Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry

Schválené: 10.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Nariadenie č.3/2015 Mesta Vysoké Tatry

ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám

a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. c/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

 1. Toto nariadenie určuje výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2016 na:
  1. žiaka základnej umeleckej školy, na deti materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/,
  2. dieťa Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Smokovec.
  3. dieťa v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Smokovec
  4. žiaka Súkromného centra voľného času Vyšné Hágy
 2. Pri určovaní dotácie na prevádzku a mzdy sa vychádza z počtu žiakov a detí v školách a školských zariadeniach k 15. septembru 2015.

 

Čl. 2

Určenie výšky dotácie

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica sa určuje vo výške 570,08 €.
 2. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v
  1. Materskej škole Vyšné Hágy vo výške 2 375,24 €,
  2. Materskej škole Nový Smokovec vo výške 2 791,36 €,
  3. Materskej škole Dolný Smokovec vo výške 2 392,00 €,
  4. Materskej škole Tatranská Lomnica vo výške 2 754,17 €,
  5. Materskej škole Tatranská Kotlina vo výške 2 801,13 €.
 3. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka sa určuje v
  1. Školskom klube detí pri Základnej škole Vyšné Hágy vo výške 573,04 €,
  2. Školskom klube detí pri Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške 216,30 €,
  3. Školskom klube detí pri Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške 133,70 €.
 4. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v Školských jedálňach pri
  1. Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške 369,27 €,
  2. Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške 222,55 €.
 5. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva Dolný Smokovec sa určuje vo výške 115,25 €.
 6. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Smokovec 11,49 €
 7. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Súkromného centra voľného času Vyšné Hágy 64,78€.

 

Čl. 3

Poskytnutie a použitie dotácie

 

 1. Školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. 2 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 3 písm. b/ a c/, ods. 4 písm. a/ a b/ a ods. 5, 6 a 7 sa poskytujú dotácie spravidla mesačne. Správu o použití dotácie predkladajú školy a školské zariadenia, polročne Mestskému zastupiteľstvu vo Vysokých Tatrách.
 2. Dotácie určené školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. 2 ods. 2 písm. a/, b/, d/, a e/, ods. 3 písm. a/ a ods. 4 písm. a/ čerpá mesto. Použitie dotácie je súčasťou informácie o plnení rozpočtu mesta, ktorá sa predkladá štvrťročne mestskému zastupiteľstvu.
 3. Dotácie určené školám a školským zariadeniam možno použiť len na prevádzku a mzdy.

 

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zrušuje sa nariadenie č. 7/2014, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry,
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016

 

 

                                                                                                           Ing. Ján M o k o š

                                                                                                                   primátor

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka