Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení

Schválené: 13.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 9/2012 z 13. decembra 2012,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení
v meste Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4 a § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 1. Toto nariadenie upravuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
 1. za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 2. spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,
 3. spojených s činnosťou školského klubu detí.
 1. Toto nariadenie tiež určuje prípady oslobodenia od platenia príspevkov uvedených v odseku 1.


Čl. 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10,- € .
 2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré
 1. má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
 3. má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
 1. Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok uvedený v odseku 1 za dieťa neuhrádza.
 2. V prípade že dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zo strany zriaďovateľa alebo z iných závažných dôvodov, zákonný zástupca dieťaťa uhradí pomernú časť príspevku určeného v odseku 1.

 

Čl. 3

Príspevok v základnej umeleckej škole

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou
 1. v prípravnom štúdiu v hudobnom odbore, v literárno-dramatickom odbore a vo výtvarnom odbore 3 € ,
 2. v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore 6 € ,
 3. v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní vo výtvarnom odbore a v literárno-dramatickom odbore 3,30 € .

 

 1. V štúdiu pre dospelých prispieva dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole mesačne sumou
 1. v individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore 11,90 € ,
 2. v skupinovom vyučovaní vo výtvarnom odbore a literárno-dramatickom odbore 8,30 €.
 1. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevky uvedené v odseku 1 a 2 neuhrádza.

 

Čl. 4

Príspevok v školskom klube detí

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5 €.
 2. Ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi základnej školy, súčasťou ktorej je školský klub detí, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, riaditeľ základnej školy môže príspevok uvedený v odseku 1 znížiť alebo odpustiť.

 

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa nariadenie č. 6/2009, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení v meste Vysoké Tatry.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 

                                                                                         Ing. Ján M o k o š
                                                                                                primátor

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka