Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry

Schválené: 15.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 4/2011 z 15. decembra 2011,
ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám
a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry


     Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

 1. Toto nariadenie určuje výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 na
  1. žiaka základnej umeleckej školy, na deti materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/,
  2. žiaka Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva Dolný Smokovec.
 2. Pri určovaní dotácie na prevádzku a mzdy sa vychádza z počtu žiakov a detí v školách a školských zariadeniach k 15. septembru 2011.

Čl. 2

Určenie výšky dotácie

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica sa určuje vo výške 513,77 €.
 2. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v
  1. Materskej škole Vyšné Hágy vo výške 1 850,95 €,
  2. Materskej škole Nový Smokovec vo výške 2 014,78 €,
  3. Materskej škole Dolný Smokovec vo výške 1 499,58 €,
  4. Materskej škole Tatranská Lomnica vo výške 2 221,29 €,
  5. Materskej škole Tatranská Kotlina vo výške 2 476,66 €.
 3. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka sa určuje v
  1. Školskom klube detí pri Základnej škole Vyšné Hágy vo výške 549,55 €,
  2. Školskom klube detí pri Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške 458,80 €,
  3. Školskom klube detí pri Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške 470,00 €.
 4. Dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v Školských jedálňach
  1. Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške 214,58 €,
  2. Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške 213,50 €.
 5. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva Dolný Smokovec sa určuje vo výške 92,71 €.

Čl. 3

Poskytnutie a použitie dotácie

 1. Školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. 2 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 3 písm. b/ a c/, ods. 4 písm. 1/ a b/ a ods. 5 sa poskytujú dotácie spravidla mesačne. Správu o použití dotácie predkladajú školy a školské zariadenia, polročne Mestskému zastupiteľstvu vo Vysokých Tatrách /ďalej len „mestské zastupiteľstvo“/.
 2. Dotácie určené školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. 2 ods. 2 písm. a/, b/, d/, a e/, ods. 3 písm. a/ čerpá mesto. Použitie dotácie je súčasťou informácie o plnení rozpočtu mesta, ktorá sa predkladá štvrťročne mestskému zastupiteľstvu.
 3. Dotácie určené školám a školským zariadeniam možno použiť len na prevádzku a mzdy. 
   

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa nariadenie č. 6/2010, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


                                                                               Ing. Ján M o k o š
                                                                                    primátor
 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka