzických osôb sa výška príspevku na nákup potravín určí ako u zamestnancov škôl a školských zariadení uvedených v ods. 4.

 

Čl. 5
Príspevok na režijné náklady

Príspevok na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške 0,10 € na jedno hlavné odobraté jedlo.

 

Čl. 6
Podmienky úhrady

Termín a spôsob úhrady príspevku na stravu a príspevku na režijné náklady v zariadeniach školského stravovaniach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vysoké Tatry určí riaditeľ školy.

 

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa nariadenie č. 5/2008 a 3/2011, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v meste Vysoké Tatry
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

 

                                                                           Ing. Ján Mokoš
                                                                                primátor

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka