Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konaniaVytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „vyhlasovateľ“) v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s Materskou školou, Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry,

s predpokladaným nástupom 01. marec 2018.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhláškyMinisterstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy) v zmysle platnej legislatívy
 • minimálne päť rokov pedagogickej praxe

 

Ďalšie požiadavky:

 

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • ovládanie aspoň jedného svetového jazyka výhodou
 •  
 • zdravotná spôsobilosť,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
 • znalosť práce s počítačom

 

Požadované doklady:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (max. rozsah 3 strany),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených žiadosti a v príloháchk žiadosti
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi                     a požiadavkami je potrebné

 

doručiť v zalepenej obálke označenej

„Výberové konanie ZŠ s MŠ Dolný Smokovec – NEOTVÁRAŤ“

 

osobne do podateľne Mestského úradu Vysoké Tatry alebo poštou na adresu: Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry do 15. januára 2018 do 12:00 h. Do výberového konania budú zaradené len tie žiadosti, ktoré budú do konca uvedenej lehoty na predkladanie prijaté v podateľni mestského úradu (pri doručení poštou musí byť žiadosť 15. 01. 2018         doručená). Bližšie informácie: Mestský úrad Vysoké Tatry – Lucia Petrasová,                                          tel. č.: +421 (0) 52 4780437, e-mail: lucia.petrasova@vysoketatry.sk.

 

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude vyhlasovateľom uchádzačom              spĺňajúcim stanovené podmienky oznámené najmenej sedem (7) kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.

 

Starý Smokovec, 01.12. 2017

 

                                                                                                    ...............................................

                                                                                                          Ing. Ján Mokoš v. r. 

                                                                                                             primátor mesta


 
 

dnes je: 23.10.2018

meniny má: Alojzia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka