Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Nariadenie ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských výchovno – vzdelávacích zariadení v meste Vysoké Tatry

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 4/2008 zo 4. septembra 2008,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť škôl a školských výchovno – vzdelávacích zariadení
v meste Vysoké Tatry

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4 a § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 1. Toto nariadenie upravuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
  1. za pobyt dieťaťa v materskej škole,
  2. spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, 
  3. spojených s činnosťou školského klubu detí.
 2. Toto nariadenie tiež určuje prípady oslobodenia od platenia príspevkov uvedených v odseku 1.

Čl. 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 250,- Sk /8,29 €/.
 2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré
  1. má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu, 
  3. má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
 3. Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok uvedený v odseku 1 za dieťa neuhrádza.
 4. V prípade že dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zo strany zriaďovateľa alebo z iných závažných dôvodov, zákonný zástupca dieťaťa uhradí pomernú časť príspevku určeného v odseku 1.

 

Čl. 3

Príspevok v základnej umeleckej škole

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou

  1. v prípravnom štúdiu v hudobnom odbore, v literárno-dramatickom odbore a vo výtvarnom odbore 90,- Sk /2,98 €/,
  2. v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore 180,-Sk /5,97 €/,
  3. v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní vo výtvarnom odbore a v literárno-
   dramatickom odbore 100,- Sk /3,31 €/.
 2. V štúdiu pre dospelých prispieva dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole mesačne sumou
  1. v individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore 360,- Sk /11,94 €/,
  2. v skupinovom vyučovaní vo výtvarnom odbore a literárno-dramatickom odbore 250,- Sk /8,29 €/.
 3. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevky uvedené v odseku 1 a 2 neuhrádza. 

 

Čl. 4

 

Príspevok v školskom klube detí

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 150,- Sk /4,97 €/.
 2. Ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi základnej školy, súčasťou ktorej je školský klub detí, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, riaditeľ základnej školy môže príspevok uvedený v odseku 1 znížiť alebo odpustiť.

 

Čl. 5

ÚčinnosťToto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.                                                                                                  Ing. Ján M o k o š
                                                                                                         primátor

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka