Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 26.9.2019

Pozvánka

 

Pozvánka

 

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

 

v pondelok 26. 9. 2019 o 14:00 hod.

 

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2019
 6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou, MKOS k 30.6.2019                   
 7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2019    
 8. Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2019            
 9. Plán zimnej údržby na rok 2019/2020          
 10. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2019
 11. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 12. Schválenie Programu odpadového hospodárstva
 13. Schválenie riaditeľa-konateľa VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
 14. Odvolanie Ing. Márie Fábryovej – konateľa Tatry-Teplo s.r.o
 15. Návrh zadania urbanistickej štúdie „Rozprávkovo“ (Eurocamp – Tatranská Lomnica)
 16. Schválenie úveru mesta
 17. Schválenie Zásad pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných      priestranstvách a mestských budovách mesta Vysoké Tatry
 18. Aktualizácia a vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
 19. Schválenie VZN , ktorým sa ruší nariadenie č. 2/2014 o opatrovateľskej službe
 20. Projekt vybudovania elektrickej nabíjacej stanice v Tatranskej Lomnici
 21. Interpelácie poslancov
 22. Diskusia
 23. Záver

 

 

                                                                                                   Ing. Ján Mokoš

                                                                                                         primátor

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 25.2.2019

Pozvánka

Pozvánka

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

 

V pondelok 25. februára 2019 o 14:00 hod.

 

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu MZ
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018  
 6. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2018
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za rok  2018
 8. informácia o čerpaní členského príspevku do OOC RVT za rok 2018
 9. Informácia o použití príspevku ZCR za rok 2018
 10. Žiadosti o poskytnutie dotácií
 11. Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo
 12. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2018
 13. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi
 14. Návrh na úpravu rozpočtu
 15. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 16. Schválenie Všeobecne záväzných nariadení mesta
 17. Delegovanie zástupcov do rady školy
 18. Žiadosť hlavného kontrolóra o súhlas MZ
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia
 21. Záver

 

 

                                                                                               Ing. Ján Mokoš v.r.

                                                                                                       primátor

Uznesenia

Hlasovanie

Dochádzka

Ing. Lucia Dubielová Prítomná
Juraj Husovský Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Ing. Viktor Kosmák Prítomný
Ing. Matej Líška Prítomný
Peter Lukáč Prítomný
Ing. Alžbeta Nedorostová Prítomná
Pavel Schlaffer Prítomný
Ing. Tomáš Tišťan Prítomný
Ivan Urbanovič Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

     

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 Hlavný kontrolór

04

Správa o vybavovaní sťažností za rok 2018 Hlavný kontrolór

05

Správa o poskytnutých dotáciách za rok 2018 Prednosta MsÚ

06

Informácia o čerpaní finančných prostriedkov OO CR za rok 2018 Riaditeľ OO CR

07

Informácia o použití príspevku ZCR za rok 2018 Riaditeľ ZCR

08

Žiadosti o poskytnutie dotácií Prednosta MsÚ

09

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2. polrok 2018 Prednosta MsÚ

10

Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo Vedúci redaktor TD

11

Správa o činnosti mestskej polície za rok 2018 Náčelník MsP

12

Správa o hospodárení s nájomnými bytmi Konateľ Tatry-Teplo

13

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

14

Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka