Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Vysoké Tatry - Oficiálna stránka

Úprava internetovej stránky

Vážení Tatranci a návštevníci, aktuálne pracujeme na úprave internetovej stránky. Prosíme vás preto o trpezlivosť a pochopenie. Ďakujeme. Vytlačiť
 


 
 
Región Vysoké Tatry
Združenie cestovného ruchu

 

Aktuálne oznamy mesta Vysoké TatryVšetky

 •  

  Oznámenie o výluke v osobnej železničnej doprave medzi stanicami Poprad - Tatry - Starý Smokovec

  Oznámenie o výluke Vážení cestujúci ! V dňoch 7. októbra 2019 od 8:50 hod.  - do 20. októbra 2019 do 17:00 hod. budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi stanicami Poprad -Tatry  –   Starý Smokovec V dôsledku tejto výluky budú všetky vlaky v uvedenom časovom období nahradené autobusovou dopravou /NAD/. NAD bude zastavovať:     Poprad-Tatry – vľavo pred vých

  Zverejnené 3.10.2019 -ŠM-

 •  

  UPOZORNENIE PRE TURISTOV

  Štátne lesy TANAP-u ako správca turistických chodníkov na území Tatranského národného parku upozorňujú turistov, aby pri plánovaní svojich túr mysleli na to, že po včerajšom silnom vetre, ktorý sa prehnal Slovenskom, môžu byť turistické chodníky zatarasené spadnutými stromami. Návštevníkov žiadame, aby boli pri pohybe v teréne opatrní a v snahe obísť popadané stromy alebo ich časti zvážili svoje možnosti a zbytočne neriskovali. Počas najbližších

  Zverejnené 1.10.2019 -TK-

 •  

  Tatranská Kotlina č.d. 14, 15, 62, 63 - 18.október 2019 od 07:20 h do 17:00 h - prerušenie distribúcie elektriny

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO VYSOKÉ TATRY: Tatranská Kotlina č.d. 14, 15, 62, 63: 18. október 2019 od 07:20 h do 17:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny, ktoré sa týka uvedeného odberného miesta. Dovoľujeme si vám pripomenúť, že po

  Zverejnené 24.9.2019 -TK-
  Aktualizované: 25.9.2019 -TK-

 •  

  Tatranská Kotlina č.d. 14, 15, 62, 63, 67, 68 - 17.október 2019 od 07:20 h do 17:00 h - prerušenie distribúcie elektriny

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO VYSOKÉ TATRY: Tatranská Kotlina č.d. 14, 15, 62, 63, 67, 68: 17. október 2019 od 07:20 h do 17:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny, ktoré sa týka uvedeného odberného miesta. Dovoľujeme si vám pripomenúť

  Zverejnené 24.9.2019 -TK-
  Aktualizované: 25.9.2019 -TK-

Mesto Vysoké Tatry v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie - Funkcia, na ktorú sa hľadá uchádzač: riaditeľ, funkcia je spojená s konateľstvom Vytlačiť
 

Mesto Vysoké Tatry

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 vyhlasuje výberové konanie

Funkcia, na ktorú sa hľadá uchádzač: riaditeľ

Funkcia je spojená s konateľstvom

Názov a sídlo spoločnosti, pre ktorú sa hľadá uchádzač o funkciu:

VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 45, 062 01 Vysoké Tatry

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzačov:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax v riadiacej oblasti minimálne 5 rokov
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa§ 3 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace (manažérske), organizačné a dobré komunikatívne schopnosti;
 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy, právnych noriem v predmetnej oblasti -zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, zákon č. 513/1991 Z. z. – Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní, zákon č. 369/1990 Z. z. - o obecnom zriadení, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, zákon 587/2004 o Environmentálnom fonde, zákon č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákon č. 91/2016 o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch, zákon č. 135/1961 Z. z. cestný zákon - všetky v znení neskorších predpisov
 • riadiaca prax kolektívu nad 10 pracovníkov
 • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť
 • práca s PC – Word, Excel, Outlook, (znalosť ekvivalentných aplikácií softvérov pre správu technických spoločností vítaná – t. j. znalosť vybraných SW aplikácií)
 • osvedčenia o odbornej spôsobilosti súvisiace s výkonom práce
 • znalosť aspoň jedného svetového jazyka (anglický/nemecký) výhodou
 • znalosť lokálnych geografických pomerov mesta Vysoké Tatry
 • vodičský preukaz skupiny B, ostatné vodičské oprávnenia vítané

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 • štruktúrovaný profesijný životopis s výpovednou hodnotou doterajšej praxe;
 • písomný návrh koncepcie rozvoja spoločnosti VPS sro;
 • overené kópie diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • kópie dokladov o inom vzdelaní, špecializácií súvisiacich s funkciou, osvedčenia o odbornej spôsobilosti súvisiace s výkonom práce;
 • výpis z registra trestov (doklad o bezúhonnosti) nie starší ako 3 mesiace;
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise;
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu;
 • písomný súhlas s tým, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberového konania, bude Mesto Vysoké Tatry spracovávať podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

Spôsob, termín a miesto podania žiadosti s označením „Výberové konanie – riaditeľ VPS, s.r.o.“ NEOTVÁRAŤ, spolu s požadovanými dokladmi:

 • písomne – poštou alebo elektronickými prostriedkami (ak nebude elektronicky podaná žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisov, je uchádzač povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi Mestu Vysoké Tatry aj printovo do 3 dní od podania žiadosti elektronickou formou); Žiadosť môžete podať aj do elektronickej schránky.
 • termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

do 28.10.2019 do 12.00 hod.

 • rozhodujúci je dátum doručenia osobne, poštou, poštovým kuriérom, termín a čas doručenia do podateľne, termín a čas doručenia do elektronickej schránky, elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe

 

Poštová adresa na doručenie žiadostí:

Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry.

Osobne:

Mestský úrad, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry

Email na doručenie žiadostí:

lucia.petrasova@vysoketatry.sk

 

Vyhlasovateľ nezaradí do výberového konania tých, ktorí nesplnia požadované podmienky.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

 

Pracovná pozícia riaditeľ, spojená s konateľstvom, sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pre výber najvhodnejšieho uchádzača na danú pozíciu. Komisia výberového konania predkladá návrh kandidátov na pracovnú pozíciu v poradí výsledkov výberového konania primátorovi mesta.

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

§ 11 ods. 4 písm. l, primátor mesta predkladá návrh na schválenie riaditeľa mestskému zastupiteľstvu.

V prípade námietok voči postupu a výsledku výberovej komisie má primátor mesta možnosť výberové konanie zopakovať. Toto namietnutie voči postupu a výsledku by malo nastať vo výnimočnom a odôvodnenom prípade, podané písomne a podpísané.

 

                                                                                                  Ing. Ján Mokoš

                                                                                                  primátor mesta


 
 
ÚvodÚvodná stránka