Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE mesta ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

Schválené: 29.6.2017

Účinnosť: 14.7.2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č.  3/2017   zo dňa 29. júna 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 4/2016    o miestnom poplatku za rozvoj

 

Mesto Vysoké Tatry v súlade s § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.           o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  č. 375/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku  za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 3/2017  zo dňa 29. júna 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 4/2016     o miestnom poplatku za rozvoj

 

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj sa mení a dopĺňa:

  1. V čl. 2 odsek 1 sa čiarka za slovom „mesta“ nahrádza bodkou. Súčasne sa vypúšťajú slová „na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“).“
  2. V čl. 2 odsek 1 sa nad bodkou za slovami „na území mesta“ umiestňuje odkaz 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„¹) § 3 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  1. V čl. 2 odsek 2 sa vypúšťa. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
  2. V čl. 3 sa slová „časti stavby v m2, pričom na účely tohto výpočtu sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností  v nadzemných podlažiach stavby.“ nahrádzajú slovami „stavby v m², ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona , pričom na účely tohto zákona sa  za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.“
  3. V čl. 5 ods. 1 sa za slová „základu poplatku podľa čl. 3“ vkladajú slová „znížený o 60 m².“
  4. V čl. 6 ods. 1 sa bodka nahrádza čiarkou. Súčasne sa vkladajú za čiarku slová „dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu.“    

 

Čl. 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť  15 - tym dňom od jeho schválenia.

 

 

 

                                                                                                   Ing. Ján Mokoš  v.r.

                                                                                                           primátor

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka