Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry

Schválené: 13.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Platné do: 31.12.2013

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 10/2012 z 13.decembra 2012,
ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám
a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 1. Toto nariadenie určuje výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na :
 1. žiaka základnej umeleckej školy, na deti materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/,
 2. dieťa Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Smokovec.
 3. dieťa v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Smokovec
 4. žiaka Súkromného centra voľného času Vyšné Hágy
 1. Pri určovaní dotácie na prevádzku a mzdy sa vychádza z počtu žiakov a detí v školách a školských zariadeniach k 15. septembru 2012.


Čl. 2

Určenie výšky dotácie

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica sa určuje vo výške 509,14 €.
 2. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v
 1. Materskej škole Vyšné Hágy vo výške 1 574,33 €,
 2. Materskej škole Nový Smokovec vo výške 2 679,05 €,
 3. Materskej škole Dolný Smokovec vo výške 1 632,19 €,
 4. Materskej škole Tatranská Lomnica vo výške 1 825,29 €,
 5. Materskej škole Tatranská Kotlina vo výške 2 201,67 €.
 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka sa určuje v
 1. Školskom klube detí pri Základnej škole Vyšné Hágy vo výške 736,67 €,
 2. Školskom klube detí pri Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške 470,- €,
 3. Školskom klube detí pri Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške 390,91 €.
 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v Školských jedálňach pri
 1. Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške 269,29 €,
 2. Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške 179,94 €.
 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva Dolný Smokovec sa určuje vo výške 95,92 €.
 2. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Smokovec 9,59 €
 3. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Súkromného centra voľného času Vyšné Hágy 54,95 €.

Čl. 3

Poskytnutie a použitie dotácie

 1. Školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. 2 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 3 písm. b/ a c/, ods. 4 písm. a/ a b/ a ods. 5, 6 a 7 sa poskytujú dotácie spravidla mesačne. Správu o použití dotácie predkladajú školy a školské zariadenia, polročne Mestskému zastupiteľstvu vo Vysokých Tatrách .
 2. Dotácie určené školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. 2 ods. 2 písm. a/, b/, d/, a e/, ods. 3 písm. a/ a ods. 4 písm. a/ čerpá mesto. Použitie dotácie je súčasťou informácie o plnení rozpočtu mesta, ktorá sa predkladá štvrťročne mestskému zastupiteľstvu.
 3. Dotácie určené školám a školským zariadeniam možno použiť len na prevádzku a mzdy.


Čl. 4
Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa nariadenie č. 4/2011 , ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry,
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


                                                                                          Ing. Ján M o k o š

                                                                                                primátor

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka