Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí – 10.11.2018

Voľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 

 


 

OZNÁMENIE

o  určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

 

         Mesto Vysoké Tatry podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy v meste Vysoké Tatry je

 

 

 3 989 obyvateľov.

 

  

Vo Vysokých Tatrách 10. 7.2018

 

 

    Ing. Ján Mokoš  v.r.

primátor


 


 

OZNÁMENIE

o rozsahu výkonu primátora

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

 

 

         Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 111/2018 zo dňa 28. júna 2018 určilo

 

výkon funkcie primátora Mesta Vysoké Tatry pre nové volebné obdobie 2018-2022  v rozsahu jedna, t.z. v plnom rozsahu.

 

 

Vo Vysokých Tatrách 10. 7. 2018

 

                                                               

                                                                          

 

Ing. Ján  Mokoš   v.r.

primátor


 


 

OZNÁMENIE

 

určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

 

 

         Mesto Vysoké Tatry podľa § 166 ods. 3 a § 176 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 112/2018  zo dňa 28.6.2018 určilo, že

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách bude mať 10 poslancov, ktorí budú zvolení v 6 volebných obvodoch:

  • Vo volebnom obvode č. 1 , ktorý zahŕňa časti mesta Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy bude zvolený:  1 poslanec
  • Vo volebnom obvode č. 2, ktorý zahŕňa časti mesta Nová Polianka, Tatranská Polianka bude zvolený: 1 poslanec
  • Vo volebnomobvodeč. 3 , ktorý zahŕňa časti mesta Tatranské Zruby, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Horný Smokovec budú zvolení: 2 poslanci
  • Vo volebnom obvode č. 4, ktorý zahŕňa časť mesta Dolný Smokovec budú zvolení : 2 poslanci
  • Vo volebnom obvode č. 5, ktorý zahŕňa časti mesta Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Tatranské  Matliare, Kežmarské Žľaby budú zvolení:  3 poslanci
  • Vo volebnom obvode č. 6, ktorý zahŕňa časť mesta Tatranská Kotlina bude zvolený: 1 poslanec

 

Vo Vysokých Tatrách 10. júla 2018

                                                                           

Ing. Ján Mokoš  v.r.

primátor


 


 

dnes je: 17.8.2018

meniny má: Milica

webygroup
ÚvodÚvodná stránka