Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia o MsP

    Mestská polícia Vysoké Tatry (ďalej MsP) je poriadkový útvar mesta, pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora.

   MsP bola zriadená v roku 1992. Jej činnosť sa riadi zákonnými normami: Zák. SNR č. 564/91 Z b. v znení neskorších zmien a doplnkov a Všeobecne záväzným nariadením č. 41/1995 (Organizačný poriadok Mestskej polície Vysoké Tatry). Pri svojom výkone musí plne rešpektovať aj ostatné zákonné normy a predpisy.

    Zamestnanci MsP sú uniformovaní v zmysle zákona a vyzbrojení.
 
 Všeobecné oprávnenia zamestnancov MsP:
  1. vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo iného protiprávneho konania
  2. ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri vykonávaní úloh
  3. zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru PZ SR. Ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar mestskej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov
  4. presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život a zdravie, prípadne takú vec odobrať. Odobratú vec alebo zbraň odovzdať útvaru PZ SR spolu so zadržanou osobou
  5. prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce
  6. zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, alebo ak ide o vozidlo hľadané alebo osoba v ňom
  7. požadovať preukázanie totožnosti
  8. požadovať vysvetlenie
  9. odňať vec
  10. použiť donucovacie prostriedky, hmaty, chvaty, údery, kopy, putá, služobného psa, technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla, použiť zbraň

    Pôsobnosť zamestnancov MsP je na teritóriu mesta, to je od mestskej časti Podbanské až po mestskú časť Tatranská Kotlina.

     Súčasť práce mestskej polície je prevencia kriminality. Mestská polícia pracuje s mládežou v programoch STOP drogám a Mladý cyklista. S obyvateľmi v dôchodkovom veku spolupracuje v programe Susedská hliadka

     MsP má zriadenú núdzovú telefónnu ISDN linku 159 na ktorej je zabezpečená služba od 7,30 hod. do 18,30 hod. (mimo sezóny od 7.30 do 15.30)
Službukonajúci zamestnanec zabezpečuje prijímanie podnetov a vysielanie policajných hliadok na zásah. Vybavenie MsP je na štandartnej úrovni.

  

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka