Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE mesta Vysoké Tatry č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2015/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry

Schválené: 15.3.2017

Vyhlásené: 17.3.2017

Účinnosť: 1.4.2017

Nariadenie

mesta Vysoké Tatry č. 1/2017 zo dňa 15.03.2017,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2015/1

Územného plánu mesta Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

 

Týmto nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2015/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto nariadenia a ktorými sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu mesta Vysoké Tatry vyhlásená VZN č. 1/2010 zo dňa 04.02.2010 v znení zmien a doplnkov vyhlásených VZN č. 1/2011 zo dňa 29.09.2011, VZN č. 5/2011 zo dňa 15.12.2011, VZN č. 3/2013 zo dňa 21.02.2013, VZN č. 2/2014 zo dňa 24.04.2014, VZN č. 8/2014 zo dňa 13.11.2014 a VZN č. 1/2015 zo dňa 29.04.2015.

 

Priestorové vymedzenie riešeného územia Zmien a doplnkov č. 2015/1 Územného  plánu mesta Vysoké Tatry tvoria katastrálne územia Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica.

 

Čl. 2

 

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov  č. 2015/1 Územného plánu  mesta Vysoké Tatry spolu s pôvodnou dokumentáciu Územného plánu mesta Vysoké Tatry je uložená a možno do nej nahliadnuť na Mestskom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci, na Spoločnom stavebnom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci a na okresnom úrade v sídle kraja – Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania.

 

Čl. 3

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia. Nariadenie musí byť vyvesené na dobu 30 dní.

           

 

 

 

 

Ing. Ján   M o k o š  v.r. 

primátor

 

PRÍLOHY K NARIADENIU

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka